Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre študentov Bc. a Mgr.

- bakalárske štúdium (TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC na šk. rok 2020/2021)

- magisterské štúdium (TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC na šk. rok 2020/2021)

- prijímacie konanie

- študijný poriadok

- študijné ročenky

- rozvrhy

- štipendiá

- ocenenia študentov  

- Vševedníček - Sprievodca štúdium na Prif UK (Študentská komora Prif UK)

- disciplinárny poriadok

- medzinárodné vzťahy a spolupráce (ERASMUS+, burza pobytov a pod.)

- príručky a návody pre AIS

- vygenerovanie/zistenie hesla do AIS - služby Centrálnej databázy osôb

 

*********************************

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu je zatiaľ na Fakulte nasadená prezenčná forma výučby za dodržiavania prísnych hygienických opatrení (R-O-R, teda rúškom prekrytý nos aj ústa, vzdialenosť medzi sebou 2 m, čistenie rúk dezinfekčným prostriedkom pri vstupe do budovy ako aj na chodbách). Študenti sú poučení o každodennom kontrolovaní svojich e-mailových schránok, kde dostávajú aktuálne pokyny o výučbe v prípade zhoršenia situácie o COVID-19 víruse v populácii. Aktuálne informácie nájdete tu alebo aj tu. Učitelia budú v prípade zmeny informovať študentov o dištančnej alebo náhradnej forme výučby (napr. prostredníctvom Moodle, MS Teams, dodania prednášok, zoznamu odporučenej literatúry alebo náhradného odučenia hodín po odznení koronavírusu).

*********************************

5.2.2021 9:00-10:20 v Moodli naživo - Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte

1.2.2020 - sčítanie orliakov morských na Dunaji (dr. Bohuš - bližšie informácie) (vždy posledná sobota v januári, tohto roku výnimočne prvú sobotu vo februári)

 ***

- Environmental Section of Faculty offers the Study Programme for bachelors in English: Environmental Studies

11.1.-31.3.2021 - podanie elektronickej prihlášky na Bc. štúdium - informácie k podaniu prihlášky 

1.5.-31.7.2020 - 2. kolo na podanie elektronickej prihlášky na Bc. štúdium

1.4.-31.5.2021 - podanie elektronickej prihlášky na Mgr. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

FRANCOPHONIE

1.3.2021 - uzávierka žiadostí o Štipendiá francúzskej vlády (informácie+formulár žiadosti) na rok 2019/2020 (znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2, francúzsku univerzitu si vyberá uchádzač). Možnosť získať ročné kofinancované štipendium na všetky úrovne štúdia (bakalár, magister, doktorát) a vo všetkých študijných odboroch (380 eur mesačne platí študent alebo rodičia, 387 eur mesačne prispieva Francúzske veľvyslanectvo - informácia z r. 2017). 

Ročné plné štipendium vo výške 767 eur mesačne na druhý rok magisterského štúdia (Master 2), alebo doktorandskú stáž v dĺžke trvania 1-3 mesiace, alebo spoločný fr-sk doktorát pod dvojitým vedením (tzv. cotutelle de thèse). Kontaktná osoba pre doplňujúce informácie: Martina Saganová.

- AUF (L’Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale) - ponuka pracovných miest a výmenných pobytov pre záujemcov o štúdium vo francúzštine v strednej a východnej Európe v rámci univerzít zameraných aj na francúzštinu

- aktuálne výzvy na projekty/súťaže/ponuky a pod. (appels a candidatures)

Mobilita v rámci Erasmus+: 

2019-2021: Université Paris-Est Créteil Val.de-Marne UPEC, Paris, France - štúdium v oblasti environmentálnych vied (mobilita pre bakalárov, magistrov a učiteľov) 

Spolupráce a mobility

- medzinárodné vzťahy (zahraničné mobility pre študentov a zamestnancov)

- nadácia Princa Alberta II (Prince Albert II of Monaco Foundation) - environmentálne zamerané žiadosti o grant a podporované iniciatívy

Erasmus+ mobilita:

- aktuálne ponuky

- Erasmus+ štúdium 

- Erasmus+ stáž

- zahraničná mobilita pre doktorandov UK

- medziinštitucionálne zmluvy v rámci programu Erasmus+ (zoznam univerzít, s ktorými má Prif UK podpísanú spoluprácu)

Erasmus+ (štúdium):

15.12.2020 - výzva na podávanie prihlášok

15.2.2021 - uzávierka na podávanie prihlášok

11. a 12.2.2021 - termín jazykovej skúšky (na Katedre jazykov)

5.3.2021 o 9:00 cez Moodle (naživo) - termín výberového konania

Oznamy

Celofakultné oznamy pre študentov

*********************************

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu je zatiaľ na Fakulte nasadená prezenčná forma výučby za dodržiavania prísnych hygienických opatrení (R-O-R, teda rúškom prekrytý nos aj ústa, vzdialenosť medzi sebou 2 m, čistenie rúk dezinfekčným prostriedkom pri vstupe do budovy ako aj na chodbách). Študenti sú poučení o každodennom kontrolovaní svojich e-mailových schránok, kde dostávajú aktuálne pokyny o výučbe v prípade zhoršenia situácie o COVID-19 víruse v populácii. Aktuálne informácie nájdete tu alebo tu. Učitelia budú v prípade zmeny informovať študentov o dištančnej alebo náhradnej forme výučby (napr. prostredníctvom Moodle, MS Teams, dodania prednášok, zoznamu odporučenej literatúry alebo náhradného odučenia hodín po odznení koronavírusu).

*********************************

Rektor UK v Bratislave udeľuje pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov študentom na štvrtok 9.4.2020 rektorské voľno a dekan Prif UK v Bratislave udeľuje na utorok 13.4.2020 dekanské voľno.

*********************************

Pri príležitosti konania Študentskej vedeckej konferencie na našej fakulte udeľuje dekan študentom na utorok 22.4.2020 dekanské voľno, aby sa mohli zúčastniť aj ako diváci na tomto podujatí (program konferencie). Voľno platí len pre tých študentov, ktorí sa podujatia zúčastnia. 

(pre koronavírus preložené na jeseň 2020)

*********************************

 

Information for students of

Global Environmental Problems and Renewable Energy Sources:

- Moodle environment for 2020/2021 where login ("Username") and password is the same as for the AIS system. Write your Username  and click the "Continue" button ("Pokračovať"), then you will be redirected to the AIS login page. Login and continue to the Moodle environment. If you have any problem with Moodle, write to marianna.molnarovauniba.sk

Komunitná záhrada Prif UK Dobrá myseľ

Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.

Máš záujem podieľať sa na tvorbe a spravovaní Komunitnej záhrady Prif UK? Chceš vedieť viac? Tak sa pozri na stránku https://www.facebook.com/KomunitnaZahradaPrifUK.  

Fakultná stránka Komunitnej záhrady

Štipendiá

Štipendiá

1.3.2021 - uzávierka žiadostí o Štipendiá francúzskej vlády

1.5.-31.7.2020 - podávanie žiadostí o štipendium DBU Nemeckej spolkovej nadácie (nástup na stáž je od 1.2.2021)

30.11.2021 - uzávierka žiadostí o Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej v zahraničnom laboratóriu v nasledujúcom kalendárnom roku (životopis)

30.11.2021 - uzávierka návrhov na Cenu dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej (životopis)

Prax

- platená prax študentov nielen z učiteľských odborov ako lektorov Krúžkov na školách (OZ Krúžky)

Podujatia

rok 2020:

3.2.2020 - uzávierka súťažných návrhov v rámci Súťaže Pre vodu (nadácia Ekopolis)

rok 2019:

31.1.2019 - 6. ročník PríDňa na Gymnáziu bilingválne Žilina (prihláška)

1.3.-30.4.2019 - uzávierka prihlášok na štúdium na Sokratovom inštitúte

4.-10.11.2019 - Fotografická súťaž na tému Voda a veda v rámci Týždňa vedy a techniky Slovensku (uzávierka prihlášok 4.10.2019)

rok 2018:

3.10.2018 - 34. medzinárodný filmový festival - premietanie filmov v čase od 9:00 do 16:30 v spolupráci s Agrofilmom v rámci festivalu. Podujatie sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v Amose

rok 2017:

6.12.2017 - prednáška plk. Ing. M. Kerna "Environmentálna kriminalita" o 10:00 v B1-301

11.-15.9.2017 - Green Summer School v Stutgarte, pre tých, ktorí sa zaujímajú o tzv. zelené biznis nápady

14.3.2017 o 14:00 - informačný seminár o možnosti absolvovania odbornej (ekologickej/environmentálnej) stáži v Nemecku (DBU - CEE Scholarship Exchange Programme) -  miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, miestnosť CPS+ (pavilón B1), Ilkovičova 6, Mlynská dolina) (pozvánka)

