Informácie pre doktorandov

Doktorandské štúdium na Prif UK v Bratislave

Celofakultné oznamy pre študentov

Celofakultné oznamy pre doktorandov 

- harmonogram zápisov

- výročné hodnotenie (do 13.8.2021 + zápis do vyššieho ročníka)

- dizertačná skúška (pre denné štúdium: do 18 mesiacov od začiatku štúdia = do konca februára 2. akademického roku štúdia)

- obhajoba dizertačnej práce

- študijný poriadok

- štipendiá

- Vševedníček - Sprievodca štúdium na Prif UK (Študentská komora Prif UK)

- disciplinárny poriadok

- ocenenia študentov  

- medzinárodné vzťahy a spolupráce (ERASMUS+, burza pobytov a pod.)

- príručky a návody pre AIS

- vygenerovanie/zistenie hesla do AIS (v stlpci vpravo) - služby Centrálnej databázy osôb

Slovak language course for foreign doctoral students - beginners

 

*********************************

2023 - 10. ročník súťaže RTVS Čo ja viem (prihlásiť cez facebook alebo na cojaviemrtvs.sk, prihláška)

1.2.2020 - sčítanie orliakov morských na Dunaji (dr. Bohuš - bližšie informácie) (vždy posledná sobota v januári, tohto roku výnimočne prvú sobotu vo februári)

9.-12.5.2019 - AmosFest v Mlynskej doline

6.8.-16.9.2018 - študentská expedícia Miznúca domovina (pre dobrovoľníkov o turistiku so zameraním sa na spoznávanie Slovenska na ceste SNP, ako aj zachytenie stavu a potreby prírody Slovenska) - expedícia sa odkladá

Prijímačky na PhD. štúdium v programe "ekológia a ochrana životného prostredia"

- študenti môžu na našej Katedre študovať v odbore ekologické a environmentálne vedy program ekológia a ochrana životného prostredia

- témy dizertačných prác (školitelia: prof. Fargašová, prof. Fedor, prof. Chmielewská, prof. Prokop, doc. Molnárová, doc. Pavličková, doc. Pauditšová, doc. Šerá, dr. Čerňanský, dr. Zvaríková)

marec - máj 2024 - podanie prihlášky na štúdium (prijímacie konanie) - informácie

19.6.2024 - prijímacie konanie - informácie

Oznamy

Komunitná záhrada Prif UK Dobrá myseľ

Kliknutím na obrázok ho zväčšíte.

Máš záujem podieľať sa na tvorbe a spravovaní Komunitnej záhrady Prif UK? Chceš vedieť viac? Tak sa pozri na stránku https://www.facebook.com/KomunitnaZahradaPrifUK.  

Fakultná stránka Komunitnej záhrady

FRANCOPHONIE

30.3.2023 - uzávierka žiadostí o Štipendiá francúzskej vlády (informácie+formulár žiadosti) na rok 2023/2024 (znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka na úrovni B2, francúzsku univerzitu si vyberá uchádzač). Možnosť získať ročné kofinancované štipendium na všetky úrovne štúdia (bakalár, magister, doktorát) a vo všetkých študijných odboroch (380 eur mesačne platí študent alebo rodičia, 387 eur mesačne prispieva Francúzske veľvyslanectvo - informácia z r. 2017). 

Ročné plné štipendium vo výške 767 eur mesačne na druhý rok magisterského štúdia (Master 2), alebo doktorandskú stáž v dĺžke trvania 1-3 mesiace, alebo spoločný fr-sk doktorát pod dvojitým vedením (tzv. cotutelle de thèse). Kontaktná osoba pre doplňujúce informácie: Martina Saganová.

- AUF (L’Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale) - ponuka pracovných miest a výmenných pobytov pre záujemcov o štúdium vo francúzštine v strednej a východnej Európe v rámci univerzít zameraných aj na francúzštinu

- aktuálne výzvy na projekty/súťaže/ponuky a pod. (appels a candidatures)

Mobilita v rámci Erasmus+: 

2019-2021: Université Paris-Est Créteil Val.de-Marne UPEC, Paris, France - štúdium v oblasti environmentálnych vied (mobilita pre bakalárov, magistrov a učiteľov) 

Spolupráce a mobility

- medzinárodné vzťahy (zahraničné mobility pre študentov a zamestnancov)

- nadácia Princa Alberta II (Prince Albert II of Monaco Foundation) - environmentálne zamerané žiadosti o grant a podporované iniciatívy

Erasmus+ mobilita:

- aktuálne ponuky

- Erasmus+ štúdium 

- Erasmus+ stáž

- zahraničná mobilita pre doktorandov UK

- medziinštitucionálne zmluvy v rámci programu Erasmus+ (zoznam univerzít, s ktorými má Prif UK podpísanú spoluprácu)

Erasmus+ (štúdium):

(aktuálne termíny sú na tejto stránke)

15.12.2020 - výzva na podávanie prihlášok

15.2.2021 - uzávierka na podávanie prihlášok

11. a 12.2.2021 - termín jazykovej skúšky (na Katedre jazykov)

5.3.2021 o 9:00 cez Moodle (naživo) - termín výberového konania

Erasmus+ (stáž):

(aktuálne termíny sú na tejto stránke)

1.2.2021 - výzva na podávanie prihlášok

30.4.2021 - uzávierka na podávanie prihlášok

xx. a xx.x.2021 - termín jazykovej skúšky (na Katedre jazykov, bude upresnené)

7.5.2021 o 9:00 cez Moodle (naživo) - termín výberového konania

Doktorandské štúdium v programe "Environmentálna ekológia"

- študenti môžu na našej Katedre študovať v odbore Ochrana a využívanie krajiny program Environmentálna ekológia

Projektové centrum Prif UK 

Študijná ročenka pre príslušný ak.r.

ďalšie užitočné adresy

Usmernenie ku povinnosti platby ako aj možnostiam zníženia a odpustenia ročného školného za prekročenie štandardnej dĺžky doktorandského štúdia pre akademický rok 2018/2019 z dôvodu obhajoby dizertačnej práce

Dôležité termíny:

Š 25.2.2021 - posledný termín na odovzdanie prihlášky na dizertačnú skúšku a nahratie práce do AISu  pre všetkých doktorandov 2. ročníka v dennej forme štúdia

Po 15.6.2020 - posledný termín pre odovzdanie dizertačnej práce na obhajobu (platí pre doktorandov 4. ročníka v dennej forme štúdia pri jeho riadnom ukončení v štandardnej dĺžke)

Pi 13.8.2021 - posledný termín odovzdania ročných hodnotení s výkazmi získaných kreditov (1. termín: 6.-9.7.2021; 2. termín: 9.-13.8.2021)

Grant Univerzity Komenského (GUK) v Bratislave

- smernica rektora UK v Bratislave, Vnútorný predpis c. 23/2017 - Zásady udeľovania Grantov Univerzity Komenského v Bratislave

- Granty mladých UK - prihlásenie a príručky

- sekcia Grantov UK na stránke Projektového centra Prif UK (len pre doktorandov a zamestnancov) - podrobné informácie k podaniu žiadosti, záverečnej správy a pod. Prihlasuje sa cez AIS prihlasovacie údaje.

- kontakt: Mgr. Pavol ŠKOJEC (B1-318, kl. 749, kl. 9749)

31.12.2021 - posledná možnosť podania žiadosti o Grant UK v Bratislave. Informácie k UK grantu

31.3.2022 - posledná možnosť podania elektronickej záverečnej správy Grantu UK v Bratislave. Tlačená verzia sa už neodovzdáva.

Štipendiá

Štipendiá

30.3.2023 - uzávierka žiadostí o Štipendiá francúzskej vlády

1.5.-31.7.2020 - podávanie žiadostí o štipendium DBU Nemeckej spolkovej nadácie (nástup na stáž je od 1.2.2021)

?.11.2022 - uzávierka žiadostí o Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej v zahraničnom laboratóriu v nasledujúcom kalendárnom roku (životopis)

?.11.2022 - uzávierka návrhov na Cenu dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej (životopis)

Prax

- platená prax študentov nielen z učiteľských odborov ako lektorov Krúžkov na školách (OZ Krúžky)

Podujatia

rok 2021:

