Informácie pre doktorandov

Doktorandské štúdium na Prif UK v Bratislave

Celofakultné oznamy pre študentov

Celofakultné oznamy pre doktorandov 

- harmonogram zápisov

- výročné hodnotenie (do 13.8.2021 + zápis do vyššieho ročníka)

- dizertačná skúška (pre denné štúdium: do 18 mesiacov od začiatku štúdia = do konca februára 2. akademického roku štúdia)

- obhajoba dizertačnej práce

- študijný poriadok

- štipendiá

- Vševedníček - Sprievodca štúdium na Prif UK (Študentská komora Prif UK)

- disciplinárny poriadok

- ocenenia študentov  

- medzinárodné vzťahy a spolupráce (ERASMUS+, burza pobytov a pod.)

- príručky a návody pre AIS

- vygenerovanie/zistenie hesla do AIS - služby Centrálnej databázy osôb

Slovak language course for foreign doctoral students - beginners

 

*********************************

január 2022 - 9. ročník súťaže RTVS Čo ja viem (prihlásiť cez facebook alebo na cojaviemrtvs.sk, prihláška)

1.2.2020 - sčítanie orliakov morských na Dunaji (dr. Bohuš - bližšie informácie) (vždy posledná sobota v januári, tohto roku výnimočne prvú sobotu vo februári)

9.-12.5.2019 - AmosFest v Mlynskej doline

6.8.-16.9.2018 - študentská expedícia Miznúca domovina (pre dobrovoľníkov o turistiku so zameraním sa na spoznávanie Slovenska na ceste SNP, ako aj zachytenie stavu a potreby prírody Slovenska) - expedícia sa odkladá

Prijímačky na PhD. štúdium

- študenti môžu na našej Katedre študovať v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentálna ekológia

- témy dizertačných prác (školitelia: prof. Fargašová, prof. Fedor, prof. Chmielewská, doc. Molnárová, dr. Čerňanský)

31.5.2022 - posledný možný termín na podanie prihlášky na štúdium (od 1.3.2022)

?.6.2022 - prijímacie konanie - informácie

Oznamy

 

*********************************

Rektor UK v Bratislave udeľuje pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov študentom na štvrtok 14.4.2022 rektorské voľno a dekan Prif UK v Bratislave vzhľadom k dlhej dištančnej výučbe, neplánovaným rektorským a dekanským voľnám v priebehu semestra a ďalšiemu plánovanému dekanskému voľnu počas konania ŠVK NEUDEĽUJE na utorok 19.4.2022 dekanské voľno, v tento deň bude prebiehať riadna výučba.

*********************************

Pri príležitosti konania Študentskej vedeckej konferencie na našej fakulte udeľuje dekan študentom na utorok 22.4.2020 dekanské voľno, aby sa mohli zúčastniť aj ako diváci na tomto podujatí (program konferencie). Voľno platí len pre tých študentov, ktorí sa podujatia zúčastnia. 

(pre koronavírus preložené na jeseň 2020)

*********************************

Komunitná záhrada Prif UK Dobrá myseľ

Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.

Máš záujem podieľať sa na tvorbe a spravovaní Komunitnej záhrady Prif UK? Chceš vedieť viac? Tak sa pozri na stránku https://www.facebook.com/KomunitnaZahradaPrifUK.  

Fakultná stránka Komunitnej záhrady

FRANCOPHONIE

1.3.2022 - uzávierka žiadostí o Štipendiá francúzskej vlády (informácie+formulár žiadosti) na rok 2022/2023 (znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2, francúzsku univerzitu si vyberá uchádzač). Možnosť získať ročné kofinancované štipendium na všetky úrovne štúdia (bakalár, magister, doktorát) a vo všetkých študijných odboroch (380 eur mesačne platí študent alebo rodičia, 387 eur mesačne prispieva Francúzske veľvyslanectvo - informácia z r. 2017). 

