Cena sekcie

Cena Biologickej sekcie PRIF UK

Cena Environmentálnej sekcie PRIF UK

Cena Geografickej sekcie PRIF UK

Cena Geologickej sekcie PRIF UK

Cena Chemickej sekcie PRIF UK

Ceny sekcií sa udeľujú každoročne absolventom bakalárskeho štúdia  študijných odborov Biológia, Chémia, Geografia, Geológia a Environmentalistika. Cenu sekcie udeľuje prodekan, vedúci príslušnej sekcie, na slávnostnom zasadnutí výboru sekcie najviac 3 študentom príslušného študijného odboru.

Podmienky

Podmienkou pre udelenie ceny je študijná úspešnosť, vážený študijný priemer do 1,5 za každý školský rok počas bakalárskeho štúdia, bez opravných termínov. Ak sa kvalifikuje viac kandidátov, výber uskutoční výbor príslušnej sekcie, ktorý bude prihliadať k ďalším odborným aktivitám kandidátov (účasť na Študentskej vedeckej konferencii alebo na inom vedeckom podujatí, resp. autorstvo vedeckej, odbornej alebo vedecko-popularizačnej publikácie.

Výška ceny

Najmenej 50 EUR

Financovanie

Ceny sekcií sú fiancované zo sekciových fondov VHČ, príp. zo sponzorských príspevkov, získaných jednotlivými sekciami.