7.10.2021 - 37. medzinárodný filmový festival - premietanie filmov v čase od 9:30 do 15:30 v spolupráci s Agrofilmom v rámci festivalu. Podujatie sa uskutoční na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave v CPS+ (B1-322).

rok 2020:

3.2.2020 - uzávierka súťažných návrhov v rámci Súťaže Pre vodu (nadácia Ekopolis)

rok 2019:

31.1.2019 - 6. ročník PríDňa na Gymnáziu bilingválne Žilina (prihláška)

1.3.-30.4.2019 - uzávierka prihlášok na štúdium na Sokratovom inštitúte

4.-10.11.2019 - Fotografická súťaž na tému Voda a veda v rámci Týždňa vedy a techniky Slovensku (uzávierka prihlášok 4.10.2019)

rok 2017:

6.12.2017 - prednáška plk. Ing. M. Kerna "Environmentálna kriminalita" o 10:00 v B1-301

11.-15.9.2017 - "Green Summer School" v Stutgarte, pre tých, ktorí sa zaujímajú o tzv. zelené biznis nápady

14.3.2017 o 14:00 - informačný seminár o možnosti absolvovania odbornej (ekologickej/environmentálnej) stáži v Nemecku (DBU - CEE Scholarship Exchange Programme) -  miesto konania: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, miestnosť CPS+ (pavilón B1), Ilkovičova 6, Mlynská dolina) (pozvánka)

Konferencie

- virtual/online konferencie

rok 2021:

21.4.2021 - Študentská vedecká konferencia (ŠVK Prif UK v Bratislave; registrácia príspevkov od 5.3.2021; študenti zo stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok nehradia)

rok 2020:

22.4.2020 - Študentská vedecká konferencia (ŠVK Prif UK v Bratislave; registrácia príspevkov x.-xx.3.2020; študenti zo stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok nehradia)

rok 2019:

6.11.2019 - študentská medzinárodná vedecká konferencia Chémia a technológie pre život (FCHPT STU v Bratislave, uzávierka príspevkov 18.10.2019)

25.-27.3.2019 - CER 2019 - International Scientific Conference for PhD students of EU countries (virtuálna konferencia, uzávierka prihlášok do 18.3.2019)

9.4.2019 - Študentská vedecká konferencia (FPV UKF v Nitre - environmentalistika, uzávierka príspevkov 19.3.2019)

6.5.-7.6.2019 - Preveda - Interaktívna konferencia mladých vedcov (11.3.2019 - začiatok registrácie príspevkov, uzávierka abstraktov 30.4.2019, posterov 30.4.2019)

3.-5.6.2019 - XIV. International Scientific Conference: Veda mladých 2019 - Science of Youth 2019 (Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovensko; uzávierka prihlášok do 1.4.2019

Náležitosti záverečnej práce

Pokyny pre záverečné práce na Prif UK v Bratislave

Záverečné práce sa vypracovávajú podľa nového Vnútorného predpisu č. 32/2023 (doc príloha k VP 32/2023 a ďalšie predpisy z r. 2023; predchádzajúci Vnútorný predpis č. 7/2018 prestal platiť od 3.10.2023) Smernice rektora UK v Bratislave (výňatky z VP 32/2023). Ďalšie informácie sú uvedené na univerzitných stránkach (prístup do THESES, na stránke vpravo v stĺpci "PRÍSTUP DO THESES - ZÍSKANIE PROTOKOLU" - aktuálne len do ak.r. 2022/2023).

- Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z.z.

- vzor obalu a titulného listu (doc príloha k VP 32/2023)

- UK formuluje pravidlá na zapojenie umelej inteligencie (AI) do vzdelávania - Smernica rektora UK v Bratislave VP 2/2024; Odporúčané spôsoby citovania alebo použitia generatívnej umelej inteligencie

<output>UK FORMULUJE PRAVIDLÁ NA ZAPOJENIE UMELEJ INTELIGENCIE DO VZDELÁVANIA</output>

- príručky a návody (aj pre AIS)

- LICENČNÁ ZMLUVA: keď pri odovzdávaní vašej Záverečnej práce do AISu vypĺňate kolónku o dobe zverejnenia a sprístupnenia vašej práce verejnosti, uprednostnite možnosť "bez odkladnej lehoty". V opačnom prípade (napr. výsledky spadajú pod patent a pod.) je v Licenčnej zmluve pod čiarou poznámka: "Celé číslo od 1 do 12, so súhlasom rektora, prípadne dekana od 13 do 24", kde pri napísaní nenulového čísla potrebujete súhlas príslušných osôb, ktorý si potrebujete vopred zadovážiť.

