Uchádzači o bakalárske štúdium

 

Podanie elektronickej prihlášky  


Informácie o študijných programoch bakalárskeho stupňa štúdia

Deň otvorených dverí 2024

Papierová prihláška

Elektronická prihláška - manuál

Potvrdenie elektronickej návratky - manuál

Základne kroky pri e-prihláške

  1. zaregistrovať sa na e-prihláške
  2. vyplniť e-prihlášku
    -> vrátane známok z vysvedčenia z 1., 2. a 3. ročníka a polročného vysvedčenia zo 4. ročníka
  3. potvrdiť e-prihlášku
  4. vytlačiť e-prihlášku
  5. vo vytlačenej prihláške je uchádzač povinný mať pečiatkou strednej školy potvrdené známky. V prípade záujemcov o štúdium, ktorí už zmaturovali v minulosti, môže vysvedčenie overiť notár, matrika alebo pošta.
  6. vytlačenú a podpísanú prihlášku spolu s prílohami (štrukturovaný životopis, doklad o zaplatení poplatku, v prípade zmaturovaných študentov aj overené kópie vysvedčení, vrátane maturitného) zaslať na adresu fakulty.

Pozor! Do e-prihlášky prosím uvádzajte Váš funkčný a platný email. Fakulta bude s Vami ďalej komunikovať primárne elektronicky.


Odpovede na základné otázky k prihláške nájdete v odseku FAQ na konci tejto stránky.


Prijímacie konanie


2. kolo prijímacieho konania otvorené


Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v akademickom roku 2024/2025 

Na všetky študijné programy Bc. štúdia na PriF UK budú prihlásení uchádzači prijatí BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK, ak počet prihlásených uchádzačov nepresiahne kapacitné možnosti študijného programu (viď tabuľka 1 v dokumente na vyššie uvedenom linku Podmienky prijatia na bakalárske študijné programy uskutočňované na Prírodovedeckej fakulte UK v AR 2024/2025). 

Základnou podmienkou prijatia je úspešné ukončenie strednej školy s maturitou.

Harmonogram prijímacieho konania 2024/2025

Dátum
Spustenie podávania prihlášok15. 1. 2024
Uzávierka na podávanie prihlášok15. 3. 2024
Informácia o konaní prijímacích skúšokapríl 2024 *
Termín prijímacích skúšok13. 6. 2024 *
Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok14. 6. 2024 *
Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdiumkoniec júna 2024
Potvrdenie záujmu o štúdium (tzv. návratka uchádzača)do 31. 7. 2024
Uznanie dokladov o štúdiu v zahraničí (tzv. nostrifikácia)do 16. 9. 2024 **
Termín zápisu do 1. ročníka štúdiaprvá polovica septembra 2024

* v prípade prekročenia kapacity pre vybrané študijné programy (podľa počtu prihlášok)
** iba úspešní uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí

Záujemcovia o štúdium zo zahraničia

Навчання на факультеті природничих наук Університету Коменського в Братиславі

Podmienkou na prijatie zahraničných uchádzačov na študijný program uskutočňovaný v slovenskom jazyku, je znalosť slovenského jazyka na úrovni umožňujúcej štúdium v slovenskom jazyku. Zahraničný uchádzač je povinný absolvovať vstupný test zo znalosti slovenského jazyka a v prípade nedostatočnej znalosti absolvovať intenzívny kurz slovenského jazyka pred začatím semestra. 

Intenzívny kurz slovenčiny pre zahraničných študentov 1. stupňa vysokoškolského štúdia

Podmienkou na prijatie uchádzačov na študijný program uskutočňovaný v anglickom jazyku, je znalosť anglického jazyka na úrovni umožňujúcej štúdium v anglickom jazyku, vrátane maturity z anglického jazyka alebo medzinárodne uznávaného certifikátu z anglického jazyka.


Úspešní uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí musia najneskôr v deň zápisu na štúdium (prvý týždeň v septembri) predložiť na študijnom oddelení doklad o rovnocennosti stredoškolského štúdia (tzv. nostrifikáciu). Upozorňujeme, že proces nostrifikácie trvá obvykle 1-2 mesiace. Odporúčame preto podať si žiadosť o nostrifikáciu hneď po získaní maturitného vysvedčenia zo strednej školy.

Proces uznávania dokladov - nostrifikácia má 2 etapy:

1) Prevod známok zo stredných škôl v zahraničí -> zahraničný uchádzač si na základe manuálu prevodu známok prevedie známky na slovenskú stupnicu:
Manuál prevodu známok zverejnený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

2) Zahraničný uchádzač (resp. slovenský občan maturujúci v zahraničí) si podá žiadosť o nostrifikáciu na Regionálnom úrade školskej správy Bratislava, Tomášikova 3349/46, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, alebo na príslušnom Regionálnom úrade školskej správy, pokiaľ má trvalé bydlisko na Slovensku.

