Online obhajoby

2. februára 2023 o 11.00 hod.

habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
v odbore habilitačného konania Geológia
PaedDr. Jána ŠTUBŇU, PhD.
pracovníka Katedry geografie, geoinformatiky a regionálneho rozvoja
Fakulty prírodných vied a informatiky UKF v Nitre
Linka

<output>habilitačná  prednáška a obhajoba habilitačnej práce
v odbore habilitačného konania Geológia</output>

20. októbra 2022 o 10.00 hod.

habilitačná  prednáška a obhajoba habilitačnej práce
v odbore habilitačného konania Geológia
Mgr. Štefana JÓZSU, PhD.,
pracovníka Katedry geológie a paleontológie, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka

10. októbra 2022 o 10.00 hod.

habilitačná  prednáška a obhajoba habilitačnej práce
v odbore habilitačného konania Geológia
Mgr. Mareka OSACKÉHO, PhD.
pracovníka Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie, Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka

13. júna 2022 o 15.00 hod.

habilitačná  prednáška a obhajoba habilitačnej práce
v odbore habilitačného konania Jadrová chémia
RNDr. Evy VIGLAŠOVEJ, PhD.,
pracovníčky Katedry jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka

11. apríla 2022 o 10.00 hod.

habilitačná  prednáška a obhajoba habilitačnej práce
v odbore habilitačného konania Mikrobiológia 
RNDr. Sone KUCHARÍKOVEJ, PhD.,
pracovníčky Katedry laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TTU v Trnave
Linka

8. apríla 2022 o 9.00 hod.

inauguračná prednáška
v odbore inauguračného konania Geológia
doc. Mgr. Natálie HLAVATEJ HUDÁČKOVEJ, PhD.,
pracovníčky Katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka

6. apríla 2022 o 10.00 hod.

habilitačná  prednáška
v odbore habilitačného konania Zoológia
RNDr. Martina MRVU, PhD.,
pracovníka Katedry zoológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 
Linka

23. marca 2022 o 9.00 hod.

habilitačná  prednáška
v odbore habilitačného konania Mikrobiológia 
RNDr. Nory TÓTH HERVAY, PhD.,
pracovníčky Katedry mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka

11. marca 2022 o 9.00 hod.

habilitačná  prednáška
v odbore habilitačného konania Teoretická a počítačová chémia
RNDr. Šimona BUDZÁKA, PhD.

pracovníka Katedry chémie Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici.
Linka

4. marca 2022 o 9.30 hod.

habilitačná  prednáška
v odbore habilitačného konania Humánna geografia
Mgr. Vladimíra BAČÍKA, PhD.,
pracovníka Katedry ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka

25. februára 2022 o 8.30 hod.

inauguračná prednáška
z odboru inauguračného konania Jadrová chémia
doc. RNDr. Michala GALAMBOŠA, PhD.
pracovníka Katedry jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave 
Linka

10. februára 2022 o 10.00 hod.

habilitačná  prednáška
z odboru habilitačného konania Petrológia
RNDr. Petra RUŽIČKU, PhD.,
pracovníka Katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka

27. januára 2022 o 13,00 hod.

habilitačná prednáška
z odboru habilitačného konania Aplikovaná geofyzika
RNDr. Reného PUTIŠKU PhD.,
pracovníka Katedry inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka