Odborový zväz PŠaV na Slovensku

OZ PŠaV

Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Predseda fakultného výboru

PharmDr. Ivica Sigmundová, PhD.
Tel.: +421-2-60296334 
sigmundovafns.uniba.sk


Aktuality | AR 2016/17

17.07.2017 | Odpoveď Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na urgenciu vybavenia sťažnosti našej ZO OZ na dezolátny stav nadchodu od zastávok MHD ponad Botanickú ulicu  >> .JPG

05.06.2017 | Význam a benefit doplnkového dôchodkového sporenia (DDS)   .PDF

24.05.2017 | Ponuka SOREA na leto 2017   >>>

03.05.2017 | Odpoveď Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na sťažnosť našej ZO OZ na dezolátny stav nadchodu od zastávok MHD ponad Botanickú ulicu  >> .JPG

20.04.2017 | Nové: Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2017   >>>

20.02.2017 | Nové: Kolektívna zmluva UK na rok 2017, špecifický doplnok č. 6 k nej (pre PriF UK, včítane príloh) na rok 2017   >>>

01.02.2017 | EXOD 2017 – Česko: ponuka | prihláška, Slovensko: ponuka | prihláška. Info a kompletnú ponuku nájdete aj na stránke OZPŠaV. Kontaktná osoba na OZ: Mária Virgovičová, OZPŠaV na Slovensku, Vajnorská 1, 815 70 Bratislava, mobil: 0918 901 772

25.01.2017 | Pridali sme na stránku informáciu o Podpornom fonde Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, slúžiacom pre členov OZ na zmiernenie nepriaznivých sociálno-ekonomických následkov prípadnej dlhotrvajúcej choroby, straty zamestnania a pod.     >>  viac info a žiadosť o podporu

13.10.2016 | Vyhlásenie Rady OZ PŠaV z 12. 10. 2016  .PDF

08.09.2016 | Zákon č. 217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný od 1. 9. 2016)  .PDF   |   Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. 9. 2016   .PDF


Aktuality minulého akademického roka

08.04.2016 | Vyhlásenie Rady OZ PŠaV na Slovensku zo 7. 4. 2016 k prijatiu Programového vyhlásenia vlády SR  >> .PDF

23.01.2016 | Deklarácia OZ PŠaV na Slovensku a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v SR (zo 17. 02. 2016)  >>   .PDF

10.12.2015 | Akceptačné miesta darčekových poukážok 2015 v Bratislavskom kraji  >>  .PDF