Nález lietavca sťahovavého v pohorí Burda po 67 rokoch

V rámci Terénnych prác z biodiverzity sa podaril nečakaný objav. Na lokalite Kováčov neďaleko Štúrova sa v rámci ukážkového odchytu netopierov pre študentov študijného programu Environmentalistika Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave podarilo dr. Lehotskej odchytiť lietavca sťahovavého (Miniopterus schreibersii). Posledné údaje o výskyte tohto druhu na tejto lokalite pochádzajú z 50. rokov minulého storočia, a to aj napriek tomu, že sa tu od roku 1996 realizuje chiropterologický monitoring v hibernačnom aj v mimohibernačnom období.

Lietavec sťahovavý je považovaný za výhradne jaskynný druh netopiera, ktorý preferuje podzemné priestory s výrazným vstupným otvorom. S tým môže súvisieť aj úbytok jedincov na viacerých lokalitách, kde došlo k uzatvoreniu vchodu do podzemia, zmenšeniu vletových otvorov, prípadne k postupnému zarasteniu letového koridoru k vchodu okolitou vegetáciou. Je to stredne veľký druh netopiera s typickými ušnicami trojuholníkového tvaru, ktoré nepresahujú profil hlavy. Má dlhé, ostro zašpicatené krídla, ktoré mu umožňujú rýchlo lietať (až 70 km/h) a presúvať sa na veľké vzdialenosti. Doteraz najdlhší zaznamenaný prelet krúžkovaného jedinca medzi Slovenskom a zahraničím bol 378 km.

Na Slovensku patrí lietavec sťahovavý k vzácnym druhom, nakoľko naším územím prechádza severná hranica jeho rozšírenia v Európe. Na základe publikovaných výsledkov krúžkovania a zhrnutia jednotlivých výskytových údajov sa predpokladá, že na naše územie zasahujú dve odlišné populácie. Do Malých Karpát a priľahlých oblastí zasahuje západopanónska populácia, ktorá súvisí s populáciami v severnom Rakúsku a severozápadnom Maďarsku. Stabilný celoročný výskyt tohto druhu bol v Malých Karpatoch pozorovaný približne do konca 70. rokov 20. storočia. Odvtedy možno populáciu v tejto oblasti považovať za nestabilnú až zanikajúcu, nakoľko opätovné nálezy niekoľkých jedincov tu boli zaznamenané už len v rokoch 1995-1997. Druhá – východopanónska populácia osídľuje Slovenský kras, Muránsku planinu, Revúcku vrchovinu a priľahlé oblasti. Táto populácia súvisí s populáciou v severovýchodnom Maďarsku a je omnoho početnejšia a stabilnejšia, i keď druh bol u nás zistený len na pomerne malom počte lokalít.

Fotogaléria

Po kliknutí na obrázok sa fotografia zväčší. Pri podržaní kurzora myši na obrázku sa ukáže titulok fotografie. :)

Lietavec sťahovavý (Miniopterus schreibersii) na lokalite Kováčov. Autor: B. Lehotská, 16. 5. 2022