Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Slavomír ČERŇANSKÝ

Výskum a jeho aplikácia

Zameranie vedeckej činnosti:

·         ochrana a využívanie prírody a krajiny

·         environmentálna geochémia toxických prvkov

·         environmentálne biotechnológie a bioremediácie

·         environmentálna mikrobiológia a geomikrobiológia

·         vinohradníctvo a vinárstvo (terroir vinohradov)

V súčasnosti sa S. Čerňanský venuje predovšetkým štúdiu príjmu, viazania a transformácie niektorých potenciálne toxických chemických prvkov (arzén, selén, antimón, kadmium, olovo, ortuť, tálium, telúr, bizmut) mikroskopickými vláknitými hubami prostredníctvom procesov biosorpcie, bioakumulácie a biovolatilizácie (tvorba prchavých zlúčením niektorých prvkov mikroorganizmami) a rôznych mechanizmov biomineralizácie mikrobiálneho lúhovania minerálov a hornín.

Sledovanie týchto bioprocesov má veľký význam pri objasňovaní a chápaní vplyvu mikroorganizmov na zmeny mobility, toxicity, špeciácie a bioprístupnosti potenciálne toxických prvkov v rámci ich biogeochemických cyklov v prostredí a pri ich možnej aplikácii pri odstraňovaní znečisťujúcich látok z prostredia. 

Taktiež sa venuje vplyvu georeliéfu, klímy, činnosti mikroorganizmov a pôdnej a vegetačnej pokrývky na distribúciu chemických prvkov za účelom štúdia terroir vinohradov Slovenska.

Získané poznatky laboratórneho a terénneho výskumu sú aplikované v rámci nižšie uvedených predmetov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vo viacerých študijných programoch:

Environmentalistika (bakalársky stupeň)

Biogeológia (bakalársky stupeň)

Environmentálna ekológia (magisterský a doktorandský stupeň)

Biomineralógia (magisterský stupeň)

 

Od roku 2008 je zástupcom šéfredaktora zahraničného vedeckého časopisu Advances in Environmental Biology. Je členom redakčnej rady časopisu Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava) a členom Európskej federácie biotechnológov (European Federation of Biotechnology), American Association for the Advancement of Science a Československej spoločnosti mikrobiologickej. Je samostatným vedeckým pracovníkom (vedecký kvalifikačný stupeň IIa). Prednáša na Univerzite tretieho veku (Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského) v rámci študijných programov Človek a príroda I-III.

Projekty a granty

Zodpovedný riešiteľ:

Mikrobiálna metylácia zlúčenín As - stanovenie a identifikácia produktov tohto procesu v laboratórnych experimentálnych podmienkach, ako aj v zložkách životného prostredia na niektorých lokalitách Slovenska (2004, Grant PRIF UK) 

Imobilizácia troj- a päťmocných oxyaniónov arzénu chemicky modifikovanou biomasou mikroskopických vláknitých húb (2007, Grant UK) 

Vplyv georeliéfu, pôdnej a vegetačnej pokrývky na distribúciu toxických prvkov (2012-2014, VEGA 1/1155/12) 

Člen riešiteľského kolektívu: 

Stanovenie rizika kontaminácie okolia Sb, Au, S ložiska Pezinok a návrh na remediáciu: toxicita As a Sb, acidifikácia (2002-2006, Úloha aplikovaného výskumu MŠ SR AV/901/2002 (VTP-25))

Mikroskopické huby - deštrukčný činiteľ historických a priemyselných objektov (2004-2005, VEGA 1/9118/02)

Návrh a vypracovanie analytickej metodiky pre efektívny monitoring mobility fytotoxických foriem hliníka v acidifikovaných terestriálnych ekosystémoch (2005-2007, VEGA 1/2439/05)

Mikrobiologicko - ekologická charakteristika vybraných lokalít starých ekologických záťaží (2005-2007, VEGA 1/2352/05) 

