Prednášky Geovedy - Klub učiteľov geovied

Pozývame Vás na prednášku

23. 3. 2022, 15:00 – 17:30 h

Distančne cez aplikáciu MS Teams.
Prístupové údaje prihláseným budú zaslané najneskôr 1 hodinu pred prednáškou.
Prihláste sa na: https://lnk.sk/euny
Prezenčne (OTP): PriF UK v Bratislave Ilkovičova 6, Bratislava B1-PLUS

Príspevok geofyziky k lokalizácii archeologických objektov

prof. RNDr. Roman Pašteka, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky

Merané fyzikálne polia na zemskom povrchu v sebe nesú informácie o vý?skyte objektov pod jeho povrchom. Geofyzikálne metódy (tak sa naz?ývajú metódy merania prirodzených a umelých fyzikálnych polí na zemskom povrchu) dokážu v archeologickom prieskume nedeštruktívnym spôsobom identifikovať rôzne archeologické objekty. Detegované objekty sú väčšinou prírodného alebo antropogénneho charakteru. Medzi tie antropogénne patria aj archeologické predmety – od zaniknutý?ch priekop alebo valov až po drobné artefakty. V prednáške budú prezentované princípy fungovania vybraných geofyzikálnych metód a príklady ich použitia v zahraničí aj u nás.

Zmeny v krajine na satelitných snímkach s možnosťami využitia vo vyučovaní

RNDr. Peter Likavský, CSc.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky

Letecké a satelitné snímky sa stali nielen atraktívnym prostriedkom, ktorý približuje žiakom a verejnosti geografickú krajinu a jej prvky, ale aj mimoriadne užitočným nástrojom kontroly a usmerňovania procesov, ktoré sa v krajine odohrávajú. Cieľom prednášky je ukázať na modelových príkladoch jednoduché možnosti interpretácie satelitných snímok na účely geovedného a špecificky geografického vzdelávania. Na takúto interpretáciu je vhodné mať primeraný poznatkový základ a určité skúsenosti, ale nevyžaduje žiadne nadštandardné špecifické vzdelanie , je v podstate dostupná každému kvalifikovanému učiteľovi

Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave                       
https://fyzgis.fns.uniba.sk/

Plagát   [.pdf]     [.jpg]

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu