Informácie pre študentov Bc. a Mgr.

- bakalárske štúdium

- magisterské štúdium

- prijímacie konanie

- študijný poriadok

- študijné ročenky

- harmonogram štúdia

- rozvrhy

- štipendiá

- ocenenia študentov  

- Vševedníček - Sprievodca štúdium na Prif UK (Študentská komora Prif UK)

- disciplinárny poriadok

- medzinárodné vzťahy a spolupráce (ERASMUS+, burza pobytov a pod.)

- príručky a návody pre AIS

- vygenerovanie/zistenie hesla do AIS - služby Centrálnej databázy osôb

 

*********************************

Rektor UK v Bratislave udeľuje pri príležitosti  konania sa volieb deň pred voľbami - na piatok 22.3.2024 rektorské voľno

*********************************

Rektor UK v Bratislave udeľuje pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov študentom na štvrtok 28.3.2024 rektorské voľno a dekan Prif UK v Bratislave udeľuje na utorok 2.4.2024 dekanské voľno. 

9.2.2024 - Deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte

15.1.-15.3.2024/1.4.-31.5.2024/1.3.-31.5.2023 - podanie elektronickej prihlášky na Bc./Mgr./PhD. štúdium

2023 - 10. ročník súťaže RTVS Čo ja viem (prihlásiť cez facebook alebo na cojaviemrtvs.sk, prihláška)

24.6.2021 Veľvyslanectvo mladých - náš študent Jozef Balcerčík obdržal ocenenie za svoj projekt

1.2.2020 - sčítanie orliakov morských na Dunaji (dr. Bohuš - bližšie informácie) (vždy posledná sobota v januári, tohto roku výnimočne prvú sobotu vo februári)

 ***

- Environmental Section of Faculty offers the Study Programme for bachelors in English: Environmental Studies 

FRANCOPHONIE

31.3.2024 - uzávierka žiadostí o Štipendiá francúzskej vlády (informácie+formulár žiadosti) na rok 2024/2025 (znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2, francúzsku univerzitu si vyberá uchádzač). Možnosť získať ročné kofinancované štipendium na všetky úrovne štúdia (bakalár, magister, doktorát) a vo všetkých študijných odboroch (380 eur mesačne platí študent alebo rodičia, 387 eur mesačne prispieva Francúzske veľvyslanectvo - informácia z r. 2017). 

Ročné plné štipendium vo výške 767 eur mesačne na druhý rok magisterského štúdia (Master 2), alebo doktorandskú stáž v dĺžke trvania 1-3 mesiace, alebo spoločný fr-sk doktorát pod dvojitým vedením (tzv. cotutelle de thèse). Kontaktná osoba pre doplňujúce informácie: Martina Saganová.

- AUF (L’Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale) - ponuka pracovných miest a výmenných pobytov pre záujemcov o štúdium vo francúzštine v strednej a východnej Európe v rámci univerzít zameraných aj na francúzštinu

- aktuálne výzvy na projekty/súťaže/ponuky a pod. (appels a candidatures)

Mobilita v rámci Erasmus+: 

2019-2021: Université Paris-Est Créteil Val.de-Marne UPEC, Paris, France - štúdium v oblasti environmentálnych vied (mobilita pre bakalárov, magistrov a učiteľov) 

Spolupráce a mobility

- medzinárodné vzťahy (zahraničné mobility pre študentov a zamestnancov)

- nadácia Princa Alberta II (Prince Albert II of Monaco Foundation) - environmentálne zamerané žiadosti o grant a podporované iniciatívy

Erasmus+ mobilita:

- aktuálne ponuky

- Erasmus+ štúdium 

- Erasmus+ stáž

- zahraničná mobilita pre doktorandov UK

- medziinštitucionálne zmluvy v rámci programu Erasmus+ (zoznam univerzít, s ktorými má Prif UK podpísanú spoluprácu)

Erasmus+ (štúdium):

15.12.2020 - výzva na podávanie prihlášok

15.2.2021 - uzávierka na podávanie prihlášok

11. a 12.2.2021 - termín jazykovej skúšky (na Katedre jazykov)

5.3.2021 o 9:00 cez Moodle (naživo) - termín výberového konania

Oznamy

Celofakultné oznamy pre študentov

*********************************

V súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu je na Fakulte nasadená prezenčná forma výučby za dodržiavania prísnych hygienických opatrení (R-O-R, teda rúškom prekrytý nos aj ústa, vzdialenosť medzi sebou 2 m, čistenie rúk dezinfekčným prostriedkom pri vstupe do budovy ako aj na chodbách). Aktuálne informácie nájdete tu alebo tu

 

Komunitná záhrada Prif UK Dobrá myseľ

Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.

