Uchádzači o doktorandské štúdium

Podľa § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje začatie prijímacieho konania na doktorandské štúdium pre akademický rok 2024/2025.

V súlade s aktuálnym Študijným poriadkom UK (VP č. 22/2023 schválený AS UK Úplné znenie VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK )

<output>Vnútorný predpis č. 6/2020 Študijný poriadok PriF UK platný pre AR 2021/2022</output>

<output>Vnútorný predpis č. 6/2020 Študijný poriadok PriF UK platný pre AR 2021/2022</output>

<output>Vnútorný predpis č. 6/2020 Študijný poriadok PriF UK platný pre AR 2021/2022</output>

<output></output>

<output>Vnútorný predpis č. 6/2020 Študijný poriadok PriF UK platný pre AR 2021/2022</output>

dekan vypíše na doktorandské štúdium najmenej dva mesiace pred termínom podávania prihlášok (posledným možným termínom) aj témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať. Ak ide o tému vypísanú externou vzdelávacou inštitúciou, uvedie aj názov tejto inštitúcie. Pri každej vypísanej téme je uvedený názov študijného programu, údaje o školiteľovi, forme štúdia (denná, externá), lehote a mieste na podávanie prihlášok ako aj o dátume prijímacieho konania. Tieto informácie rovnako ako témy dizertačných prác spolu s uvedenými náležitosťami sú zverejnené na úradnej výveske fakulty či na webovom sídle fakulty.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa, resp. spojeného študijného programu prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania (§ 56 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z ). Podmienky prijatia zahŕňajú aj úspešné absolvovanie prijímacej skúšky – ústneho pohovoru (§ 57 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z).

Dovoľujeme si upozorniť, že od akademického roka 2024/2025 (doktorandi, ktorí do prvého ročníka doktorandského štúdia nastúpia od 1.9.2024) je externá forma štúdia spoplatnená vo výške 1 000 eur (Jedentisíc eur) za akademický rok !!! Pre doktorandov, ktorí nastúpili na externú formu štúdia v predchádzajúcich akademických rokoch je garantovaný poplatok za externú formu štúdia v štandardnej dĺžke v pôvodnej výške 100 eur (Jedensto eur) za akademický rok. Ďakujeme za pochopenie.


Ďalšie informácie o možnostiach doktorandského štúdia na PriF UK:

Mgr. Iveta Bencová, vedúca Oddelenia vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia PriF UK, č. tel.: 02/60296 699, e-mail: iveta.bencova@uniba.sk