Uchádzači o bakalárske štúdium

 

Podanie elektronickej prihlášky  


Informácie o študijných programoch bakalárskeho stupňa štúdia

Papierová prihláška

Potvrdenie návratky - manuál

Základne kroky pri e-prihláške

  1. zaregistrovať sa na e-prihláške
  2. vyplniť e-prihlášku
    - vrátane známok z vysvedčenia z 1., 2. a 3. ročníka a z polročného vysvedčenia z 4. ročníka strednej školy.
    - do jednej prihlášky môže uchádzač vypísať až 3 študijné programy, o ktoré má záujem (v takom prípade sa cena prihlášky s každým ďalším zapísaným študijným programom zvyšuje viď. nižšie)
  3. potvrdiť e-prihlášku
  4. vytlačiť e-prihlášku
  5. k vytlačenej prihláške priložiť strednou školou overené kópie vysvedčení z 1., 2. a 3. ročníka a polročný výpis z 4. ročníka strednej školy. V prípade záujemcov o štúdium, ktorí už zmaturovali v minulosti, môže vysvedčenie overiť notár alebo matrika.
  6. vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami (overené kópie vysvedčení, štrukturovaný životopis, doklad o zaplatení poplatku) zaslať na adresu fakulty. Lekárske potvrdenie nevyžadujeme.

Pozor! Do e-prihlášky prosím uvádzajte Váš funkčný a platný email. Fakulta bude s Vami ďalej komunikovať primárne elektronicky.

Poznámka: Bez polročného hodnotenia z posledného ročníka strednej školy prihláška nie je kompletná a nebude spracovaná. 

Prijímacie konanie

Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2023/2024 

Na všetky študijné programy Bc. štúdia na PriF UK budú prihlásení uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok ak počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu (viď tabuľka 1 v dokumente na vyššie uvedenom linku Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v AR 2023/2024). 

Základnou podmienkou prijatia je úspešné ukončenie strednej školy s maturitou.

Harmonogram prijímacieho konania 2023/2024

Dátum
Spustenie podávania prihlášok15. 1. 2023
Uzávierka na podávanie prihlášok15. 3. 2023
Informácia o konaní prijímacích skúšok*apríl 2023
Termín prijímacích skúšok*15. 6. 2023
Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok*16. 6. 2023
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdiumkoniec júna 2023
Potvrdenie záujmu o štúdium (tzv. návratka uchádzača)do 31. 7. 2023
Uznanie dokladov o štúdiu v zahraničí (tzv. nostrifikácia)**do 11. 9. 2023
Termín zápisu do 1. ročníka štúdiaprvá polovica septembra 2023

* v prípade prekročenia kapacity pre vybrané študijné programy (podľa počtu prihlášok)
** iba úspešní uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí

Záujemcovia o štúdium zo zahraničia

Podmienkou na prijatie zahraničných uchádzačov na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku, je znalosť slovenského jazyka na úrovni umožňujúcej štúdium v slovenskom jazyku. Zahraničný uchádzač je povinný absolvovať vstupný test zo znalosti slovenského jazyka a v prípade nedostatočnej znalosti absolvovať intenzívny kurz slovenského jazyka pred začatím semestra. 

Intenzívny kurz slovenčiny pre zahraničných študentov 1. stupňa vysokoškolského štúdia

Podmienkou na prijatie uchádzačov na študijný program uskutočňovaný v anglickom jazyku, je znalosť anglického jazyka na úrovni umožňujúcej štúdium v anglickom jazyku, vrátane maturity z anglického jazyka alebo medzinárodne uznávaného certifikátu z anglického jazyka.


Úspešní uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí musia v deň zápisu na štúdium (prvý týždeň v septembri) predložiť na študijnom oddelení doklad o rovnocennosti stredoškolského štúdia (tzv. nostrifikáciu). Upozorňujeme, že proces nostrifikácie trvá obvykle 1-2 mesiace. Odporúčame preto podať si žiadosť o nostrifikáciu hneď po získaní maturitného vysvedčenia zo strednej školy.

Proces uznávania dokladov - nostrifikácia má 2 etapy:

1) Prevod známok zo stredných škôl v zahraničí -> zahraničný uchádzač si na základe manuálu prevodu známok prevedie známky na slovenskú stupnicu:
Manuál prevodu známok zverejnený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

2) Zahraničný uchádzač (resp. slovenský občan maturujúci v zahraničí) si podá žiadosť o nostrifikáciu na Regionálnom úrade školskej správy Bratislava, Tomášikova 3349/46, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, alebo na príslušnom Regionálnom úrade školskej správy, pokiaľ má trvalé bydlisko na Slovensku.

Formulár žiadosti o uznanie rovnosti dokladu o vzdelaní (nostrifikácia)

Poplatky za prijímacie konanie

Poplatky za prijímacie konanie na Bc. stupeň štúdia pre ak. rok 2023/2024

elektronická prihláška:
15,- € za každý študijný program (elektronická prihláška je taká, ktorá je vyplnená v systéme AIS a potom sa v tlačenej forme posiela na adresu fakulty)

papierová prihláška:
50,- € za jeden študijný program (papierová prihláška je vyplnená na formulári, ktorý je dostupný na tejto webovej stránke)
15,- € za každý ďalší študijný program

Bankové spojenie s PRIF UK za účelom zaplatenia poplatku za prihlášku

Názov banky: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK 34 8180 0000 0070 00082845

Variabilný symbol: 223242

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača

Poznámka k platbe: meno a priezvisko uchádzača 

(platobný príkaz sa automaticky generuje v elektronickej prihláške - platiť podľa vygenerovaného príkazu)

BANKOVÉ SPOJENIE PRE ZAHRANIČNÝCH UCHÁDZAČOV:

Názov banky: VUB, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Názov príjemcu: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK3481800000007000082845

ŠTIPENDIUM pre 1000 talentovaných maturantov

Pre 1000 najlepších maturantov a 400 maturantov zo znevýhodneného prostredia, ktorí ostanú študovať doma, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo motivačné štipendiá v celkovej výške až 9000 eur. Po dobu troch rokov tak študentovi bude vyplácaných 300 eur mesačneViac informácií