Prednáška Antimón - kritický prvok pre EÚ, alebo nebezpečný kontaminant?

Pozývame Vás na prednášku

16. 2. 2022 16:00 – 18:00 h

Dištančne – cez aplikáciu MS Teams
Prístupové údaje prihláseným budú zaslané najneskôr 1 hodinu pred prednáškou
Prihláste sa na: https://lnk.sk/po49

Antimón - kritický prvok pre EÚ, alebo nebezpečný kontaminant?

doc. Mgr. Peter Šottník, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie

Suroviny sú základom fungovania pre európsku ekonomiku a majú vysoký hospodársky význam pre Európsku úniu v kombinácii s vysokým rizikom spojených s ich ponukou. Už v prvej štúdii z roku 2010 bol medzi kritické suroviny pre EÚ zaradený antimón. Široké praktické uplatnenie majú zlúčeniny antimónu, ktoré sa používajú pri výrobe ohňovzdorných chemických zlúčenín, keramických skiel, plastov, pri výrobe farieb, ako aj pri vulkanizácii kaučuku a v humánnej a veterinárnej medicíne. V roku 2011 predstavoval globálny trh s antimónom zhruba 150 000 ton. Najväčším výrobcom antimónu je Čína s podielom 86 % svetovej produkcie v roku 2011. V súčasnosti neexistuje žiadny primárny zdroj produkcie antimónu v EÚ. Na Slovensku bolo niekoľko významných nálezísk antimónových rúd. Vyskytovali sa predovšetkým v troch metalogenetických oblastiach: jadrové pohoria (Malé Karpaty, Nízke Tatry), Slovenské rudohorie a stredoslovenské a východoslovenské neovulkanity. Základným minerálom uvedených lokalít je antimonit, ktorý je často sprevádzaný zlatom a striebrom. Antimón však zároveň predstavuje významný toxický kontaminant vyskytujúci sa na Slovensku vo všetkých zložkách životného prostredia. Význam antimónu v hydrogeológii a vodnom hospodárstve na Slovensku vzrástol po tom, čo bolo sledovanie antimónu zaradené do hodnotenia kvality pitnej vody.

Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

V rámci aktivít projektu KEGA č. 065UK-4/2021
a s podporou Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK v Bratislave                       
https://fyzgis.fns.uniba.sk/

Plagát   [.pdf]     [.jpg]

Organizuje

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta 
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky
Mlynská dolina, Ilkovičova 6 | 842 15  Bratislava 4
tel. +421 2 9014 9620 | kancelária B1-448
Náučné chodníky na Slovensku - naucnechodniky.eu