Geovedy 2022

2022/01/19 Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied

Letokruhy - odhaľuje minulosť prírody.
Prednášajúci: prof. RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.

Divoké Nórsko - putovanie za polárnym kruhom
Prednášajúci: Mgr. Adam Šupčík

2022/02/16 Antimón - kritický prvok pre EÚ, alebo nebezpečný kontaminant?

Antimón - kritický prvok pre EÚ, alebo nebezpečný kontaminant?
Prednášajúci: doc. Mgr. Peter Šottník, PhD.

2022/03/23 Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied

Príspevok geofyziky k lokalizácii archeologických objektov
prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.

Zmeny v krajine na satelitných snímkach s možnosťami využitia vo vyučovaní
RNDr. Peter Likavský, CSc.

2022/04/20 Prednáška Geopark Malé Karpaty

Geopark Malé Karpaty
Jiří Vitáloš & Tomáš Fuksi

2022/05/18 Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied

Budúcnosť zemného plynu a zelená ekonomika
prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej  geológie

Africké safari z pohľadu učiteľa
RNDr. Alena Košiarová
Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti

2022/10/26 Drahé kamene – známe i neznáme

Drahé kamene – známe i neznáme
PaedDr. Ján Štubňa, PhD.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja
Gemologické laboratórium

2022/11/23 Kritické a strategické nerastné suroviny

Kritické a strategické nerastné suroviny
– kľúč k moderným technológiám a klimaticky neutrálnej ekonomike
doc. Mgr. Peter Koděra, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

2022/12/14 S geológom do Čiernej Hory cez Bosnu a Hercegovinu

S geológom do Čiernej Hory cez Bosnu a Hercegovinu
RNDr. Ján Madarás, PhD.
Ústav vied o Zemi SAV, Bratislava