Ročné plné štipendium vo výške 767 eur mesačne na druhý rok magisterského štúdia (Master 2), alebo doktorandskú stáž v dĺžke trvania 1-3 mesiace, alebo spoločný fr-sk doktorát pod dvojitým vedením (tzv. cotutelle de thèse). Kontaktná osoba pre doplňujúce informácie: Martina Saganová.

- AUF (L’Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale) - ponuka pracovných miest a výmenných pobytov pre záujemcov o štúdium vo francúzštine v strednej a východnej Európe v rámci univerzít zameraných aj na francúzštinu

- aktuálne výzvy na projekty/súťaže/ponuky a pod. (appels a candidatures)

Mobilita v rámci Erasmus+: 

2019-2021: Université Paris-Est Créteil Val.de-Marne UPEC, Paris, France - štúdium v oblasti environmentálnych vied (mobilita pre bakalárov, magistrov a učiteľov) 

Spolupráce a mobility

- medzinárodné vzťahy (zahraničné mobility pre študentov a zamestnancov)

- nadácia Princa Alberta II (Prince Albert II of Monaco Foundation) - environmentálne zamerané žiadosti o grant a podporované iniciatívy

Erasmus+ mobilita:

- aktuálne ponuky

- Erasmus+ štúdium 

- Erasmus+ stáž

- zahraničná mobilita pre doktorandov UK

- medziinštitucionálne zmluvy v rámci programu Erasmus+ (zoznam univerzít, s ktorými má Prif UK podpísanú spoluprácu)

Erasmus+ (štúdium):

(aktuálne termíny sú na tejto stránke)

15.12.2020 - výzva na podávanie prihlášok

15.2.2021 - uzávierka na podávanie prihlášok

11. a 12.2.2021 - termín jazykovej skúšky (na Katedre jazykov)

5.3.2021 o 9:00 cez Moodle (naživo) - termín výberového konania

Erasmus+ (stáž):

(aktuálne termíny sú na tejto stránke)

1.2.2021 - výzva na podávanie prihlášok

30.4.2021 - uzávierka na podávanie prihlášok

xx. a xx.x.2021 - termín jazykovej skúšky (na Katedre jazykov, bude upresnené)

7.5.2021 o 9:00 cez Moodle (naživo) - termín výberového konania

Doktorandské štúdium v programe "Environmentálna ekológia"

- študenti môžu na našej Katedre študovať v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentálna ekológia

Projektové centrum Prif UK 

Študijná ročenka pre príslušný ak.r.

ďalšie užitočné adresy

Usmernenie ku povinnosti platby ako aj možnostiam zníženia a odpustenia ročného školného za prekročenie štandardnej dĺžky doktorandského štúdia pre akademický rok 2018/2019 z dôvodu obhajoby dizertačnej práce

Dôležité termíny:

Š 25.2.2021 - posledný termín na odovzdanie prihlášky na dizertačnú skúšku a nahratie práce do AISu  pre všetkých doktorandov 2. ročníka v dennej forme štúdia

Po 15.6.2020 - posledný termín pre odovzdanie dizertačnej práce na obhajobu (platí pre doktorandov 4. ročníka v dennej forme štúdia pri jeho riadnom ukončení v štandardnej dĺžke)

Pi 13.8.2021 - posledný termín odovzdania ročných hodnotení s výkazmi získaných kreditov (1. termín: 6.-9.7.2021; 2. termín: 9.-13.8.2021)

Grant Univerzity Komenského (GUK) v Bratislave

- smernica rektora UK v Bratislave, Vnútorný predpis c. 23/2017 - Zásady udeľovania Grantov Univerzity Komenského v Bratislave

- Granty mladých UK - prihlásenie a príručky

- sekcia Grantov UK na stránke Projektového centra Prif UK (len pre doktorandov a zamestnancov) - podrobné informácie k podaniu žiadosti, záverečnej správy a pod. Prihlasuje sa cez AIS prihlasovacie údaje.

- kontakt: Mgr. Pavol ŠKOJEC (B1-318, kl. 749, kl. 9749)

31.12.2021 - posledná možnosť podania žiadosti o Grant UK v Bratislave. Informácie k UK grantu

31.3.2022 - posledná možnosť podania elektronickej záverečnej správy Grantu UK v Bratislave. Tlačená verzia sa už neodovzdáva.

Štipendiá

Štipendiá

1.3.2022 - uzávierka žiadostí o Štipendiá francúzskej vlády

1.5.-31.7.2020 - podávanie žiadostí o štipendium DBU Nemeckej spolkovej nadácie (nástup na stáž je od 1.2.2021)

?.11.2022 - uzávierka žiadostí o Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej v zahraničnom laboratóriu v nasledujúcom kalendárnom roku (životopis)

?.11.2022 - uzávierka návrhov na Cenu dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej (životopis)

Prax

- platená prax študentov nielen z učiteľských odborov ako lektorov Krúžkov na školách (OZ Krúžky)

Podujatia

rok 2021:

7.10.2021 - 37. medzinárodný filmový festival - premietanie filmov v čase od 9:30 do 15:30 v spolupráci s Agrofilmom v rámci festivalu. Podujatie sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v CPS+ (B1-322).

rok 2020:

3.2.2020 - uzávierka súťažných návrhov v rámci Súťaže Pre vodu (nadácia Ekopolis)

rok 2019:

31.1.2019 - 6. ročník PríDňa na Gymnáziu bilingválne Žilina (prihláška)

1.3.-30.4.2019 - uzávierka prihlášok na štúdium na Sokratovom inštitúte

4.-10.11.2019 - Fotografická súťaž na tému Voda a veda v rámci Týždňa vedy a techniky Slovensku (uzávierka prihlášok 4.10.2019)

rok 2017:

6.12.2017 - prednáška plk. Ing. M. Kerna "Environmentálna kriminalita" o 10:00 v B1-301

11.-15.9.2017 - "Green Summer School" v Stutgarte, pre tých, ktorí sa zaujímajú o tzv. zelené biznis nápady

14.3.2017 o 14:00 - informačný seminár o možnosti absolvovania odbornej (ekologickej/environmentálnej) stáži v Nemecku (DBU - CEE Scholarship Exchange Programme) -  miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, miestnosť CPS+ (pavilón B1), Ilkovičova 6, Mlynská dolina) (pozvánka)

Konferencie

- virtual/online konferencie

rok 2021:

21.4.2021 - Študentská vedecká konferencia (ŠVK Prif UK v Bratislave; registrácia príspevkov od 5.3.2021; študenti zo stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok nehradia)

rok 2020:

22.4.2020 - Študentská vedecká konferencia (ŠVK Prif UK v Bratislave; registrácia príspevkov x.-xx.3.2020; študenti zo stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok nehradia)

rok 2019:

6.11.2019 - študentská medzinárodná vedecká konferencia Chémia a technológie pre život (FCHPT STU v Bratislave, uzávierka príspevkov 18.10.2019)

25.-27.3.2019 - CER 2019 - International Scientific Conference for PhD students of EU countries (virtuálna konferencia, uzávierka prihlášok do 18.3.2019)

9.4.2019 - Študentská vedecká konferencia (FPV UKF v Nitre - environmentalistika, uzávierka príspevkov 19.3.2019)

6.5.-7.6.2019 - Preveda - Interaktívna konferencia mladých vedcov (11.3.2019 - začiatok registrácie príspevkov, uzávierka abstraktov 30.4.2019, posterov 30.4.2019)

3.-5.6.2019 - XIV. International Scientific Conference: Veda mladých 2019 - Science of Youth 2019 (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovensko; uzávierka prihlášok do 1.4.2019

Náležitosti záverečnej práce

Pokyny pre záverečné práce na Prif UK v Bratislave

Záverečné práce sa vypracovávajú podľa Vnútorného predpisu č. 7/2018 Smernice rektora UK v Bratislave (výňatky). Ďalšie informácie sú uvedené na univerzitných stránkach (prístup do THESES, na stránke vpravo v stĺpci "PRÍSTUP DO THESES - ZÍSKANIE PROTOKOLU"). Pre Písomnú prácu k dizertačnej skúške nie sú definované presné kritéria, ale môžete sa čiastočne riadiť podľa vyššie uvedeného.

- Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z.z.

- vzor obalu a titulného listu   POZOR - zmena názvu odboru od januára 2020!!! (nová sústava študijných odborov SR platná od 1.9.2019)

- príručky a návody (aj pre AIS)

- LICENČNÁ ZMLUVA: keď pri odovzdávaní vašej Záverečnej práce do AISu vypĺňate kolónku o dobe zverejnenia a sprístupnenia vašej práce verejnosti, uprednostnite možnosť "bez odkladnej lehoty". V opačnom prípade (napr. výsledky spadajú pod patent a pod.) je v Licenčnej zmluve pod čiarou poznámka: "celé číslo od 1 do 12, so súhlasom rektora, prípadne dekana do 36", kde pri napísaní čísla potrebujete súhlas uvedených osôb.

- pomôcka ako správne citovať literatúru vo vysokoškolských prácach - Kimlička, 2006

- ďalšia užitočná nápoveda - šablóna pre tvorbu záverečnej práce z Centrálneho registra záverečných prác   

  **********************

!!!! NÁZOV práce (OBÁLKA, TITULNÝ LIST) musí byť TOTOŽNÝ (vrátane interpunkcie, medzier a pod.) s názvom v Zadávacom liste!!!!! Za názvom práce nemá byť v Zadávacom liste bodka.

 **********************

- zloženie štátnicových komisií

Rigorózne konanie

Rigorózne konanie na Prif UK v Bratislave

smernica rektora UK v Bratislave: Vnútorný predpis č. 22/2018 (Zásady rigorózneho konania na UK v Bratislave)

Záverečné práce sa vypracovávajú podľa Vnútorného predpisu č. 7/2018 Smernice rektora UK v Bratislave (výňatky). Ďalšie informácie sú uvedené na univerzitných stránkach (prístup do THESES). Vyššie v kolónke "Náležitosti záverečnej práce" sú uvedené podrobnejšie informácie.

Obhajoby dizertačných prác

Záverečné práce sa vypracovávajú podľa Vnútorného predpisu č. 7/2018 Smernice rektora UK v Bratislave (výňatky). Ďalšie informácie sú uvedené na univerzitných stránkach (prístup do THESES, na stránke vpravo v stĺpci "PRÍSTUP DO THESES - ZÍSKANIE PROTOKOLU"). Vyššie v kolónke "Náležitosti záverečnej práce" sú uvedené podrobnejšie informácie.

********

* * *

pondelok 16.8.2021 o 9:00 v B2-420a - Mgr. Jana Juhásová s témou:

"Bioakumulácia a biovolatilizácia arzénu a antimónu v pôdach ovplyvnených banskou činnosťou"

školiteľ: Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

* * *

pondelok 26.8.2019 o 13:00 v B2-420a - Mgr. Milan Semerád s témou:

"Mikrobiálne lúhovanie chemických prvkov z elektroodpadu a banského odpadu"

školiteľ: Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

* * *

pondelok 26.8.2019 o 12:00 v B2-420a - Mgr. Alexandra Filová s témou:

"Využitie sladkovodných rias pri hodnotení interakčných vzťahov kovov vo vodnom prostredí"

školiteľ: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

* * *

pondelok 26.8.2019 o 11:00 v B2-420a - Mgr. Martin Štefánik s témou:

"Particular phenomenon of intraspecific plasticity in introduced thrips (Thysanoptera) biological invasions: A case of Hercinothrips femoralis (Reuter, 1891)"

školiteľ: prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

* * *

pondelok 26.8.2019 o 10:00 v B2-420a - Mgr. Zuzana Báborská s témou:

"Biotopy Borské nížiny jako stabilizačný prvek a přírodní genová banka"

školiteľ: prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD.

