2018/02/28 Prednášky v rámci klubu učiteľov geovied

28.02.2018 14:30 - 17:30 hod.

PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, B1-PLUS

Aké horniny sú na Marse?

prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.

Mars priťahuje našu pozornosť kvôli možnému výskytu života. Jeho
rozvoj je viazaný na prítomnosť vody, ktorá sa dá nepriamo stanoviť
pomocou identifikácie hornín a minerálov na tejto planéte. Už viac ako
14 rokov pracujú na povrchu Marsu pohyblivé rovery, ktoré nesú viaceré
spektroskopické prístroje. V prednáške bude prezentovaná história
skúmania geologických štruktúr na Marse s dôrazom na výsledky
dosiahnuté pomocou Mössbauerovej spektrometrie.

Čo je nové v náučných chodníkoch na Slovensku

RNDr. Mária Bizubová

Náučné chodníky sprístupňujú časť prírodného a kultúrno-historického
potenciálu Slovenska. Mnohé z nich sú geovedne zamerané a majú tak
ambície stať sa aj vhodným edukačným nástrojom. Prednáška je
stručným vstupom do problematiky s akcentom na novinky v množstve,
zameraní a vhodnosti aplikácie náučných chodníkov v geopoznávaní
krajiny, čo je podporené ukážkami niektorých z nich.

Klub učiteľov geovied, odborná skupina pri Slovenskej geologickej spoločnosti SAV

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK v Bratislave

Prednášky sú realizované v rámci projektu KEGA 003UK-4/2017

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK v Bratislave

Plagát

Plagát v pdf formáte

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší