Uchádzači o magisterské štúdium


Podanie elektronickej prihlášky

Informácie o študijných programoch magisterského stupňa štúdia

Papierová prihláška

Potvrdenie návratky - manuál

Prijímacie konanie

Podmienky prijatia na magisterské študijné programy na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2022/2023

Termín prijímacej skúšky na magisterský stupeň štúdia je 28.6.2022

Výsledky magisterského prijímacieho konania

Časový harmonogram začiatku testov:

9.00 – biotechnológie

https://forms.office.com/r/v76CjMQjGt

QR kód

10.30 – genetika

https://forms.office.com/r/H9MjdNJLXn

QR kód 

10.30 – biochémia

https://forms.office.com/r/7fy6PMAE5f

QR kód

12.00 – molekulárna biológia

https://forms.office.com/r/Xzz<wbr />2ZC7d6H

QR kód

12.00 – fyziológia živočíchov a etológia

https://forms.office.com/r/7e8<wbr />waAfqaK

QR kód

13.30 – mikrobiológia, virológia

https://forms.office.com/r/<wbr />EVXFBVipe7

QR kód

Uchádzačom z Univerzity Komenského platia na prístup k testom pridelené prihlasovacie údaje do univerzitného konta.

Uchádzači z iných fakúlt  dostali prihlasovacie údaje na prístup k testom v SMS správe.

Poplatky za prijímacie konanie

Poplatky za prijímacie konanie na Mgr. stupeň štúdia pre ak. rok 2022/2023

elektronická prihláška :
20,- € za každý študijný program

papierová prihláška :
50,- € za jeden študijný program
20,- € za každý ďalší študijný program  (pri prihlásení sa na viac ako jeden študijný program)
   

Bankové spojenie s PRIF UK za účelom zaplatenia poplatku za prihlášku

Názov banky: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK 34 8180 0000 0070 00082845

Variabilný symbol: 223242

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača 

Poznámka k platbe: meno a priezvisko uchádzača 

(platobný príkaz sa automaticky generuje v elektronickej prihláške - platiť podľa vygenerovaného príkazu)

BANKOVÉ SPOJENIE PRE ZAHRANIČNÝCH UCHÁDZAČOV:

Názov banky: VUB, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Názov príjemcu: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK3481800000007000082845