Cena študijného prodekana PRIF UK

Cena sa udeľuje každoročne najviac trom študentom 3. ročníka študijného odboru učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov. Cenu udeľuje študijný prodekan. 

Podmienky

Podmienkou pre udelenie ceny sú výborné študijné výsledky (vážený študijný priemer do 1,7 za každý školský rok, všetky skúšky bez opravného termínu) a odborná práca v oblasti pedagogiky, resp. v niektorom z predmetov študovanej kombinácie.

Výška ceny

Najmenej 50 EUR

Financovanie

Cena študijného prodekana je financovaná z výnosov podnikateľských činností na fakulte (celofakultný fond VHČ), prípadne zo sponzorských príspevkov, získaných fakultou.