* * *

štvrtok 23.8.2018 o 12:00 v B2-420a - Mgr. Jakub Sigmund s témou:

"Bioindication potential in intraspecific morphometric variability of Chirothrips manicatus (Thysanoptera: Thripidae) within environmentally affected Carpathian ecosystems"

školiteľ: prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. 

* * *

štvrtok 23.8.2018 o 11:00 v B2-420a - Mgr. Juraj Litavský s témou:

"Taxocenózy koscov (Opiliones) a ich bioindikačný potenciál v evaluácii ekologických a environmentálnych parametrov krajiny Podunajska"

školiteľ: prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

* * *

piatok 19.2.2016 o 10:30 v B1-313 (Amos) - Mgr. Alexandra Lešková s témou:

"Využitie autotrofných organizmov pri hodnotení vzťahu esenciálnych a toxických prvkov"

školiteľka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

* * *

streda 4.2.2015 o 11:00 v B1-313 (Amos) - Mgr. Renáta Hodossyová s témou: 

"Prírodné adsorbenty v procesoch intenzifikácie ochrany vôd"

školiteľka: prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.

* * *

streda 20.8.2014 o 11:00 v B2-420a - RNDr. Monika Šmelková s témou: 

"Fytotoxicita a genotoxicita kovov hodnotená inhibíciou fyziologických parametrov"

školiteľka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

* * *

streda 20.8.2014 o 10:00 v B2-420a - Mgr. Rudolf Masarovič s témou: 

"Silvikolné Thysanoptera v indikácii dynamiky a disturbancie lesného ekosystému v podmienkach Tatranského národného parku."

školiteľ: prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

* * *

pondelok 26.8.2013 o 11:00 v B2-420a - RNDr. Matúš Peško s témou: 

"Reakcia rastlín na stres indukovaný kovmi"

školiteľka: RNDr. Katarína Kráľová, CSc.

* * *

pondelok 26.8.2013 o 9:00 v B2-420a - Mgr. Zuzana Kramarová s témou: 

"Interakčné vzťahy kovov vo vodnom prostredí hodnotené prostredníctvom funkčnosti fytoplanktónu"

školiteľka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

* * *

piatok 21.9.2012 o 10:00 v B2-420a - RNDr. Jana Lištiaková s témou: 

"Mapovanie výskytu inváznych drevín v mestskej časti Bratislava-Petržalka - návrh manažmentu"

školiteľka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

* * *

utorok 30.8.2011 o 11:30 v B2-420a - Mgr. Dušan Šácha s témou: 

"Ekosozologické vyhodnotenie spoločenstiev vážok na európsky a národne významných biotopoch vybraných lokalít severného Slovenska"

školiteľka: doc. RNDr. Milada Holecová, CSc.

* * *

utorok 30.8.2011 o 9:00 v B2-420a - RNDr. Martina Doričová s témou: 

"Taxocenózy geobiontných Thysanoptera v podmienkach pahorkatinnej dúbravy a ich potenciál v moderných metódach bioindikácie"

školiteľ: doc. RNDr. Peter Fedor, PhD.

* * *

utorok 30.11.2010 o 10:00 v B2-420a - Mgr. Slavomír Čerňanský s témou: 

"Environmental-geochemical aspects of biosorption and biovolatilization of arsenic by microscopic filamentous fungi"

školiteľka: doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD. 

* * *

piatok 23.10.2009 o 11:00 v B1-313 (Amos) - RNDr. Lenka Sabová s témou: 

"Kombinované mikropórovité materiály na báze prírodných aluminosilikátov, príprava, vlastnosti a environmentálne využitie"

školiteľka: prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.

* * *