užitočné adresy

Knižnica

  Knižnica Prif UK v Bratislave   Knižnica UK v Bratislave  Evidencia publikačnej činnosti - EPČ (predpisy a smernice)   PETRA   Záverečné práce UK v Bratislave  VZDIALENÝ PRÍSTUP - nastavenie   podklady na zaevidovanie ohlasov v EPČ UK  

   Zoznam karentovaných časopisov (vyhľadať časopis aj konkrétne číslo - nie všetky čísla sú vždy karentované)  

   Skratky časopisov   Impact factor časopisov   JCR analýzy časopisov (WOS, citovanosť, kvartily)  SJR analýzy časopisov (SCIMAGO, citovanosť, kvartily)   IF časopisov z Evironmentalistiky (Scite)  

   Externé informačné zdroje prístupné pre UK   

   Journal of Visualized Experiments (jove)   

   Univerzitný časopis "Naša Univerzita

   Kopernio (program na prednostné vyhľadávanie úplných PDF článkov, ktorých prístup je zakúpený Fakultou, prednáška k používaniu snímky 12-20)

knihy - úplné texty (prístup z Fakulty alebo cez vzdialený prístup): ProQuest Ebook Central Academic Complet   EBSCOhost Web   Springer   Knovel

digitálna knižnica CVTI SR (EODOPEN)   

citácie:   ISI Web of Science (Knowledge)   SCOPUS   [o1, o2]

   Scholar Google [o3-o6]

časopisy - úplné texty:   ScienceDirect   Springer   Wiley   JSTOR   Oxford Journals   KNOVEL   SciFinder (prístup cez e-mail uniba)  

  ProQuest Ebook Central Academic Complete   SCIENTIA   EBSCO (príručky)   Directory of Open Access Journals (DOAJ)  

autorské ID:   ResearchID (WoS)    ORCID    

autorské prehľady článkov:   ResearchGate   Academia.edu    

   Ako nájsť vhodný časopis na publikovanie (návod) - voľná vyhľadávacia databáza Chlarlesworth Journal Finder  

Ďalšie dočasne bezplatné prístupy k časopisom vydavateľstva Royal Society of Chemistry:

1. časopisy boli dostupné do konca roku 2015:

Materials Horizons The new home for rapid reports of exceptional significance on innovative materials (www.rsc.org/publishing/journals/mh/about.asp)

Environmental Science: Nano Nanomaterial interactions with environmental & biological systems (www.rsc.org/publishing/journals/en/about.asp)

Inorganic Chemistry Frontiers An international journal of inorganic chemistry (www.rsc.org/publishing/journals/qi/about.asp)

Organic Chemistry Frontiers An international journal of organic chemistry (www.rsc.org/Publishing/Journals/qo/About.asp)

2. databáza bola dostupná do konca roku 2015:

ChemSpider - www.chemspider.com databáza poskytujúca prístup ku štruktúrovaným vzorcom a rôznym ďalším dátam

3. časopisy boli dostupné do konca roku 2016:

Environmental Science: Water Research & Technology (http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/ew#!issueid=ew001001&type=current&issnprint=2053-1400)  Viac info: (www.rsc.org/publishing/journals/ew/about.asp)

Chemical Sciences - Prístup bude pokračovať aj po roku 2016, keďže časopis vychádza ako open access titul. www.rsc.org/publishing/journals/sc/about.asp <http://www.rsc.org/publishing/journals/sc/about.asp>

Grantové agentúry

   e-VEGA   APVV   

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   

   Portál vysokých škôl (prihlásenie)

   Národný portál pre transfer technológií (NPTT SR) - poradenstvo (bezplatné) v oblasti duševného vlastníctva (vrátane hradenia niektorých poplatkov)