Formulár žiadosti o uznanie rovnosti dokladu o vzdelaní (nostrifikácia)

Poplatky za prijímacie konanie

Poplatky za prijímacie konanie na Bc. stupeň štúdia pre ak. rok 2024/2025

elektronická prihláška:
15,- € za každý študijný program (elektronická prihláška je taká, ktorá je vyplnená v systéme AIS a potom sa v tlačenej forme posiela na adresu fakulty)

papierová prihláška:
50,- € za jeden študijný program (papierová prihláška je vyplnená ručne na formulári, ktorý je dostupný na tejto webovej stránke)
15,- € za každý ďalší študijný program

Bankové spojenie s PRIF UK za účelom zaplatenia poplatku za prihlášku

Názov banky: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK 34 8180 0000 0070 00082845

Platobný príkaz sa automaticky generuje v elektronickej prihláške - platiť podľa vygenerovaného príkazu (unikátny variabilný a špecifický symbol pre každého uchádzača).

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE ZAHRANIČNÝCH UCHÁDZAČOV:

Názov banky: VUB, a.s. Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Názov príjemcu: Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava

SWIFT: SUBASKBX

IBAN: SK3481800000007000082845

ŠTIPENDIUM pre 1000 talentovaných maturantov

Pre 1000 najlepších maturantov a 400 maturantov zo znevýhodneného prostredia, ktorí ostanú študovať doma, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo motivačné štipendiá v celkovej výške až 9000 eur. Po dobu troch rokov tak študentovi bude vyplácaných 300 eur mesačne

Viac informácií o štipendiu MŠVVaSR

Legislatíva

Pravidlá prijímacieho konania na Univerzite Komenského

Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK

 

FAQ

Aký je rozdiel medzi elektronickou a papierovou prihláškou?
Elektronická prihláška je vyplnená prostredníctvom portálu E-prihlas (AIS) a následne vytlačená, podpísaná a odoslaná poštou na adresu fakulty.

Papierová prihláška je ručne vyplnená perom na predpísanom tlačive a následne odoslaná poštou na adresu fakulty.

Na jednu prihlášku môžem uviesť iba jeden študijný program?
Nie. Na prihláške môžete uviesť až 3 študijné programy v poradí podľa Vašich preferencií. Poplatok platíte za každý študijný program - cena prihlášky sa tak s každým ďalším zapísaným študijným programom navyšuje.

Chcem študovať učiteľstvo dvoch predmetov, ktoré sú realizované na dvoch rôznych fakultách. Jedná sa o jeden študijný program?
Áno, učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii dvoch predmetov je pre nás jeden študijný program, aj keď je študovaný medzifakultne (napr. učiteľstvo akademických predmetov chémia-matematika, biológia-telesná výchova,...).

Mám v prihláške vypísať aj známky z jednotlivých ročníkov strednej školy?
Áno, je potrebné mať v prihláške vypísané známky z vysvedčenia z 1., 2. a 3. ročníka a polročného vysvedčenia zo 4. ročníka. Uchádzač má povinnosť mať pečiatkou strednej školy vo vytlačenej prihláške všetky známky potvrdené.

Som študent/ka 5-ročného bilingválneho gymnázia. Známky z ktorých ročníkov mám vložiť do prihlášky? 
V takom prípade prosím vložte do Vašej prihlášky známky z 2.-4. ročníka a polročného vysvedčenia zo 5. ročníka.

Treba s prihláškou poslať aj vysvedčenia zo strednej školy?
Tí, ktorí budú maturovať v aktuálnom školskom roku, vysvedčenia fyzicky nedokladajú. Údaje o prospechu im však musí v prihláške potvrdiť škola, ktorú navštevujú (viď bod č. 4). 

Uchádzači, ktorí majú ukončenú strednú školu, musia doložiť overené kópie vysvedčení zo 4 ročníkov strednej školy plus maturitné vysvedčenie. Tie im overuje notár, matrika alebo pobočka Slovenskej pošty ponúkajúca službu overenia dokladov.

Dá sa uložená elektronická prihláška opraviť?
Ak prihlášku uložíte, už nemáte možnosť editácie. Treba kontaktovať študijné oddelenie fakulty, kde referentka zmení stav vašej prihlášky. Po vykonaní opráv treba prihlášku opäť uložiť. 

Chcem študovať externe, ako to mám zaznačiť v prihláške?
Vzhľadom na charakter študijných programov na našej fakulte v bakalárskom ani v magisterskom stupni neponúkame externú formu štúdia.

Platí sa nejaký poplatok za prijímacie konanie?
Poplatok za prijímacie konanie je stanovený v závislosti od typu prihlášky - papierová forma vs. elektronická forma. Uhrádza sa bankovým prevodom (viď ods. Poplatky za prijímacie konanie).  

Musím spolu s prihláškou doložiť potvrdenie od lekára?
Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje. 

Strednú školu som absolvoval/a v zahraničí. Treba vybaviť ešte niečo navyše?
Áno, je potrebné požiadať o nostrifikáciu dokladov o štúdiu (viď ods. Záujemcovia o štúdium zo zahraničia).