Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied

Pozývame Vás na prednášky

18.05.2022, 15:00 – 17:30 hod.

Dištančne – cez aplikáciu MS Teams
Pripojte sa na https://lnk.sk/j589
Prezenčne – PriF UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, Bratislava B1-PLUS

Budúcnosť zemného plynu a zelená ekonomika
prof. RNDr. Otília Lintnerová, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej  geológie

Africké safari z pohľadu učiteľa
RNDr. Alena Košiarová
Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Plagát   [.pdf]     [.jpg]

Projekt KEGA

V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave
https://fyzgis.fns.uniba.sk/
Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu