Online obhajoby 2020

Habilitačné a inauguračné konania

10. decembra 2020 o 10:00 hod.

habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
z odboru habilitačného konania organická chémia
RNDr. Ladislava JANOVCA, PhD.,
pracovníka Katedry organickej chémie, Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
Linka

2. decembra 2020 o 14:00 hod.

na verejnom zasadnutí Vedeckej rady PriF UK 
inauguračná  prednáška
z odboru inauguračného konania inžinierska geológia
doc. Mgr. Martina BEDNARIKA, PhD.,
pracovníka Katedry inžinierskej geológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka

2. decembra 2020 o 11:00 hod.

habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
z odboru habilitačného konania všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií 
RNDr. Evy ZÁHORSKEJ, PhD.,
pracovníčky Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka

2. decembra 2020 o 10:00 hod.

verejná obhajoba doktorskej dizertačnej práce
Mgr. Adam Tomašových, PhD. 
pracovník Ústavu vied o Zemi SAV
Bližšie informácie

26. novembra 2020 o 13:00 hod.

habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce
z odboru habilitačného konania mikrobiológia
RNDr. Tatiany BETÁKOVEJ, DrSc.,
pracovníčky Katedry mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave
Linka