Informácie pre zamestnancov

Návod na úpravu kontaktných informácii v Centrálnej databáze osôb Univerzity Komenského v Bratislave. Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. Tieto údaje sa ťahajú do Žltej knižky.

- vzdelávanie zamestnancov na Rektoráte UK v Bratislave

- medzinárodné vzťahy a spolupráce (ERASMUS+, ENLIGHT, burza pobytov a pod.)

- príručky a návody pre AIS

***

1.2.2020 - sčítanie orliakov morských na Dunaji (dr. Bohuš - bližšie informácie) (vždy posledná sobota v januári, tohto roku výnimočne prvú sobotu vo februári)

9.-12.5.2019 - AmosFest v Mlynskej doline

Oznamy

Rektor UK v Bratislave udeľuje pri príležitosti konania podujatia AmosFest 2017 v dňoch 26.-27.9.2017 v Mlynskej doline pre účastníkov podujatia voľno na stredu 27.9.2017 od 12:00 hod.

*********************************

rok 2021:

7.10.2021 - 37. medzinárodný filmový festival - premietanie filmov v čase od 9:30 do 15:30 v spolupráci s Agrofilmom v rámci festivalu. Podujatie sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v CPS+ (B1-322).

rok 2019:

31.1.2019 - 6. ročník PríDňa na Gymnáziu bilingválne Žilina (prihláška)

rok 2017:

6.12.2017 - prednáška plk. Ing. M. Kerna "Environmentálna kriminalita" o 10:00 v B1-301

11.-15.9.2017 - "Green Summer School" v Stutgarte, pre tých, ktorí sa zaujímajú o tzv. zelené biznis nápady

FRANCOPHONIE

31.3.2024 - uzávierka žiadostí o Štipendiá francúzskej vlády (informácie+formulár žiadosti) na rok 2024/2025 (znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2, francúzsku univerzitu si vyberá uchádzač). Možnosť získať ročné kofinancované štipendium na všetky úrovne štúdia (bakalár, magister, doktorát) a vo všetkých študijných odboroch (380 eur mesačne platí študent alebo rodičia, 387 eur mesačne prispieva Francúzske veľvyslanectvo - informácia z r. 2017). 

Ročné plné štipendium vo výške 767 eur mesačne na druhý rok magisterského štúdia (Master 2), alebo doktorandskú stáž v dĺžke trvania 1-3 mesiace, alebo spoločný fr-sk doktorát pod dvojitým vedením (tzv. cotutelle de thèse). Kontaktná osoba pre doplňujúce informácie: Martina Saganová.

- AUF (L’Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale) - ponuka pracovných miest a výmenných pobytov pre záujemcov o štúdium vo francúzštine v strednej a východnej Európe v rámci univerzít zameraných aj na francúzštinu

- aktuálne výzvy na projekty/súťaže/ponuky a pod. (appels a candidatures)

Mobilita v rámci Erasmus+: 

2019-2021: Université Paris-Est Créteil Val.de-Marne UPEC, Paris, France - štúdium v oblasti environmentálnych vied (mobilita pre bakalárov, magistrov a učiteľov) 

Spolupráce, projekty, mobility a pod.

- medzinárodné vzťahy (zahraničné mobility pre študentov a zamestnancov)

- nadácia Princa Alberta II (Prince Albert II of Monaco Foundation) - environmentálne zamerané žiadosti o grant a podporované iniciatívy

Erasmus+ mobilita:

- aktuálne ponuky

- Erasmus+ štúdium 

- Erasmus+ stáž

- zahraničná mobilita pre doktorandov UK

- medziinštitucionálne zmluvy v rámci programu Erasmus+ (zoznam univerzít, s ktorými má Prif UK podpísanú spoluprácu)

Erasmus+ (štúdium):

(aktuálne termíny sú na tejto stránke)

15.12.2020 - výzva na podávanie prihlášok

15.2.2021 - uzávierka na podávanie prihlášok

11. a 12.2.2021 - termín jazykovej skúšky (na Katedre jazykov)

5.3.2021 o 9:00 cez Moodle (naživo) - termín výberového konania

Erasmus+ (stáž):

(aktuálne termíny sú na tejto stránke)