- pomôcka ako správne citovať literatúru vo vysokoškolských prácach - Kimlička, 2006

- ďalšia užitočná nápoveda - šablóna pre tvorbu záverečnej práce z Centrálneho registra záverečných prác   

- dodržiavanie autorských práv - článok, ktorý môže byť nápomocný, CC licencie, verejné licencie / Creative commons - článok SAV

  **********************

!!!! NÁZOV práce (OBÁLKA, TITULNÝ LIST) musí byť TOTOŽNÝ (vrátane interpunkcie, medzier a pod.) s názvom v Zadávacom liste!!!!! Za názvom práce nemá byť v Zadávacom liste bodka.

 **********************

ZMENA!!! od roku 2021 sa ZP odovzdávajú LEN ELEKTRONICKY, Licenčná zmluva sa podpisuje LEN ELEKTRONICKY v AISe, netreba ju tlačiť a podpisovať.

  **********************

Rigorózne konanie

Rigorózne konanie na Prif UK v Bratislave

smernica rektora UK v Bratislave: Vnútorný predpis č. 22/2018 (Zásady rigorózneho konania na UK v Bratislave)

Záverečné práce sa vypracovávajú podľa Vnútorného predpisu č. 7/2018 Smernice rektora UK v Bratislave (výňatky). Ďalšie informácie sú uvedené na univerzitných stránkach (prístup do THESES). Vyššie v kolónke "Náležitosti záverečnej práce" sú uvedené podrobnejšie informácie.

Obhajoby dizertačných prác

Záverečné práce sa vypracovávajú podľa Vnútorného predpisu č. 7/2018 Smernice rektora UK v Bratislave (výňatky). Ďalšie informácie sú uvedené na univerzitných stránkach (prístup do THESES, na stránke vpravo v stĺpci "PRÍSTUP DO THESES - ZÍSKANIE PROTOKOLU"). Vyššie v kolónke "Náležitosti záverečnej práce" sú uvedené podrobnejšie informácie.

********

* * *

štvrtok 27.6.2024 o 10:00 v B1-444 - RNDr. Martin Šalkovič s témou:

"Priestorová variabilita mestského tepelného komfortu v rámci Bratislavy"

školiteľ: doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.

* * *

streda 23.8.2023 o 12:30 v študovni chemickej knižnice - Mgr. Patrick Macko s témou:

"Taxonómia, ekológia a genetická diverzita podeniek (Ephemeroptera) Slovenska"

školiteľ: doc. RNDr. Tomáš Derka, PhD. 

* * *

streda 23.8.2023 o 11:00 v študovni chemickej knižnice - RNDr. Lucia Procházková s témou:

"Diverzita a dynamika synantropných taxocenóz strapiek (Thysanoptera) v kontexte klimatickej zmeny v Strednej Európe"

školiteľ: prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.

* * *

pondelok 16.8.2021 o 9:00 v B2-420a - Mgr. Jana Juhásová s témou:

"Bioakumulácia a biovolatilizácia arzénu a antimónu v pôdach ovplyvnených banskou činnosťou"

školiteľ: Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

* * *

pondelok 26.8.2019 o 13:00 v B2-420a - Mgr. Milan Semerád s témou:

"Mikrobiálne lúhovanie chemických prvkov z elektroodpadu a banského odpadu"

školiteľ: Mgr. Slavomír Čerňanský, PhD.