Máš záujem podieľať sa na tvorbe a spravovaní Komunitnej záhrady Prif UK? Chceš vedieť viac? Tak sa pozri na stránku https://www.facebook.com/KomunitnaZahradaPrifUK.  

Fakultná stránka Komunitnej záhrady

Štipendiá

Štipendiá

30.3.2023 - uzávierka žiadostí o Štipendiá francúzskej vlády

1.5.-31.7.2020 - podávanie žiadostí o štipendium DBU Nemeckej spolkovej nadácie (nástup na stáž je od 1.2.2021)

25.11.2022 - uzávierka žiadostí o Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej v zahraničnom laboratóriu v nasledujúcom kalendárnom roku (životopis)

25.11.2022 - uzávierka návrhov na Cenu dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej (životopis)

Prax

- platená prax študentov nielen z učiteľských odborov ako lektorov Krúžkov na školách (OZ Krúžky)

Podujatia

rok 2021:

7.10.2021 - 37. medzinárodný filmový festival - premietanie filmov v čase od 9:30 do 15:30 v spolupráci s Agrofilmom v rámci festivalu. Podujatie sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v CPS+ (B1-322).

rok 2020:

3.2.2020 - uzávierka súťažných návrhov v rámci Súťaže Pre vodu (nadácia Ekopolis)

rok 2019:

31.1.2019 - 6. ročník PríDňa na Gymnáziu bilingválne Žilina (prihláška)

1.3.-30.4.2019 - uzávierka prihlášok na štúdium na Sokratovom inštitúte

4.-10.11.2019 - Fotografická súťaž na tému Voda a veda v rámci Týždňa vedy a techniky Slovensku (uzávierka prihlášok 4.10.2019)

rok 2017:

6.12.2017 - prednáška plk. Ing. M. Kerna "Environmentálna kriminalita" o 10:00 v B1-301

11.-15.9.2017 - Green Summer School v Stutgarte, pre tých, ktorí sa zaujímajú o tzv. zelené biznis nápady

14.3.2017 o 14:00 - informačný seminár o možnosti absolvovania odbornej (ekologickej/environmentálnej) stáži v Nemecku (DBU - CEE Scholarship Exchange Programme) -  miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, miestnosť CPS+ (pavilón B1), Ilkovičova 6, Mlynská dolina) (pozvánka)

Konferencie

- virtual/online konferencie

rok 2021:

21.4.2021 - Študentská vedecká konferencia (ŠVK Prif UK v Bratislave; registrácia príspevkov od 5.3.2021; študenti zo stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok nehradia)

rok 2020:

22.4.2020 (pre koronavírus preložené na jeseň 2020) - Študentská vedecká konferencia (ŠVK Prif UK v Bratislave; registrácia príspevkov x.-xx.3.2020; študenti zo stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok nehradia)

rok 2019:

6.11.2019 - študentská medzinárodná vedecká konferencia Chémia a technológie pre život (FCHPT STU v Bratislave, uzávierka príspevkov 18.10.2019)

9.4.2019 - Študentská vedecká konferencia (FPV UKF v Nitre - environmentalistika, uzávierka príspevkov 19.3.2019)

6.5.-7.6.2019 - Preveda - Interaktívna konferencia mladých vedcov (11.3.2019 - začiatok registrácie príspevkov, uzávierka abstraktov 30.4.2019, posterov 30.4.2019)

3.-5.6.2019 - XIV. International Scientific Conference: Veda mladých 2019 - Science of Youth 2019 (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovensko; uzávierka prihlášok do 1.4.2019)

Štúdium

Študenti sa môžu o témach záverečných prác informovať priamo u školiteľov na Katedre. V rámci našej Katedry sa študujú  nasledovné stupne vysokoškolského štúdia :

- bakalárske v odbore ekologické a environmentálne vedy, program environmentalistika

- magisterské v odbore ekologické a environmentálne vedy, program ekológia a ochrana životného prostredia

- doktorandské štúdium v odbore ekologické a environmentálne vedy, program ekológia a ochrana životného prostredia

 

- informácie o štúdiu bakalárskeho a magisterského stupňa na Prif UK

- harmonogram štúdia

- termíny v aktuálnom ak.r.  

