Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štipendiá

Štipendijný poriadok Univerzity Komenského

Štipendijný poriadok UK  - Vnútorný predpis č.9/2018

Štipendiá na Prif UK

Štipendijný poriadok PriF UK [.pdf]
Vnútorný predpis č. 10/2019
schválený Akademickým senátom PriF UK