Konferencie

- virtual/online konferencie

rok 2021:

21.4.2021 - Študentská vedecká konferencia (ŠVK Prif UK v Bratislave; registrácia príspevkov od 5.3.2021; študenti zo stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok nehradia)

rok 2020:

22.4.2020 (pre koronavírus preložené na jeseň 2020) - Študentská vedecká konferencia (ŠVK Prif UK v Bratislave; registrácia príspevkov x.-xx.3.2020; študenti zo stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok nehradia)

rok 2019:

6.11.2019 - študentská medzinárodná vedecká konferencia Chémia a technológie pre život (FCHPT STU v Bratislave, uzávierka príspevkov 18.10.2019)

9.4.2019 - Študentská vedecká konferencia (FPV UKF v Nitre - environmentalistika, uzávierka príspevkov 19.3.2019)

6.5.-7.6.2019 - Preveda - Interaktívna konferencia mladých vedcov (11.3.2019 - začiatok registrácie príspevkov, uzávierka abstraktov 30.4.2019, posterov 30.4.2019)

3.-5.6.2019 - XIV. International Scientific Conference: Veda mladých 2019 - Science of Youth 2019 (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovensko; uzávierka prihlášok do 1.4.2019)

Štúdium

Študenti sa môžu o témach záverečných prác informovať priamo u školiteľov na Katedre. V rámci našej Katedry sa študujú  nasledovné stupne vysokoškolského štúdia :

- bakalárske v odbore Ochrana a využívanie krajiny (od januára 2020 ekologické a environmentálne vedy) program Environmentalistika

- magisterské v odbore Ochrana a využívanie krajiny (od januára 2020 ekologické a environmentálne vedy) program Environmentálna ekológia

- doktorandské štúdium v odbore Ochrana a využívanie krajiny (od januára 2020 ekologické a environmentálne vedy) program Environmentálna ekológia

 

- informácie o štúdiu bakalárskeho a magisterského stupňa na Prif UK

- harmonogram štúdia

- termíny v aktuálnom ak.r.  

- rozvrhy

Harmonogram štúdia

http://fns.uniba.sk/studium/studenti-bc-mgr/harmonogram-studia/

Slávnostné otvorenie akademického roku 2020/2021 (aula UK): 21.9.2020 o 11:00 hod.

 

Zimný semester:

Výučba: 21.9.2020 – 18.12.2020

Pedagogická prax pre 2. ročník Mgr. stupňa učiteľského štúdia: 16.9.2020 – 13.11.2020

Skúškové obdobie: 4.1.2021 – 14.2.2021

***

Letný semester (pre 1. a 2. ročník bakalárskeho, 1. ročník magisterského stupňa štúdia):

Výučba: 15.2.2021 7.5.2021

Terénne práce, blokové cvičenia, odborné praxe: 10.5.2021 14.5.2021

Pedagogická prax pre 1. ročník Mgr.*: 8.2.2021 – 25.2.2021 a 8.3.2021 –26.3.2021

Pedagogická prax pre 3. ročník Bc.: 8.4.2021 – 27.4.2021

Študentská vedecká konferencia: 21.4.2021                     

Skúškové obdobie: 17.5.2021 – 30.6.2021

 

Počas jarných prázdnin na ZŠ a SŠ sa študenti zúčastňujú výučby !!!

* V prípade, že v tomto termíne budú na ZŠ a SŠ jarné prázdniny, pedagogická prax sa predĺži o 1 týždeň.

 

Letný semester (pre 3. ročník bakalárskeho stupňa štúdia):

Výučba v letnom semestri: 15.2.2021 – 30.4.2021

Skúškové obdobie: 3.5.2021 – 2.6.2021

Odovzdanie bakalárskych prác: do 24.5.2021 vrátane

Prihlášky na štátne bakalárske skúšky: do 2.6.2021 vrátane

Obhajoby bakalárskych prác – riadne termíny: 14.6.2021 – 22.6.2021

Odovzdanie bakalárskych prác k opravným termínom: do 26.7.2021 vrátane

Prihlášky na opravné štátne skúšky: do 26.7.2021 vrátane

Obhajoby bakalárskych prác – opravné termíny: 16.8.2021 – 31.8.2021

 

Letný semester (pre 2. ročník magisterského stupňa štúdia): 

