Komunitná záhrada

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Dobrá myseľ

Spoločne sa stretávajme a vytvorme zelený priestor, ktorý nás bude učiť a zbližovať.

Rád by si pomohol a máš chuť pestovať alebo sa to naučiť a hľadáš priestor na realizáciu? Tak potom využi svoj voľný čas a zapoj sa do vytvárania komunitnej záhrady!

Komunitná záhrada Prírodovedeckej fakulty UK je vytváraná s odbornou pomocou Botanickej záhrady https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/botanicka-zahrada-uk

Tu si môžete pozrieť naše aktivity ako prednášky a podujatia.

Grant Nadácie mesta Bratislava pre Komunitnú záhradu Dobrá Myseľ 2020

Univerzitná komunitná záhrada Dobrá myseľ Prírodovedeckej fakulty UK získala dotáciu z grantového programu vyhláseného Nadáciou mesta Bratislava pod názvom Grantový program „Komunity“.

Cieľom dotovaného projektu „Pestuj viac ako len jedlo (univerzitná komunitná záhrada Dobrá myseľ)“ je realizácia aktivít, ktoré prispejú k revitalizácii komunitnej záhrady, udržiavaniu zelených priestranstiev v okolí Prírodovedeckej fakulty a vytvoreniu nových vzťahov medzi študentmi a univerzitnými zamestnancami jednotlivých fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. Zámerom projektu je aj zvýšenie povedomia o produkčnom, ekologickom a sociálnom význame komunitnej záhrady medzi študentmi a pracovníkmi fakulty. Z grantového programu „Komunity“ vyhláseného Nadáciou Mesta Bratislava sa nám podarilo získať dotáciu 950 EUR (dotácia č. GPKOM/3/2020). Projekt plánujeme realizovať začiatkom tretieho októbrového týždňa do konca novembra 2020.

Za finančnú podporu preto ďakujeme grantovému programu vyhláseného Nadáciou mesta Bratislava pod názvom Grantový program „Komunity“.

Predmet Zelená univerzita

Komunitná záhrada PriF UK je zapojená do predmetu Zelená univerzita.

So študentami sa stretávame na základe dohody komunikovanej pomocou emailu: martin.sebestauniba.sk

Stretnutia komunitnej záhrady sú raz do týždňa na 3 vyučovacie hodiny, kde sa naučíte o tom, ako sa komunitné záhrady zakladajú, čo sú ich základné prvky a spoločne sa postaráme o priestor komunitnej záhrady a dopestujeme si okrasné rastliny, ovocné kry a stromy, či zeleninu a ovocie.

Zapoj sa aj ty do zveľadovania priestorov Prírodovedeckej fakulty UK a nauč sa zručnostiam, ktoré sú potrebné pri vytváraní komunitných záhrad.