Rámcové zásady pre prideľovanie štipendijných miest na doktorandskom štúdiu

Koncepciu prideľovania štipendijných miest vyjadrilo svojim uznesením Vedenie PriF UK dňa 5. marca 2013 ako: Rámcové zásady pre prideľovanie štipendijných miest na študijné programy doktorandského štúdia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Počet štipendijných miest pre uchádzačov, ktorí sa prihlásili na témy dizertačných prác vypísaných externou vzdelávacou inštitúciou, je podmienený pridelenými miestami na jednotlivé ústavy SAV, ktoré sa podieľajú na doktorandskom štúdiu na PriF UK.

Štipendijné miesto možno ponúknuť aj zahraničnému záujemcovi o doktorandské štúdium, vo väčšine prípadov plne v súlade s mechanizmami prideľovania štipendijných miest pre občanov Slovenskej republiky.