Eva CHMIELEWSKÁ

Publikačná činnosť - výber

publikácie (v EPČ UK)

1. Chmielewská,  E., Tylus, W..: A potential refinement of water endangered with Zn-65 onto modified zeolite,  J. Radioanal. Nuclear  Chemistry  327, 31-37, 2021.

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:375598&fromLocationLink=false&theme=EPC

2. Chmielewská, E., Tylus, W., Bujdoš, M.: Study of mono- and bimetallic Fe and Mn oxides supported  clinoptilolite for improved Pb(II) removal, Molecules 26, 4143, 1-14, Basel, Switzerland  2021.

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:379544&fromLocationLink=false&theme=EPC

3. Chmielewská, E.: Commonly  used  disposing  of waste pesticides, Current Green Chemistry,  Vol 8, No 2, 94 – 98, 2021.

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:382010&fromLocationLink=false&theme=EPC

4. Chmielewská, E.: Domáce  prírodné hlinitokremičitany pre špecifickú úpravu vody, Vodohospodársky spravodajca, str. 7-9, 1-2, 2021.

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:375452&fromLocationLink=false&theme=EPC

5. Chmielewská, E.: Water remediation with functional capabilities of zeolitic nanocomposites: A review. Water Security. Monograph Issue 2, pp. 24-42, Edited by Olena Mitryasova & Chad Staddon, Publishers: Petro Mohyla Black Sea National University & University of the West of England, ISBN: 978-617-7421-74-9, Mykolaiv – Bristol  2021.

 https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:379009&fromLocationLink=false&theme=EPC

History and presence of water sanitation [.pdf]

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

Water security, Mykolaiv – Bristol 2021. Erasmus+Jean Monnet actions 597938-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE. Cooperation on Visegrad Project #22110149 Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine.

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

Environmental Chemistry, 3.ročník, zimný semester, počet kreditov 3, povinný (ako jediná lektorka)

Renewable Energy Resources, 3 roč., ZS, pk  3, povinný (s M. Molnárovou)

Monitoring chem. a radiochemických kontaminantov ŽP........neboli študenti

Človek ako súčasť prírody 1x vstup celofakultná

Magisterské štúdium:

Odpady, 5 ročník, ZS, pk 3, povinný predmet, ako jediná lektorka

Biodegradácie, 4 ročník, ZS, pk 2, povinne voliteľný

Výskum a jeho aplikácia

Prof. Chmielewská sa venuje príprave proenvironmentálnych adsorbentov s ťažiskom na domáci prírodný zeolit klinoptilolit, funkcionalizácii a preparácii architektúry extérneho povrchu biomineralizačnými postupmi využívajúcimi poznatky z prírody a funkčné princípy živých organizmov tak, aby sa rozšíril jeho adsorpčný potencial k polutantom vôd. Súčasne sleduje inovované riešenia v kombinácii s inými prírodnými zdrojmi a pokročilými nanogeokompozitmi. Jej vedecká činnosť sa zameriava na výsledný adsorbent najmä z hľadiska jeho účinnosti k rôznym polutantom vôd v modelovom laboratórnom režime a jeho charakterizovanie dostupnými analytickými technikami (XRD, SEM-EDS,TEM, FT IR, RAMAN, TG, UV-VIS, XPS, ITF, SIMS, MAS NMR, AAS a iné).

 

Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce:

- realizácia výsledkov výskumu prírodného zeolitu – klinoptilolitu domácej proveniencie v procesoch dočisťovania odpadových vôd a úpravy pitnej vody v ČSFR, inštalovaná terciárna deamonizačná stanica s regeneráciou zeolitu a air-striping rekuperáciou regeneračných roztokov (~ 1 m3/h) na komunálnej ČOV Otrokovice; (ČSFR Patent No. 274 068: Spôsob dočisťovania odpadových vôd z technologických procesov vyčiňovania koží) 

- najrozsiahlejší základný výskum využiteľných zdrojov prírodných zeolitov pre vodohospodársku prax u nás (v rámci ČSFR)

- realizácia výskumu v pilotnej deamonizačnej stanici s regeneráciou v poľnom laboratóriu VÚVH - Vajnory a projekty riešené pre prax

Úlohy riešené pre prax:

Chmielewská, E., Horváth, I., Nussbaum, T. M., Szytenchelm, R.: Analýza stavu značistenia podzemných vôd a zemín v podloží Kábelovne, a.s. Bratislava, Comco Martech CSFR, spol. s r.o. Bratislava 1992.

