Časopis Acta Environmentalica U.C. (Bratislava)

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava)

Vedecký recenzovaný časopis 

ISSN: 1335-0285 (1993-2015) 

ISSN: 1339-9802 (online, 2016-súčasnosť)

Vedecký recenzovaný časopis je multidisciplinárne orientovaný, zverejňujúci originálne vedecké práce pôvodného a aplikovaného vedeckého výskumu z oblasti environmentálnych vedných disciplín. 

Od r. 2016 je časopis vydávaný elektronicky vo vydavateľstve de Gruyter.

Skratka názvu časopisu:

Acta Envir. Univ. Comenianae (Bratislava)

Odporúčaná forma citovania:

Meno. Názov príspevku. Acta Envir. Univ. Comenianae (Bratislava), 2012, 20(1): XX-XX.