Legislatíva

Vyhláška MŠVVaŠ SR 246/2019 Z.z - o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

<output>o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor </output>

<output>o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
</output>

Vnútorný predpis UK č. 7/2014 -  Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1

  • Vnútorný predpis UK č. 13/2019 - Dodatok č. 2 k vnútornému predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na Univerzite Komenského v Bratislave

Vnútorný predpis UK č. 7/2018 -Úplné znenie vnútorného predpisu č. 12/2013 Smernice rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2