Nussbaum, T. M.; Chmielewská, E.; Sarlos, T.; Wallace, L.; Billmeier, H.: Bioremediation process certification of the AGIP material, Hausleiten-Austria, Comco Martech Europe AG – Econova AG, Bratislava 1993.

Chmielewská, E.; Horváth, I.: Zneškodnenie zvyškov farbív na textílie, chemikálií a ostatných TPP pre kombinát na výrobu textílnych tkanín, Comco Martech SK, spol. s r.o., Bratislava 1994.

Wallace, L.; Nussbaum, T.M.; Szytenchelm, R.; Chmielewská, E.; Horváth, I.: Soil Washing Process for Obalovny-Rožmitál and Macadam Washing for Slovnaft Refinary, Comco Martech Europe AG, Bratislava 1994.

Témy na záverečné práce (šk.r. 2021/2022):

Témy na bakalárske, diplomové práce (šk.r. 2021/2022):

Zber a zneškodňovanie starých liekov a iných farmaceutických prípravkov v SR

Spracovanie a zhodnocovanie sklenených črepov vo Vetropack Nemšová

Logistika zberu a zhodnocovania vybraných komodít u nás a vo svete

Manažment nakladania s odpadmi v niektorom sektore priemyslu

Adsorpcia vybraných polutantov vôd na prírodných materiáloch

Publikačná činnosť (výber)

Pozvania k prednáškam na zahraničných konferenciách a univerzitách:

Prednášky na univerzitách: Tbilisi (1988), Amsterdam (1989), Lublin (1990), Zűrich (1990), Nagoya (1993), Vienna (1995, 1996, 1997), Bucharest (1998), Ankara (1999), Antalya (2000), Thessaloniki (2000), Peking (2000), Halle (2000), Kiev (2000), Bangkok (2001), Puebla – Mexico City (2001), Athens (2002), Cape Town (2002), Wolverhampton (2002), Napoli (2003), Zacatecas (Mexiko, 2003), Porto (2005), Indore (India, 2005), Havana (2006), Matamata (Nový Zéland, 2007), Kuwait (2007), Guilin (Čína, 2009), Teheran (2010), Kathmandu (Nepal, 2011), Ulaan Baatar (Mongolsko, 2011), Soul - Masan City (South Korea, 2012), Arak (Iran, 2012), Reykjavik (Island, 2013), Taiwan (2013), Belgrade (2017). 

- konferencie, semináre a kolokvia

Extenzívne ukazovatele vedeckej produktivity v odbore:

1. Celkový počet monografií vrátane cudzojazyčných kapitol v monografiách, vysoškolských učebníc alebo skrípt: 23      

2. Celkový počet publikovaných prác: 407 (vrátane 54 výsk. grantov)

3. Celkový počet citácií: viac ako 1200

4. Celkový počet výskumných projektov a grantov: 54

 

Študijné a stážové pobyty:

1988: University of Veszprém, 1 týždeň

1990: TU Lublin, Department of Water and Wastewater Technology, 1 týždeň

1995: University of Bari, National Institute for Water Research, Bari, 3 týždne

1996: Technische Hochschule Giessen, University of Wageningen, 2 týždne

1997: University of Regensburg, 1 týždeň

1998: University of Regensburg, 1 týždeň

2000: Aristotle University of Thessaloniki, Department of Chemistry, Thessaloniki, 1 týždeň

- Tsinghua University, Peking, Department of Chemical Engineering, 3 týždne (hosťujúci docent)

- Martin Luther Universität, Fachbereich Chemie, Institut fűr Analytik und Umweltchemie, Halle, 1 týždeň (2000 – 2001 – 2002 – 2003)

- Ševčenkova Univerzita, Chemická fakulta, Kiev, 1 týždeň

2001: Kasetsart University, Faculty of Engineering, Bangkok, 2 týždne (hosťujúci docent)

- Universidad Autonoma Metropolitana, Azcapotzalco, Mexico City, 1 týždeň

2002: National & Kapodistrian University of Athens, Section of Economic Geology and Geochemistry, 1 týždeň

- Cape Technikon, Faculty of Civil Emgineering, Cape Town, Juhoafrická rep., 2 týždne (hosťujúci docent)

- University of Salford, Wolverhampton (Veľká Británia), 1 týždeň

2003: Universita degli studi di Napoli, FEDERICO II, Department of Material Eng., 1 týždeň,

- UNAM - Mexico City, Zacatecas (Mexiko), 1 týždeň.