* * *

pondelok 26.8.2019 o 12:00 v B2-420a - Mgr. Alexandra Filová s témou:

"Využitie sladkovodných rias pri hodnotení interakčných vzťahov kovov vo vodnom prostredí"

školiteľ: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

* * *

pondelok 26.8.2019 o 11:00 v B2-420a - Mgr. Martin Štefánik s témou:

"Particular phenomenon of intraspecific plasticity in introduced thrips (Thysanoptera) biological invasions: A case of Hercinothrips femoralis (Reuter, 1891)"

školiteľ: prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

* * *

pondelok 26.8.2019 o 10:00 v B2-420a - Mgr. Zuzana Báborská s témou:

"Biotopy Borské nížiny jako stabilizačný prvek a přírodní genová banka"

školiteľ: prof. RNDr. Oto Majzlan, PhD.

* * *

štvrtok 23.8.2018 o 12:00 v B2-420a - Mgr. Jakub Sigmund s témou:

"Bioindication potential in intraspecific morphometric variability of Chirothrips manicatus (Thysanoptera: Thripidae) within environmentally affected Carpathian ecosystems"

školiteľ: prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. 

* * *

štvrtok 23.8.2018 o 11:00 v B2-420a - Mgr. Juraj Litavský s témou:

"Taxocenózy koscov (Opiliones) a ich bioindikačný potenciál v evaluácii ekologických a environmentálnych parametrov krajiny Podunajska"

školiteľ: prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

* * *

piatok 19.2.2016 o 10:30 v B1-313 (Amos) - Mgr. Alexandra Lešková s témou:

"Využitie autotrofných organizmov pri hodnotení vzťahu esenciálnych a toxických prvkov"

školiteľka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

* * *

streda 4.2.2015 o 11:00 v B1-313 (Amos) - Mgr. Renáta Hodossyová s témou: 

"Prírodné adsorbenty v procesoch intenzifikácie ochrany vôd"

školiteľka: prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.

* * *

streda 20.8.2014 o 11:00 v B2-420a - RNDr. Monika Šmelková s témou: 

"Fytotoxicita a genotoxicita kovov hodnotená inhibíciou fyziologických parametrov"

školiteľka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

* * *

streda 20.8.2014 o 10:00 v B2-420a - Mgr. Rudolf Masarovič s témou: 

"Silvikolné Thysanoptera v indikácii dynamiky a disturbancie lesného ekosystému v podmienkach Tatranského národného parku."

školiteľ: prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

* * *

pondelok 26.8.2013 o 11:00 v B2-420a - RNDr. Matúš Peško s témou: 

"Reakcia rastlín na stres indukovaný kovmi"

školiteľka: RNDr. Katarína Kráľová, CSc.

* * *

pondelok 26.8.2013 o 9:00 v B2-420a - Mgr. Zuzana Kramarová s témou: 

"Interakčné vzťahy kovov vo vodnom prostredí hodnotené prostredníctvom funkčnosti fytoplanktónu"

školiteľka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

* * *

piatok 21.9.2012 o 10:00 v B2-420a - RNDr. Jana Lištiaková s témou: 

"Mapovanie výskytu inváznych drevín v mestskej časti Bratislava-Petržalka - návrh manažmentu"

školiteľka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

* * *

utorok 30.8.2011 o 11:30 v B2-420a - Mgr. Dušan Šácha s témou: 

"Ekosozologické vyhodnotenie spoločenstiev vážok na európsky a národne významných biotopoch vybraných lokalít severného Slovenska"

školiteľka: doc. RNDr. Milada Holecová, CSc.

* * *

utorok 30.8.2011 o 9:00 v B2-420a - RNDr. Martina Doričová s témou: 

"Taxocenózy geobiontných Thysanoptera v podmienkach pahorkatinnej dúbravy a ich potenciál v moderných metódach bioindikácie"

školiteľ: doc. RNDr. Peter Fedor, PhD.

* * *

utorok 30.11.2010 o 10:00 v B2-420a - Mgr. Slavomír Čerňanský s témou: 

"Environmental-geochemical aspects of biosorption and biovolatilization of arsenic by microscopic filamentous fungi"

školiteľka: doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD. 

* * *

piatok 23.10.2009 o 11:00 v B1-313 (Amos) - RNDr. Lenka Sabová s témou: 

"Kombinované mikropórovité materiály na báze prírodných aluminosilikátov, príprava, vlastnosti a environmentálne využitie"

školiteľka: prof. Ing. Eva Chmielewská, CSc.

* * *