Úvod

Je dlhoročnou tradíciou univerzít a fakúlt odmeňovať svojich študentov a absolventov oceneniami, ktoré majú najčastejšie podobu cien, udeľovaných pri promóciách alebo iných slávnostných príležitostiach. Oceňovanie študentov, ktorí svojimi študijnými výsledkami patria medzi špičku, ktorí výsledkami svojej vedeckej alebo inej odbornej činnosti výrazne prevýšia priemer, alebo ktorí prejavia mimoriadnu aktivitu v spoločensky významnej oblasti, predstavuje dôležitý prvok pozitívnej motivácie, stimulácie a azda aj inšpirácie. Ceny sú spojené s finančnými odmenami, primeranými možnostiam fakulty.

Pre tento účel sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského buduje systém cien pre študentov, resp. absolventov bakalárskeho, magisterského aj doktorandského štúdia.

Získanie jednotlivých cien je podmienené splnením definovaných a dopredu určených podmienok. Ceny možno udeľovať vďaka finančnej podpore sponzorov a skutočnosti, že fakulta disponuje určitými finančnými prostriedkami z vlastnej podnikateľskej aktivity.