Návrh, vypracovanie a aplikácia analytickej metodiky pre efektívny monitoring mobility toxických foriem hliníka v acidifikovaných terestriálnych ekosystémoch (2005-2007, APVT-20-010204)

Štúdium premien arzénu na plynné produkty ako dôsledok metabolizmu mikroskopických húb (2006-2008, VEGA 1/3462/06)

Využitie moderných informačných technológií v environmentálnom vzdelávaní na vysokých školách a pri posilňovaní ekologického povedomia širokej verejnosti (2006-2008, KEGA 3/4183/06)

Ekotoxikologické hodnotenia účinkov rôznych foriem selénu a jeho interakčných vzťahov s kovmi a vláknitými hubami (2007-2009, VEGA 1/4361/07)

Mobilizácia a bioprístupnosť potenciálne toxických prvkov (As, Zn, Cd, Hg, Sb) v kontaminovaných riečnych a dnových sedimentoch (terénne a experimentálne geochemické štúdium) (2008-2010, VEGA 1/0312/08)

Informačné technológie ako nástroj vzdelávania v oblasti hodnotenia environmentálnych a ekologických rizík a ozdravovania životného prostredia (2009-2011, KEGA 3/7234/09) 

Analytické a agrochemické hodnotenie biodostupnosti, biosorpcie, bioakumulácie a biotransformácie chemických špécií, resp. frakcií hliníka a iných esenciálnych a toxických prvkov vo vybraných zložkách životného prostredia, ktoré vstupujú do potravinového reťazca (2011, VEGA 1/0860/11)

Väzba kontaminantov na pevné fázy elektrárenských popolov – geochémia, mineralógia, environmentálne dopady (2011-2012, VEGA 1/1034/11)

Retenčné a degradačné charakteristiky vybraných herbicídov v poľnohospodárskych pôdach Žitného ostrova (2011-2013, VEGA 1/0492/11, zástupca vedúceho projektu)

Potenciálne toxické kovy a polokovy v pôdach materských škôlok a mestských parkov Bratislavy a ich bioprístupnosť pre človeka (2014, VEGA 1/0038/14, zástupca vedúceho projektu)

Analýza priestorovej štruktúry krajiny ako podklad pre identifikáciu terroir (2015-2017, VEGA 1/0299/15)

Priestorová distribúcia autochtónnej mikroflóry starých environmentálnych záťaží a jej využitie pri biolúhovaní potenciálne toxických prvkov (2015-2017, VEGA 1/0482/15, zástupca vedúceho projektu)

Pilotná realizácia sanácie banských vôd na vybranom opustenom Sb ložisku (2014-2015, APVV-0344-11)

Ďalšie projekty: 

Pilotný projekt Centra postgraduálneho prírodovedného vzdelávania (2004-2007, Európsky sociálny fond, odborný garant tematickej aktivity)

Účinný a efektívny systém poradenstva o povolaniach a zamestnaniach v oblasti prírodných vied (2005-2007, Európsky sociálny fond, technický manažér)

Publikačná činnosť (výber)

Slavomír Čerňanský je autorom/spoluautorom 180 domácich a zahraničných vedeckých publikácií, na ktoré získal 269 ohlasov predovšetkým v prestížnych zahraničných vedeckých časopisoch (162 zahraničných SCI ohlasov). Stav k 25.2.2015.

