Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na ŠVK 2021

Vážené dámy, vážení páni,

v mene Organizačného a Odborného výboru ŠVK PriF UK si Vás dovoľujem pozvať na vedecké podujatie s medzinárodnou účasťou, na Študentskú vedeckú konferenciu PriF UK, ktorá sa bude konať on-line formou cez MS Teams #eŠVK2021

v stredu 21. apríla 2021

Študenti bakalárskeho, magisterského (inžinierskeho) a doktorandského štúdia (bez PhD.) majú výbornú príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce, a tiež seba ako osobnosť. Konferencie sa môžu aktívne zúčastniť aj študenti stredných škôl a gymnázií.


Na eŠVK2021 budú v každej hlavnej sekcii (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej, chemickej) odovzdané diplomy a ocenenia dekana fakulty ako aj iné ocenenia.

Výstupom bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN.

Záštitu nad týmto ročníkom ŠVK prevzali rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Marek Števček, PhD. a dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, prof. RNDr. Peter Fedor, PhD.

 

Poplatky: Účastníci, ktorí boli ocenení na eŠVK PriF UK 2020, konferenčný poplatok pre ŠVK PriF UK 2021 NEHRADIA. Študenti PriF UK Bc. a Mgr. stupňa štúdia konferenčný poplatok NEHRADIA. Študenti stredných škôl a gymnázií konferenčný poplatok NEHRADIA. Registrácia prihlášok a príspevkov je realizovaná výlučne cez webové rozhranie, a to od 5.3.2021.

Termín pre registráciu a nahrávanie príspevkov BOL PREDĹŽENÝ do 31.3.2021.

RNDr. Eva Viglašová, PhD.
predsedníčka OV ŠVK PriF UK