Výučba v letnom semestri: 15.2.2021 – 9.4.2021

Skúškové obdobie: 12.4.2021 – 3.5.2021

Odovzdanie diplomových prác: do 3.5.2021 vrátane

Prihlášky na štátne skúšky: do 3.5.2021 vrátane

Štátne skúšky – jednoodborové štúdium: 24.5.2021 – 11.6.2021

Štátne skúšky – pedagogické kombinácie: 24.5.2021 – 18.6.2021

Odovzdanie diplomových prác k opravným termínom: do 26.7.2021 vrátane

Prihlášky na opravné štátne skúšky: do 26.7.2021 vrátane

Štátne skúšky – opravné termíny: 16.8.2021 – 31.8.2021

Štátnym skúškam spravidla predchádza obhajoba bakalárskej, resp. diplomovej práce. Žiadny z termínov štátnej skúšky (ani obhajoba práce) nesmie predchádzať termínu uvedenému v tom to harmonograme!

Zadávací list

Vypísanie Zadávacieho listu v AISe na našej Katedre v prípade externých školiteľov (vrátane mimokatedrových) môže zariadiť dr. Čerňanský. V prípade potreby, ako aj akýchkoľvek otázok týkajúcich sa štátnic na našej katedre, sa obráťte na dr. Čerňanského. Zadávací list našich študentov má byť vypísaný pod našou katedrou, takže na ňom má figurovať meno vedúceho Katedry environmentálnej ekológie, nie inej katedry. Je potrebné okrem slovenského názvu uviesť aj anglický názov práce a vyplniť Anotáciu

**********************

!!!! Názov práce (obálka, titulný list) musí byť TOTOŽNÝ (vrátane interpunkcie, medzier a pod.) s názvom v Zadávacom liste!!!!! Za názvom práce nemá byť v Zadávacom liste bodka.

 **********************

Náležitosti záverečnej práce

Pokyny pre záverečné práce na Prif UK v Bratislave

Záverečné práce sa vypracovávajú podľa Vnútorného predpisu č. 7/2018 Smernice rektora UK v Bratislave (výňatky). Ďalšie informácie sú uvedené na univerzitných stránkach (prístup do THESES, na stránke vpravo v stĺpci "PRÍSTUP DO THESES - ZÍSKANIE PROTOKOLU").

- Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z.z.

- vzor obalu a titulného listu   POZOR - zmena názvu odboru od januára 2020!!! (nová sústava študijných odborov SR platná od 1.9.2019)

- príručky a návody (aj pre AIS)

- LICENČNÁ ZMLUVA: keď pri odovzdávaní vašej Záverečnej práce do AISu vypĺňate kolónku o dobe zverejnenia a sprístupnenia vašej práce verejnosti, uprednostnite možnosť "bez odkladnej lehoty". V opačnom prípade (napr. výsledky spadajú pod patent a pod.) je v Licenčnej zmluve pod čiarou poznámka: "celé číslo od 1 do 12, so súhlasom rektora, prípadne dekana do 36", kde pri napísaní čísla potrebujete súhlas uvedených osôb.

- pomôcka ako správne citovať literatúru vo vysokoškolských prácach - Kimlička, 2006

- ďalšia užitočná nápoveda - šablóna pre tvorbu záverečnej práce z Centrálneho registra záverečných prác   

  **********************

!!!! NÁZOV práce (OBÁLKA, TITULNÝ LIST) musí byť TOTOŽNÝ (vrátane interpunkcie, medzier a pod.) s názvom v Zadávacom liste!!!!! Za názvom práce nemá byť v Zadávacom liste bodka.

 **********************

Pred štátnicovými obhajobami študenti odovzdávajú pani Vidrovej (B2-431) proti podpisu 3 ks záverečných prác viazané v koženej väzbe, ktoré zostávajú na sekretariáte do uskutočnenia obhajob. Do tohto počtu je započítaná práca, ktorá pôjde oponentovi na posúdenie. Ďalší 1 ks pôjde po úspešnej obhajobe do evidencie Fakultnej knižnice a 1 ks do evidencie Katedrovej knižnice. Spolu so záverečnou prácou odovzdajú aj vytlačené a podpísané nasledovné zmluvy (teda spolu 8 strán textu):

2x Licenčnú zmluvu uzatváranú so Slovenskou republikou a

2x Licenčnú zmluvu uzatváranú s Univerzitou Komenského, vytlačené z AISu.

- kontrolná tabuľka, či študent má všetky podpisy v práci, aj dokumenty na odovzdanie p. Vidrovej, aby mohol Záverečnú prácu odovzdať na sekretariáte

  **********************

- zloženie štátnicových komisií