Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

užitočné adresy

Knižnica

  Knižnica Prif UK v Bratislave   Knižnica UK v Bratislave  Evidencia publikačnej činnosti - EPC (predpisy a smernice)   Záverečné práce UK v Bratislave  

   Zoznam karentovaných časopisov (vyhľadať časopis aj konkrétne číslo - nie všetky čísla sú vždy karentované)  

   Skratky časopisov   Impact factor časopisov   JCR analýzy časopisov (WOS, citovanosť, kvartily)  SJR analýzy časopisov (SCIMAGO, citovanosť, kvartily)   IF časopisov z Evironmentalistiky (Scite)

   Externé informačné zdroje prístupné pre UK   

   Journal of Visualized Experiments    

   Univerzitný časopis "Naša Univerzita

   ResearchID (WoS)    ORCID    

   ResearchGate   Academia.edu    

citácie:   ISI Web of Science (Knowledge)   SCOPUS   

   Scholar Google 

časopisy - plné texty:   ScienceDirect   Springer   Wiley   JSTOR   Oxford Journals   KNOVEL   SciFinder (prístup cez e-mail uniba)  

  ebrary Academic Complete   SCIENTIA   EBSCO (príručky)   Directory of Open Access Journals (DOAJ)  

Ďalšie dočasne bezplatné prístupy k časopisom vydavateľstva Royal Society of Chemistry:

1. časopisy dostupné do konca roku 2015:

Materials Horizons The new home for rapid reports of exceptional significance on innovative materials (www.rsc.org/publishing/journals/mh/about.asp)

Environmental Science: Nano Nanomaterial interactions with environmental & biological systems (www.rsc.org/publishing/journals/en/about.asp)

Inorganic Chemistry Frontiers An international journal of inorganic chemistry (www.rsc.org/publishing/journals/qi/about.asp)

Organic Chemistry Frontiers An international journal of organic chemistry (www.rsc.org/Publishing/Journals/qo/About.asp)

2. databáza dostupná do konca roku 2015:

ChemSpider - www.chemspider.com databáza poskytujúca prístup ku štruktúrovaným vzorcom a rôznym ďalším dátam

3. časopisy dostupné do konca roku 2016:

Environmental Science: Water Research & Technology (http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/ew#!issueid=ew001001&type=current&issnprint=2053-1400)  Viac info: (www.rsc.org/publishing/journals/ew/about.asp)

Chemical Sciences - Prístup bude pokračovať aj po roku 2016, keďže časopis vychádza ako open access titul. www.rsc.org/publishing/journals/sc/about.asp <http://www.rsc.org/publishing/journals/sc/about.asp>

Grantové agentúry

   e-VEGA   APVV   

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   

   Portál vysokých škôl (prihlásenie)

   Národný portál pre transfer technológií (NPTT SR) - poradenstvo (bezplatné) v oblasti duševného vlastníctva (vrátane hradenia niektorých poplatkov)