Ocenenia študentov

Je dlhoročnou tradíciou univerzít a fakúlt odmeňovať svojich študentov a absolventov oceneniami, ktoré majú najčastejšie podobu cien, udeľovaných pri promóciách alebo iných slávnostných príležitostiach. Oceňovanie študentov, ktorí svojimi študijnými výsledkami patria medzi špičku, ktorí výsledkami svojej vedeckej alebo inej odbornej činnosti výrazne prevýšia priemer, alebo ktorí prejavia mimoriadnu aktivitu v spoločensky významnej oblasti, predstavuje dôležitý prvok pozitívnej motivácie, stimulácie a azda aj inšpirácie. Ceny sú spojené s finančnými odmenami, primeranými možnostiam fakulty.

Pre tento účel sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského buduje systém cien pre študentov, resp. absolventov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia.

Získanie jednotlivých cien je podmienené splnením definovaných a dopredu určených podmienok. Ceny možno udeľovať vďaka finančnej podpore sponzorov a skutočnosti, že fakulta disponuje určitými finančnými prostriedkami z vlastnej podnikateľskej aktivity.

Ocenenia študentov na Prírodovedeckej fakulte UK

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK

Ocenenia študentov, ktoré udeľuje rektor UK

Cena dekana PriF UK pre študentov doktorandského štúdia

Cena sekcie

Cena študijného prodekana PRIF UK

Cena a Štipendium Dr. Ludmily Sedlárovej-Rabanovej v oblasti genetiky

Cena za najlepšiu diplomovú prácu v odbore chémia

Smernica dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
ktorou sa upravujú pravidlá udeľovania ocenení Prírodovedeckej fakulty UK, vnútorný predpis č. 3/2019 [pdf]

Iné ocenenia

Slovnaft Najdiplomovka - Atraktívna súťaž pre končiacich magistrov, kde môžu získať finančnú odmenu a možno aj budúce uplatnenie. Slovnaft takto podporuje šikovných absolventov chémie, fyziky, environmentálnych a geologických vied, alebo iných relevantných odborov.

Študentská osobnosť Slovenska

Súťaž pre študentov o Cenu Josefa Vavrouška - Oceňujú sa Bc., Mgr. a dizertačné práce s tematikou: Ľudské hodnoty a problémy rozvoja civilizácie (ekológia človeka, udržateľný rozvoj, ekonomika prírodných zdrojov, ekologická rovnováha)

Cena Josefa Vavrouška  Smyslem Ceny Josefa Vavrouška je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Cenu uděluje Nadace Partnerství.

Cena CRYTUR o nejlepší diplomovou práci v materiálových vědách