Slavomír ČERŇANSKÝ

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

1. Čerňanský, Slavomír - Urík, Martin - Ševc, Jaroslav - Khun, Miloslav: Biosorption and Biovolatilization of Arsenic by Heat-Resistant Fungi. Environmental Science and Pollution Research. - Vol. 14, Sp. Iss. 1 (2007), s. 31-35. Detaily exemplára | Akademická knižnica UK (uniba.sk)

2. Urík, Martin - Čerňanský, Slavomír - Ševc, Jaroslav - Šimonovičová, Alexandra - Littera, Pavol:  Biovolatilization of Arsenic by Different Fungal Strains. Water, Air and Soil Pollution. - Vol. 186, No. 1-4 (2007), s. 337-342. Detaily exemplára | Akademická knižnica UK (uniba.sk)

3. Čerňanský, Slavomír - Kolenčík, Marek - Ševc, Jaroslav - Urík, Martin - Hiller, Edgar: Fungal volatilization of trivalent and pentavalent arsenic under laboratory conditions. Bioresource Technology. - Vol. 100, No. 2 (2009), s. 1037-1040. Detaily exemplára | Akademická knižnica UK (uniba.sk)

4. Boriová, Katarína - Čerňanský, Slavomír - Matúš, Peter  - Bujdoš, Marek - Šimonovičová, Alexandra - Urík, Martin: Removal of aluminium from aqueous solution by four wild-type strains of Aspergillus niger. Bioprocess and Biosystems Engineering. - Roč. 42, č. 2 (2019), s. 291-296. Detaily exemplára | Akademická knižnica UK (uniba.sk)

5. Šimonovičová, Alexandra - Ferianc, Peter - Vojtková, Hana - Pangallo, Domenico - Hanajík, Peter - Kraková, Lucia - Feketeová, Zuzana - Čerňanský, Slavomír - Okenicová, Lenka - Žemberyová, Mária - Bujdoš, Marek - Pauditšová, Eva: Alkaline Technosol contaminated by former mining activity and its culturable autochthonous microbiota. : Chemosphere. - Vol. 171, March (2017), s. 89-96. Detaily exemplára | Akademická knižnica UK (uniba.sk)

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

Ekosystémové prístupy k hodnoteniu antropogénne zmenených území podľa vybraných indikačných skupín druhov – VEGA 1/0298/19

Ekologické hodnotenie revitalizovaného acidifikovaného územia – VEGA 1/0194/21

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

Environmentalistika (bakalársky stupeň)

1.     Úvod do biologických remediácií (3/L, 3 kredity, povinne voliteľný predmet)

2.     Všeobecná ekológia pre environmentalistov (1/Z, 4 kredity, povinný predmet)

Environmental Studies (bakalársky stupeň)

1.     Global Environmental Problems (1/Z, 4 kredity, povinný predmet)

Magisterské štúdium:

Environmentálna ekológia (magisterský stupeň)

1.      Environmentálne biotechnológie (1/L, 4 kredity, povinný predmet)

2.      Bioindikácia a biomonitoring (1/L, 5 kreditov, povinný predmet)

3.      Špeciálny seminár 1 (1/Z, 4 kredity, povinný predmet)

4.      Špeciálny seminár 2 (2/Z, 7 kreditov, povinný predmet)

5.      Špeciálny seminár 3 (2/L, 2 kredity, povinný predmet)

6.      Diplomová prax (1/L, 2 kredity, povinný predmet)

7.      Diplomová práca 1 (2/Z, 1 kredit, povinný predmet)

8.      Diplomová práca 2 (2/L, 1 kredit, povinný predmet)

9.      Biologické remediácie (1/Z, 3 kredity, výberový predmet)

10.   Biokorózia anorganických materiálov (1,2/L, 3 kredity, výberový predmet)

Učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii) (magisterský stupeň)

1.      Didaktika environmentalistiky 1 (1/Z, 5 kreditov, povinný predmet)

2.      Didaktika environmentalistiky 2 (1/L, 2 kredity, povinný predmet)

Environmentálna geochémia (magisterský stupeň)

1.      Environmentálne biotechnológie (1/L, 4 kredity, výberový predmet)

Doktorandské štúdium:

Environmentálna ekológia (doktorandský stupeň)

