Uchádzači o magisterské štúdium


Podanie elektronickej prihlášky

Informácie o študijných programoch magisterského stupňa štúdia

Deň otvorených dverí 2024

Papierová prihláška

Elektronická prihláška - manuál

Potvrdenie elektronickej návratky - manuál

Pozor! Do e-prihlášky prosím uvádzajte Váš funkčný a platný email. Fakulta bude s Vami ďalej komunikovať primárne elektronicky.

Odpovede na základné otázky k prihláške nájdete v odseku FAQ na konci tejto stránky.

Základne kroky pri e-prihláške

Uchádzač - aktuálny študent/absolvent PriF UK

  1. zaregistrovať sa na e-prihláške
  2. vyplniť e-prihlášku a vložiť do e-prihlášky doklad o zaplatení poplatku
  3. potvrdiť e-prihlášku

Uchádzač - aktuálny študent/absolvent inej VŠ alebo inej fakulty UK

  1. zaregistrovať sa na e-prihláške
  2. vyplniť e-prihlášku
  3. potvrdiť a vytlačiť e-prihlášku
  4. vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s všetkými prílohami zaslať poštou na adresu našej fakulty (povinné prílohy: štrukturovaný životopis, doklad o zaplatení poplatku, v prípade absolventov Bc. štúdia aj overená kópia bakalárskeho diplomu, vrátane dodatku/diploma supplement)

Prijímacie konanie

Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2023/2024

Informácia o tom, či uchádzač splnil podmienky na prijatie bez prijímacích skúšok, alebo bude pozvaný na prijímacie skúšky, bude zaslaná každému uchádzačovi na kontaktný email uvedený v prihláške. Prijímacie skúšky na študijné programy sa konajú spravidla písomnou formou. Uchádzačom z Univerzity Komenského platia na prístup k testom pridelené prihlasovacie údaje do univerzitného konta. Uchádzači z iných VŠ dostanú prihlasovacie údaje na prístup k testom v SMS správe.

Základnou podmienkou prijatia je úspešné ukončenie bakalárskeho stupňa štúdia.

Harmonogram prijímacieho konania 2024/2025

Dátum
Spustenie podávania prihlášok1. 4. 2024
Uzávierka na podávanie prihlášok31. 5. 2024
Informácia o priebehu prijímacích skúšokprvá polovica júna 2024
Termín prijímacích skúšok25. 6. 2024
Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok26. 6. 2024
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdiumzačiatok júla 2024
Potvrdenie záujmu o štúdium (tzv. návratka uchádzača)do 31. 7. 2024
Uznanie dokladov o štúdiu v zahraničí (tzv. nostrifikácia)do 9. 9. 2024 **
Termín zápisu do 1. ročníka štúdiaprvá polovica septembra 2024

** iba úspešní uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí

Záujemcovia o štúdium zo zahraničia

Podmienkou na prijatie zahraničných uchádzačov na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku, je znalosť slovenského jazyka na úrovni umožňujúcej štúdium v slovenskom jazyku. Zahraničný uchádzač je povinný absolvovať vstupný test zo znalosti slovenského jazyka a v prípade nedostatočnej znalosti absolvovať intenzívny kurz slovenského jazyka pred začatím semestra. 

Intenzívny kurz slovenčiny pre zahraničných študentov


Úspešní uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania študujúci v zahraničí (okrem Českej republiky) musia v deň zápisu na štúdium (prvý týždeň v septembri) predložiť na študijnom oddelení doklad o rovnocennosti bakalárskeho štúdia (tzv. nostrifikáciu). Upozorňujeme, že proces nostrifikácie trvá obvykle 1-2 mesiace. Odporúčame preto podať si žiadosť o nostrifikáciu hneď po získaní bakalárskeho diplomu.

Formulár žiadosti o uznanie rovnosti dokladu o vzdelaní (nostrifikácia)

Poplatky za prijímacie konanie

Poplatky za prijímacie konanie na Mgr. stupeň štúdia pre ak. rok 2024/2025

elektronická prihláška :
20,- € za každý študijný program

papierová prihláška :
50,- € za jeden študijný program
20,- € za každý ďalší študijný program  (pri prihlásení sa na viac ako jeden študijný program)
   

Bankové spojenie s PRIF UK za účelom zaplatenia poplatku za prihlášku

Názov banky: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK 34 8180 0000 0070 00082845

Variabilný symbol: 223242

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača 

Poznámka k platbe: meno a priezvisko uchádzača 

(platobný príkaz sa automaticky generuje v elektronickej prihláške - platiť podľa vygenerovaného príkazu)

BANKOVÉ SPOJENIE PRE ZAHRANIČNÝCH UCHÁDZAČOV:

Názov banky: VUB, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Názov príjemcu: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK3481800000007000082845

Legislatíva

Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského

Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK

FAQ

Aký je rozdiel medzi elektronickou a papierovou prihláškou?
Elektronická prihláška je vyplnená prostredníctvom portálu E-prihlas (AIS) a v prípade uchádzačov z iných VŠ alebo iných fakult UK následne aj vytlačená, podpísaná a odoslaná poštou na adresu fakulty.

Papierová prihláška je ručne vyplnená perom na predpísanom tlačive a následne odoslaná poštou na adresu fakulty.

Na jednu prihlášku môžem uviesť iba jeden študijný program?
Nie. Na prihláške môžete uviesť až 3 študijné programy v poradí podľa Vašich preferencií. Poplatok platíte za každý študijný program - cena prihlášky sa tak s každým ďalším zapísaným študijným programom navyšuje.

Chcem študovať učiteľstvo dvoch predmetov, ktoré sú realizované na dvoch rôznych fakultách. Jedná sa o jeden študijný program?
Áno, učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii dvoch predmetov je pre nás jeden študijný program, aj keď je študovaný medzifakultne (napr. učiteľstvo akademických predmetov chémia-matematika, biológia-telesná výchova,...).

Treba s prihláškou poslať aj diplom z bakalárskeho stupňa štúdia?
Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského diplom nedokladajú.

Uchádzači, ktorí majú ukončenú inú vysokú školu, musia doložiť overenú kópiu bakalárskeho diplomu. Tú im overuje notár, matrika alebo pobočka Slovenskej pošty ponúkajúca službu overenia dokladov.

Dá sa uložená elektronická prihláška opraviť?
Ak prihlášku uložíte, už nemáte možnosť editácie. Treba kontaktovať študijné oddelenie fakulty, kde referentka zmení stav vašej prihlášky. Po vykonaní opráv treba prihlášku opäť uložiť. 

Chcem študovať externe, ako to mám zaznačiť v prihláške?
Vzhľadom na charakter študijných programov na našej fakulte v bakalárskom ani v magisterskom stupni neponúkame externú formu štúdia.

Platí sa nejaký poplatok za prijímacie konanie?
Poplatok za prijímacie konanie je stanovený v závislosti od typu prihlášky - papierová forma vs. elektronická forma. Uhrádza sa bankovým prevodom (viď ods. Poplatky za prijímacie konanie).  

Musím spolu s prihláškou doložiť potvrdenie od lekára?
Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. 

Bakalárske študium som absolvoval/a v zahraničí. Treba vybaviť ešte niečo navyše?
Áno, je potrebné požiadať o nostrifikáciu dokladov o štúdiu (viď ods. Záujemcovia o štúdium zo zahraničia).