2005: Porto, Portugalsko - Instituto Superior de Engenharia, 1 týždeň

2006: Neapol, Taliansko - Universita´Degli Studi Napoli, FEDERICO II, 1 týždeň

2006: Instituto de Materiales y Reactivos, Universidad de la Habana

2007: Faculdad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires, Argentína, 2 týždne

2007: Blue Pacific Minerals, Matamata, Nový Zéland, 1 týždeň

2009: Department of Resources and Env. Eng. Guilin University of Technology, Guilin, Čína

2010: School of Environmental Science and Engineering Shanghai Jiaotong University, Čína

2011: Kathmandu University, Department of Civil and Geomatics Eng. Dhulikhel, Nepal 

2011: School of Material's Technology, Mongolian University of Science and Technology, Ulaan Baatar, Mongolsko 

2012: Korea Institute of Ceramic Engineering and Technology, Soul, Južná Korea

2013: Island GeoSurvey, Reykjavík

2013: National  Yunlin  University of Science & Technology, National Taiwan University in Taipei, Taiwan

2017: University of Belgrade, Faculty of Technology and Metalurgy, Department of Inorganic Chemistry, Belgrade

 

- registrované publikácie

 

Vedecké práce v karentovaných časopisoch:

prehľad

Monografie, kapitoly v monografiách, skriptá:

prehľad

Recenzované práce:

prehľad

Odborné a popularizačné práce:

prehľad 

Ocenenia, členstvá, záujmy

Ocenenia

- čestné uznanie s prémiou za publikačnú činnosť vo VÚVH Bratislava (1987) 

- hlavná cena za „Najlepšiu publikáciu roka v ČSFR vo Vodním hospodářství“, Praha 1989  

- objednávka s hradením publikačných nákladov monografie: IONENAUSTAUSCH AN NATURZEOLITHEN FÜR WASSERBEHANDLUNGSPROZESSE fy Unipoint AG Švajčiarsko 

- v 2015 ocenená ako vedecko-pedagogická osobnosť PriF UK pri príležitosti 75. výročia založenia fakulty. 

 

Členstvo v medzinárodných edičných radách:

Environmental Protection Engineering

Research Journal of Chemistry and Environment

Green Chemistry & Technology Letters

Global Journal of Chemistry

International Journal of Enviromental Pollution and Solutions

Current Green Chemistry

Journal of Engineering Research

HSOA Journal Environ. Sci: Current Research

General Chemistry

Odpady

 

Členka medzinárodných výboroch a predsedajúca blokov na konferenciách: 

3er. Congreso Mexicano de Zeolitas Naturales in Zacatecas, 2003 (členka vedeckého výboru);

INZA- členka medzinárodného nominačného výboru v roku 2006 v Socorro (NM) USA (medzinárodná asociácia prírodných zeolitov);

International Conf. on Chemistry and Environment (2005 Indore, India; 2007 Kuwait City, Kuwait, 2013 Antwerp, Belgicko);

2009 Kazimierz Dolny ISSHAC-7, 2009 RPPBA Sklené Teplice; 

2010 Teheran - Inter. Zeolite Conference, 2012 Arak IIZC; 2017 Golpayegan IIZC);

1st Intern. Conference on the Future of Energy, Geology and Environment, Cairo (Egypt), April 3-4, 2016 – www.ege-nrc.org);

10th Intern. Conf. on the Occurrence, Properties and Utilization of Natural Zeolites in Krakow (Poland) ZEOLITE 2018 - International Scientific Board;

Zástupca SR v európskej spoločnosti Green and Sustainable Chemistry EuCheMS (od 2016 ako posudzovateľ pre ESCA Award);

 

Jazyky

anglicky, nemecky, rusky

 

Záujmy

vlastná profesia, cestovanie, relax v prírode a pri hudbe, literatúra faktu

 

- Curriculum vitae   [.doc]

Fotogaléria

Po kliknutí na náhľad sa fotografia zväčší. Pri podržaní kurzora myši na náhľade sa ukáže titulok fotografie. :)

 
 

Publikácie