1.2.2021 - výzva na podávanie prihlášok

30.4.2021 - uzávierka na podávanie prihlášok

xx. a xx.x.2021 - termín jazykovej skúšky (na Katedre jazykov, bude upresnené)

7.5.2021 o 9:00 cez Moodle (naživo) - termín výberového konania

Užitočné adresy

Štúdium:

- informácie o štúdiu bakalárskeho a magisterského stupňa na Prif UK

- harmonogram štúdia (alebo na: https://fns.uniba.sk/index.php?id=10068)

- termíny v ak.r. 2015/2016 

- rozvrhy

- AIS

- užitočné adresy (knižnice, EPC, karenty a pod.)

Rôzne:

- vygenerovanie/zistenie hesla do AIS (v stlpci vpravo) - služby Centrálnej databázy osôb

- aktuality

- služby 

- kontakty (Podateľňa)

- referát verejného obstarávania (rámcové zmluvy VO, vysúťažené firmy a pod.)

- veda

- medzinárodné vzťahy

- najvýznamnejšie vedecké výsledky

- zápisnice Vedenia fakulty, Kolégia dekana, Vedeckej rady a Akademického senátu Prif UK

- výročné správy

- Oddelenie pracovných ciest (aj formuláre)

- publikačná činnosť pracovníkov

- Vydavateľstvo UK

- Vedecký park

- zamestnanci Prif UK

- elektronické vzdelávanie

- jedáleň GASTROLine

Rigorózne konanie v programe "ekológia a ochrana životného prostredia"

Rigorózne konanie na Prif UK v Bratislave

smernica rektora UK v Bratislave: Vnútorný predpis č. 22/2018 (Zásady rigorózneho konania na UK v Bratislave)

Záverečné práce sa vypracovávajú podľa Vnútorného predpisu č. 7/2018 Smernice rektora UK v Bratislave (výňatky). Ďalšie informácie sú uvedené na univerzitných stránkach (prístup do THESES).

Habilitácie a inaugurácie, doktorské dizertačné práce

- informácie k habilitačnému a vymenúvaciemu konaniu sú na:

http://fns.uniba.sk/veda/habilitacne-a-vymenuvacie-konania/

Habilitačné práce sa vypracovávajú podľa Vnútorného predpisu č. 7/2018 Smernice rektora UK v Bratislave (výňatky). Ďalšie informácie sú uvedené na univerzitných stránkach (prístup do THESES). 

*******

Habilitácie:

utorok 11.6.2024 o 11:00 v CPS+ (B1-322) - RNDr. Martina Zvaríková, PhD. s témou habilitačnej prednášky:

"Funkčná diverzita strapiek (Thysanoptera) v ekologickom systéme"

a témou práce: "Ekologické a environmentálne špecifiká štúdia diverzity strapiek
(Thysanoptera) – od taxocenóz po fytosanitárnu prax
"

štvrtok 5.6.2023 o 11:00 v CPS+ (B1-322) - RNDr. Božena Šerá, Ph.D. s témou habilitačnej prednášky:

"Využití reprodukční kapacity rostlin v ochraně ohrožených druhů"

a témou práce: "Studium environmentálně příznivých faktorů pro lepší vitalitu vyšších rostlin v přírodním prostředí"

piatok 24.11.2017 o 10:00 v B1-313 (Amos) - RNDr. Marianna Molnárová, PhD. s témou habilitačnej prednášky: 

"Aktuálne trendy štúdia environmentálnych vplyvov toxických kovov na rastliny"

a témou práce: "Využívanie primárnych producentov pri sledovaní toxicity kovov"

 

Inaugurácie:

utorok 17.4.2012 o 11:00 v B1-313 (Amos) - doc. RNDr. Peter Fedor, PhD. s témou: 

"Nové trendy v detekcii karanténnych škodcov ako rizikových zložiek životného prostredia"

* * *

Obhajoby doktorských dizertačných prác:

piatok 25.2.2022 o 13:00 vo Veľkej zasadačke Virologického ústavu BMC SAV, v.v.i. - prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. s témou (link na Zoom online): 

"Diverzita taxocenóz Arthropoda v intenciách environmentálnych zmien: od umelo inteligentnej determinácie po bioindikáciu a ekologickú percepciu"