Rámcový koncept dizertačnej práce

Rámcový koncept dizertačnej práce podáva prvú dôležitú informáciu o kvalitách a motivácii (motivačný list) uchádzača pre budúcu pozíciu doktoranda. Presná štruktúra, obsahová náplň ani rozsah (1 - 5 strán) nie sú exaktne stanovené. Aplikant by sám mal pocítiť potrebu preukázať svoje odborné zázemie (napr. vlastné publikácie či výsledky odbornej činnosti), schopnosti, zručnosti a erudíciu pracovať pri riešení zvolenej témy dizertačnej práce. Úlohou dokumentu je predstaviť potenciál uchádzača pre progresívne napredovanie a konštruktívny prístup pre prácu na fakulte.