1.      Environmentálne vplyvy, riziká a ich monitoring (1,2/L, 5 kreditov, povinne voliteľný predmet)

2.      Bioremediácie (1,2/Z, 3 kredity, výberový predmet)

3.      Rizikové vlastnosti látok a stresové faktory v životnom prostredí (1,2/L, 3 kredity, výberový predmet)

Výskum a jeho aplikácia

Zameranie vedeckej činnosti:

·         ochrana a využívanie prírody a krajiny

·         environmentálna geochémia toxických prvkov

·         environmentálne biotechnológie a bioremediácie

·         environmentálna mikrobiológia a geomikrobiológia

V súčasnosti sa venujem predovšetkým štúdiu príjmu, viazania a transformácie niektorých potenciálne toxických chemických prvkov (napr. arzén, antimón, kadmium, olovo, ortuť, tálium, zlato, striebro a i.) mikroskopickými vláknitými hubami prostredníctvom procesov biosorpcie, bioakumulácie a biovolatilizácie (tvorba prchavých zlúčením niektorých prvkov mikroorganizmami) a rôznych mechanizmov biomineralizácie mikrobiálneho lúhovania minerálov a hornín.

Sledovanie týchto bioprocesov má veľký význam pri objasňovaní a chápaní vplyvu mikroorganizmov na zmeny mobility, toxicity, špeciácie a bioprístupnosti potenciálne toxických prvkov v rámci ich biogeochemických cyklov v prostredí a pri ich možnej aplikácii pri odstraňovaní znečisťujúcich látok z prostredia. V laboratórnych podmienkach sa zameriavame najmä na štúdium možnosti zhodnotenia banských odpadov a elektoodpadov a opätovného získavania niektorých chemických prvkov s využitím činnosti baktérií, kvasiniek a vláknitých húb z týchto substrátov s využitím vyššie opísaných procesov. Taktiež sa venujem štúdiu mikrobioty v rôznych typoch extrémnych prostredí, najmä štúdiu jej biodiverzity a procesov zodpovedných za zmeny mobility, špeciácie, toxicity a bioprístupnosti potenciálne toxických chemických prvkov.

Získané poznatky laboratórneho a terénneho výskumu sú aplikované v rámci nižšie uvedených predmetov bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa štúdia vo viacerých študijných programoch:

Environmentalistika (bakalársky stupeň)

Environmental Studies (bakalársky stupeň)

Environmentálna ekológia (magisterský a doktorandský stupeň)

Človek a príroda I-III (Univerzita tretieho veku, Univerzita Komenského v Bratislave)

Environmentálne zdravie (Univerzita tretieho veku, Univerzita Komenského v Bratislave)

Projekty a granty

Zodpovedný riešiteľ:

Mikrobiálna metylácia zlúčenín As - stanovenie a identifikácia produktov tohto procesu v laboratórnych experimentálnych podmienkach, ako aj v zložkách životného prostredia na niektorých lokalitách Slovenska (2004, Grant PRIF UK) 

Imobilizácia troj- a päťmocných oxyaniónov arzénu chemicky modifikovanou biomasou mikroskopických vláknitých húb (2007, Grant UK) 

Vplyv georeliéfu, pôdnej a vegetačnej pokrývky na distribúciu toxických prvkov (2012-2014, VEGA 1/1155/12) 

Zástupca zodpovedného riešiteľa / člen riešiteľského kolektívu: 

Stanovenie rizika kontaminácie okolia Sb, Au, S ložiska Pezinok a návrh na remediáciu: toxicita As a Sb, acidifikácia (2002-2006, Úloha aplikovaného výskumu MŠ SR AV/901/2002 (VTP-25))

Mikroskopické huby - deštrukčný činiteľ historických a priemyselných objektov (2004-2005, VEGA 1/9118/02)

Návrh a vypracovanie analytickej metodiky pre efektívny monitoring mobility fytotoxických foriem hliníka v acidifikovaných terestriálnych ekosystémoch (2005-2007, VEGA 1/2439/05)

Mikrobiologicko - ekologická charakteristika vybraných lokalít starých ekologických záťaží (2005-2007, VEGA 1/2352/05) 

Návrh, vypracovanie a aplikácia analytickej metodiky pre efektívny monitoring mobility toxických foriem hliníka v acidifikovaných terestriálnych ekosystémoch (2005-2007, APVT-20-010204)