- rozvrhy

Zadávací list

Vypísanie Zadávacieho listu v AISe na našej Katedre v prípade externých školiteľov (vrátane mimokatedrových) môže zariadiť dr. Čerňanský. V prípade potreby, ako aj akýchkoľvek otázok týkajúcich sa štátnic na našej katedre, sa obráťte na dr. Čerňanského. Zadávací list našich študentov má byť vypísaný pod našou katedrou, takže na ňom má figurovať meno vedúceho Katedry environmentálnej ekológie, nie inej katedry. Je potrebné okrem slovenského názvu uviesť aj anglický názov práce a vyplniť Anotáciu

**********************

!!!! Názov práce (obálka, titulný list) musí byť TOTOŽNÝ (vrátane interpunkcie, medzier a pod.) s názvom v Zadávacom liste!!!!! Za názvom práce nemá byť v Zadávacom liste bodka.

 **********************

Náležitosti záverečnej práce

Pokyny pre záverečné práce na Prif UK v Bratislave

Záverečné práce sa vypracovávajú podľa nového Vnútorného predpisu č. 32/2023 (doc príloha k VP 32/2023 a ďalšie predpisy z r. 2023; predchádzajúci Vnútorný predpis č. 7/2018 prestal platiť od 3.10.2023) Smernice rektora UK v Bratislave (výňatky z VP 32/2023). Ďalšie informácie sú uvedené na univerzitných stránkach (prístup do THESES, na stránke vpravo v stĺpci "PRÍSTUP DO THESES - ZÍSKANIE PROTOKOLU" - aktuálne len do ak.r. 2022/2023).

- Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z.z.

- vzor obalu a titulného listu (doc príloha k VP 32/2023)- AKTUÁLNE INFORMÁCIE SÚ TU (pridané 1.5.2024)

- UK formuluje pravidlá na zapojenie umelej inteligencie (AI) do vzdelávania - Smernica rektora UK v Bratislave VP 2/2024; Odporúčané spôsoby citovania alebo použitia generatívnej umelej inteligencie

<output>UK FORMULUJE PRAVIDLÁ NA ZAPOJENIE UMELEJ INTELIGENCIE DO VZDELÁVANIA</output>

- príručky a návody (aj pre AIS)

- LICENČNÁ ZMLUVA: keď pri odovzdávaní vašej Záverečnej práce do AISu vypĺňate kolónku o dobe zverejnenia a sprístupnenia vašej práce verejnosti, uprednostnite možnosť "bez odkladnej lehoty". V opačnom prípade (napr. výsledky spadajú pod patent a pod.) je v Licenčnej zmluve pod čiarou poznámka: "Celé číslo od 1 do 12, so súhlasom rektora, prípadne dekana od 13 do 24", kde pri napísaní nenulového čísla potrebujete súhlas dekana, ktorý si potrebujete vopred zadovážiť.

- pomôcka ako správne citovať literatúru vo vysokoškolských prácach - Kimlička, 2006

- ďalšia užitočná nápoveda - šablóna pre tvorbu záverečnej práce z Centrálneho registra záverečných prác   

- dodržiavanie autorských práv - článok, ktorý môže byť nápomocný, CC licencie, verejné licencie / Creative commons - článok SAV

  **********************

!!!! NÁZOV práce (OBÁLKA, TITULNÝ LIST) musí byť TOTOŽNÝ (vrátane interpunkcie, medzier a pod.) s názvom v Zadávacom liste!!!!! Za názvom práce nemá byť v Zadávacom liste bodka.

 **********************

ZMENA!!! od roku 2021 sa ZP odovzdávajú LEN ELEKTRONICKY, Licenčná zmluva sa podpisuje LEN ELEKTRONICKY v AISe, netreba ju tlačiť a podpisovať.

  **********************

- zloženie štátnicových komisií