Prihláška na doktorandské štúdium a jej formálne náležitosti

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o doktorandské štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium na fakultu, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program alebo riadnym vyplnením a podaním elektronickej prihlášky https://e-prihlaska.uniba.sk  prostredníctvom systému AIS s podrobným návodom na adrese http://uniba.sk/fileadmin/ruk/cit/ais/Prirucky/ePrihlasIII.pdf .

Tlačená prihláška na štúdium musí byť podaná na predpísanom tlačive (49 400 2 ŠEVT) v určenom termíne a musí byť podpísaná uchádzačom.

V prihláške  uchádzač uvedie:

- meno a priezvisko, tituly, rodné číslo, dátum narodenia u cudzincov, miesto narodenia, rodinný stav a miesto trvalého pobytu študenta, pohlavie, miesto pobytu v Slovenskej republike, národnosť, štátne občianstvo, číslo občianskeho preukazu a číslo pasu u cudzincov,

- vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,

- zvolenú formu doktorandského štúdia (denná alebo externá),

- údaje o predchádzajúcom zamestnaní, prípadne o súčasnom zamestnaní; uchádzač o štúdium v externej forme, ktorý vykonáva prácu vo verejnom záujme alebo je v štátnozamestnaneckom pomere alebo v služobnom pomere, k prihláške doloží aj potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo služobného pomeru v čase podania prihlášky na štúdium,

- údaje o dosiahnutom vzdelaní vrátane prospechu a o výsledkoch v záujmovej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa uchádzač hlási.

Uchádzač o doktorandské štúdium má právo podať prihlášku na viac vypísaných tém dizertačných prác, za každú z nich však platí poplatok za prijímacie konanie v zmysle aktuálneho predpisu (VP č.42/2023 Smernica rektora UK Dodatok č. 7 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK, príloha č. 5 Školné a poplatky spojené so štúdiom na UK v akademickom roku 2024/2025. Predpis je platný a účinný od 20. 12. 2023).

Ďalšie formálne náležitosti prihlášky na doktorandské štúdium sú uvedené v aktuálnom Študijnom poriadku UK (VP č. 22/2023 schválený AS UK Úplné znenie VP č. 20/2019 Študijný poriadok UK v znení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2).

 

<output>Vnútorný predpis UK č. 20/2019 [.pdf] schválený Akademickým senátom UK
Predpis je platný od 16. 10. 2019 a účinný od 01.09.2020.
Prílohy č. 1-5 [.pdf] </output>

<output>Vnútorný predpis UK č. 20/2019 [.pdf] schválený Akademickým senátom UK
Predpis je platný od 16. 10. 2019 a účinný od 01.09.2020.
Prílohy č. 1-5 [.pdf] </output>

Prílohou prihlášky na doktorandské štúdium je:

- životopis,

- rámcový koncept dizertačnej práce (1 – 5 strán) potvrdzujúci teoretické zázemie, motiváciu a erudíciu uchádzača v sledovanej oblasti štúdia (vrátane relevantných vlastných publikácií a výsledkov odbornej činnosti)

- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o štátnom občianstve; uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na tej istej fakulte UK, na ktorú sa hlási na doktorandské štúdium, predloží kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní; uchádzač, ktorý absolvoval magisterské štúdium na niektorej z fakúlt UK a hlási sa na doktorandské štúdium na inú fakultu UK, predloží kópie dokladov o vzdelaní spolu s ich originálmi k nahliadnutiu a overeniu zamestnancovi príslušného študijného oddelenia (v prípade zahraničných uchádzačov overené kópie dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou (§ 106, ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) spolu s rozhodnutím o uznaní vzdelania vyhotoveným v zmysle Vyhlášky MŠ SR 238/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní (§ 106, ods. 2 a ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),

- súpis svojich publikovaných článkov a súpis výsledkov inej odbornej činnosti, ktoré môžu byť súčasťou rámcového konceptu dizertačnej práce (ak s témou súvisia),

-  súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v žiadosti pre potreby prijímacieho konania a zápisu na štúdium,

-  kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie

-  prípadná žiadosť uchádzača so zdravotným postihnutím o určenie formy prijímacej skúšky a spôsobu jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné postihnutie

Posledným dňom určeným na podanie prihlášok je 31.5.2024. Elektronické prihlasovanie bude sprístupnené od 1. marca 2024 do 31. mája 2024. Prihlášky možno podať poštou na adresu: Oddelenie vedecko-výskumnej činnosti a doktorandského štúdia PriF UK, referát doktorandského štúdia, Ilkovičova 6, Mlynská dolina, pav. CH-1, 842 15 Bratislava. V prípade elektronickej prihlášky posiela uchádzač vytlačený a podpísaný dokument spolu s požadovanými prílohami do 31.5.2024. Na túto adresu podávajú prihlášky aj uchádzači prihlásení na témy dizertačných prác, ktoré vypísala externá vzdelávacia inštitúcia (ústavy SAV).