2018/05/02 Dve prednášky 1. Sucho, 2. Environmentálne záťaže

Kedy: 2.5.2018 14:30 - 17:30 hod.

Kde: PriF UK v Bratislave, Ilkovičova 6, Bratislava, B1-PLUS

Sucho - príčiny, následky a možnosti ich zmiernenia

prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc.  email: miriam.fendekovauniba.sk
Katedra hydrogeológie PriF UK

Sucho je jedným z extrémnych hydrologických javov, ktorý si stále častejšie všíma nielen odborná hydrologická komunita, ale aj laická verejnosť. Jeho následky – nedostatok pitnej vody, vysychanie malých tokov a prameňov, negatívne dopady na akvatické ekosystémy, znižovanie poľnohospodárskej produkcie s následným nárastom cien či vznik lesných požiarov – sa dotýkajú každého z nás.

Predmetom prednášky budú príčiny vzniku sucha, jeho klasifikácia, spôsoby kvantifikácie sucha a možnosti jeho prognózovania.

Environmentálne záťaže - prieskum a analýza rizika

Mgr. Peter Šottník, PhD.  email: peter.sottnikuniba.sk
Katedra ložiskovej geológie PriF UK

Environmentálna záťaž (EZ) je znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka predstavujúce závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu. Ide o široké spektrum území kontaminovaných priemyselnou, vojenskou, banskou, dopravnou a poľnohospodárskou činnosťou.

V prednáške sa zameriame na súčasný stav a prieskum EZ na Slovensku a v zahraničí, ktorého výsledky následne slúžia pre vypracovanie Analýzy rizika a navrhnutie variantov nápravných opatrení. Súčasťou prednášky budú aj ukážky realizácie prieskumov a sanácií EZ po ťažbe nerastných surovín.

Organizuje


Prednášky sú realizované v rámci projektu KEGA 003UK-4/2017

Kontakt

RNDr. Ivan Ružek, PhD. ivan.ruzekuniba.sk

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PRIF UK v Bratislave

Plagát

Plagát v pdf formáte

Kliknite na obrázok a obrázok sa zväčší