- publikácie

Vedecké monografie: 

Termodynamika v geovedách

Edgar Hiller, Slavomír Čerňanský

Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen 2007, ISBN 978-80-228-1817-9

Sorpcia priemyselných organických látok v pôdach a sedimentoch

Edgar Hiller, Slavomír Čerňanský, Veronika Tatarková

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2011, ISBN 978-80-223-3110-4

Kvasné technológie v potravinárstve

Slavomír Čerňanský, Miloslav Khun

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2011, ISBN 978-80-223-3135-7

Geofaktory a zdravotné aspekty kvality života

Miloslav Khun, Slavomír Čerňanský

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2011, ISBN 978-80-223-3134-0

Kolobeh arzénu a jeho metylových foriem v prírode

Slavomír Čerňanský

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2014, ISBN 978-80-248-3664-5

Influence of microorganisms on arsenic distribution in the environment

Slavomír Čerňanský

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2014, ISBN 978-80-248-3666-9

Biologické remediácie

Slavomír Čerňanský

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2014, ISBN 978-80-248-3665-2

Zahraničné časopisy: 

Biosorption and biovolatilization of arsenic by heat-resistant fungi.

Čerňanský, Slavomír - Urík, Martin - Ševc, Jaroslav - Khun, Miloslav

Environmental Science and Pollution Research, 14, Spec. Issue 1 (2007),31-35

Biosorption of arsenic and cadmium from aqueous solutions.

Čerňanský, Slavomír - Urík, Martin - Ševc, Jaroslav - Littera, Pavol - Hiller, Edgar

African Journal of Biotechnology, 6, 16 (2007),1932-1934

Biovolatilization of arsenic by different fungal strains.

Urík, Martin - Čerňanský, Slavomír - Ševc, Jaroslav - Šimonovičová, Alexandra - Littera, Pavol

Water, Air and Soil Pollution, 186 (2007),337-342

Sorption of acetochlor, atrazine, 2,4-D, chlorotoluron, MCPA, and triflurallin in six soils from Slovakia.

Hiller, Edgar - Krascsenits, Zoltán - Čerňanský, Slavomír

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 80, 5 (2008),412-416

Fungal volatilization of trivalent and pentavalent arsenic under laboratory conditions.

Čerňanský, Slavomír - Kolenčík, Marek - Ševc, Jaroslav - Urík, Martin - Hiller, Edgar

Bioresource Technology, 100, 2 (2009),1037-1040

Effect of soil and sediment composition on acetochlor sorption and desorption.

Hiller, Edgar - Čerňanský, Slavomír - Krascsenits, Zoltán - Milička, Ján

Environmental Science and Pollution Research, 16, 5 (2009),546-554

Environmental fate of the herbicide MCPA in two soils as affected by the presence of wheat ash.

Hiller, Edgar - Bartaľ, Mikuláš - Milička, Ján - Čerňanský, Slavomír

Water, Air and Soil Pollution, 197 (2009),395-402

Removal of arsenic (V) from aqueous solutions using chemically modified sawdust of spruce (Picea abies): kinetics and isotherm studies.

Urík, Martin - Littera, Pavol - Ševc, Jaroslav - Kolenčík, Marek - Čerňanský, Slavomír

International Journal of Environmental Science and Technology, 6, 3 (2009),451-456

Sorption, degradation and leaching of the phenoxyacid herbicide MCPA in two agricultural soils.

Hiller, Edgar - Čerňanský, Slavomír - Zemanová, Lenka

Polish Journal of Environmental Studies, 19, 2 (2010),315-321

Biosorption and bioaccumulation of thallium(I) and its effect on growth of Neosartorya fischeri strain.

Urík, Martin - Kramarová, Zuzana - Ševc, Jaroslav - Čerňanský, Slavomír - Kališ, Milan - Medveď, Ján - Littera, Pavol - Kolenčík, Marek - Gardošová, Katarína

Polish Journal of Environmental Studies, 19, 2 (2010),457-460

Solubilization of toxic metal mineral by the Aspergillus niger strain and oxalic acid.

Kolenčík, Marek – Čerňanský, Slavomír – Urík, Martin – Littera, Pavol – Molnárová, Marianna – Gardošová, Katarína – Štubňa, Ján – Vojtková, Hana – Chlpík, Juraj

Fresenius Environmental Bulletin, 21, 8a (2012),2289-2297

Leaching of zinc, cadmium, lead and copper from electronic scrap using organic acids and the Aspergillus niger strain.