Štúdium premien arzénu na plynné produkty ako dôsledok metabolizmu mikroskopických húb (2006-2008, VEGA 1/3462/06)

Využitie moderných informačných technológií v environmentálnom vzdelávaní na vysokých školách a pri posilňovaní ekologického povedomia širokej verejnosti (2006-2008, KEGA 3/4183/06)

Ekotoxikologické hodnotenia účinkov rôznych foriem selénu a jeho interakčných vzťahov s kovmi a vláknitými hubami (2007-2009, VEGA 1/4361/07)

Mobilizácia a bioprístupnosť potenciálne toxických prvkov (As, Zn, Cd, Hg, Sb) v kontaminovaných riečnych a dnových sedimentoch (terénne a experimentálne geochemické štúdium) (2008-2010, VEGA 1/0312/08)

Informačné technológie ako nástroj vzdelávania v oblasti hodnotenia environmentálnych a ekologických rizík a ozdravovania životného prostredia (2009-2011, KEGA 3/7234/09) 

Analytické a agrochemické hodnotenie biodostupnosti, biosorpcie, bioakumulácie a biotransformácie chemických špécií, resp. frakcií hliníka a iných esenciálnych a toxických prvkov vo vybraných zložkách životného prostredia, ktoré vstupujú do potravinového reťazca (2011, VEGA 1/0860/11)

Väzba kontaminantov na pevné fázy elektrárenských popolov – geochémia, mineralógia, environmentálne dopady (2011-2012, VEGA 1/1034/11)

Retenčné a degradačné charakteristiky vybraných herbicídov v poľnohospodárskych pôdach Žitného ostrova (2011-2013, VEGA 1/0492/11, zástupca vedúceho projektu)

Potenciálne toxické kovy a polokovy v pôdach materských škôlok a mestských parkov Bratislavy a ich bioprístupnosť pre človeka (2014, VEGA 1/0038/14, zástupca vedúceho projektu)

Analýza priestorovej štruktúry krajiny ako podklad pre identifikáciu terroir (2015-2017, VEGA 1/0299/15)

Priestorová distribúcia autochtónnej mikroflóry starých environmentálnych záťaží a jej využitie pri biolúhovaní potenciálne toxických prvkov (2015-2017, VEGA 1/0482/15, zástupca vedúceho projektu)

Pilotná realizácia sanácie banských vôd na vybranom opustenom Sb ložisku (2014-2015, APVV-0344-11)

Príprava environmentálnych databáz, ich systematizácia a využívanie pri tvorbe vzdelávacích materiálov (2016-2018, KEGA 029UK-4/2016, zástupca vedúceho projektu)

Autochtónna mikrobiota pôd v extrémnych podmienkach blackfieldov a brownfieldov (2018-2020, VEGA 1/0424/18, zástupca vedúceho projektu)

Antimón - kritický prvok a nebezpečný kontaminant ovplyvňujúci biodiverzitu na lokalitách s ťažobnými odpadom (2018-2020, APVV-17-0317, člen riešiteľského kolektívu)

Ekologické hodnotenie revitalizovaného acidifikovaného územia (2021, VEGA 1/0194/21, zástupca vedúceho projektu)

Ekosystémové prístupy k hodnoteniu antropogénne zmenených území podľa vybraných indikačných skupín druhov (2019-2022, VEGA 1/0298/19, člen riešiteľského kolektívu)

Ďalšie projekty: 

Pilotný projekt Centra postgraduálneho prírodovedného vzdelávania (2004-2007, Európsky sociálny fond, odborný garant tematickej aktivity)

Účinný a efektívny systém poradenstva o povolaniach a zamestnaniach v oblasti prírodných vied (2005-2007, Európsky sociálny fond, technický manažér)

RESIN – Climate Resilient Cities and Infrastructures (Horizon 2020, Európska komisia, člen riešiteľského kolektívu, od 2016-2019)

Industrially Contaminated Sites and Health Network (ISCH COST Action IS1408, člen Management Committee, 2016-2018)

Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu (Európsky fond regionálneho rozvoja, člen riešiteľského kolektívu, 2009-2011)

Stanovenie rizika kontaminácie okolia Sb, Au, S ložiska Pezinok a návrh na remediáciu: toxicita As a Sb, acidifikácia (Úloha aplikovaného výskumu MŠ SR AV/901/2002 (VTP-25), člen riešiteľského kolektívu, 2002-2006)