Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK

Cenu udeľuje každoročne dekan pri promócii najviac dvom absolventom magisterského štúdia ľubovoľného študijného odboru.

Podmienky

Podmienkou pre udelenie ceny sú vynikajúce študijné výsledky, hodnotenie všetkých predmetov štátnej záverečnej skúšky vrátane obhajoby diplomovej práce zámkou A ("výborný") a autorstvo (resp.spoluautorstvo) publikovanej vedeckej práce, alebo práce, ktorá získala 1. až 3. miesto na Študentskej vedeckej konferencii. Ak sa splnením vyššie uvedených podmienok kvalifikuje väčší počet uchádzačov, výber uskutoční vedenie fakulty. Vylučuje sa súčasné udelenie tejto ceny a Ceny rektora UK.

Výška ceny

Najmenej 100 EUR

Financovanie

Cena je financovaná zo sponzorských darov a z celofakultného fondu VHČ.