Kolenčík, Marek – Urík, Martin - Čerňanský, Slavomír – Molnárová, Marianna – Matúš, Peter

Fresenius Environmental Bulletin, 22, 12A (2013),3673-3679

Bioaccumulation and biovolatilization of various elements using filamentous fungus Scopulariopsis brevicaulis.

Boriová, Katarína – Čerňanský, Slavomír – Matúš, Peter – Bujdoš, Marek – Šimonovičová, Alexandra

Letters in Applied Microbiology, 59, 2 (2014),217-223

Domáce časopisy: 

Využitie anglických multimediálnych nosičov vo vyučovaní geovied.

Čerňanský, Slavomír - Štubňa, Ján

Informatika v škole, 35 (2008), 26-32

Basic interactions of Aspergillus niger with Se(IV).

Urík, Martin - Ševc, Jaroslav - Littera, Pavol - Kolenčík, Marek - Čerňanský, Slavomír

Nova Biotechnologica, 9, 2 (2009), 141-145

Vplyv vybraných faktorov na bioprístupnosť organických polutantov a ich biodegradáciu v pôdnych systémoch.

Urík, Martin - Ševc, Jaroslav - Čerňanský, Slavomír - Littera, Pavol - Kolenčík, Marek

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 15, 2 (2007), 120-125

Didaktické využitie poznatkov o mikroskopických vláknitých hubách pre praktické cvičenia.

Čerňanský, Slavomír - Turanová, Lídia - Ševc, Jaroslav

Acta geologica Universitatis Comenianae, 1 (2007), 83-87

Banská oblasť Pezinok - Kolársky vrch ako príklad znečistenej krajiny (Teoretické podklady pre učiteľov).

Lukianenko, Ľubica - Čerňanský, Slavomír - Štubňa, Ján

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 16, 1 (2008), 64-68

Chemické a mikrobiálne lúhovanie Mn z polyfázovej zlúčeniny arzeničnanov, oxidov a hydroxidov mangánu.

Kolenčík, Marek - Čerňanský, Slavomír - Urík, Martin - Littera, Pavol - Ševc, Jaroslav - Molnárová, Marianna - Gardošová, Katarína - Bačík, Peter

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 19, Suppl. (2011), 187-193

Occurrence of arsenic and antimony in water, soil and vegetation near tailing impoundments in Pezinok, Slovakia.

Čerňanský, Slavomír – Falťan, Vladimír – Koli, Martin – Sámelová, Andrea – Rusnák, Miloš – Hamada, Róbert – Záhumenský, Viliam

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 22, 2 (2014), 17-25

Bioleaching of arsenic and antimony from mining waste.

Čerňanský, Slavomír – Šimonovičová, Alexandra – Juhásová, Jana – Semerád, Milan

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 23, 1 (2015)

Environmental arsenic contamination and its human health effects.

Čerňanský, Slavomír

Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, 23, 1 (2015)

Výučba (Pedagogická činnosť)

Bakalársky stupeň

Úvod do biologických remediácií

(študijné programy Environmentalistika a Biogeológia; počet kreditov: 3, letný semester)

Global Environmental Problems

(študijný program Environmental Studies; počet kreditov: 4, zimný semester)

 

Magisterský stupeň

Environmentálne biotechnológie

(študijné programy Environmentálna ekológia, Environmentálna geochémia, Biomineralógia; počet kreditov: 4, letný semester)

Biologické remediácie

(študijný program Environmentálna ekológia; počet kreditov: 3, zimný semester)

Biokorózia anorganických materiálov

(študijné programy Biomineralógia, Environmentálna ekológia; počet kreditov: 3, letný semester)

Biomineralizačné procesy (2)

(študijný program Biomineralógia; počet kreditov: 4, letný semester)

 

Doktorandský stupeň

Bioremediácie

(študijný program Environmentálna ekológia; počet kreditov: 3, zimný semester)