Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Marta NEVŘELOVÁ

Výskum a jeho aplikácia

Mgr. Marta Nevřelová, PhD. sa v oblasti vedy a výskumu venuje vedeckým témam, ktoré sú súčasťou širšieho spektra výskumu ochrany prírody a krajiny. Ide o hodnotenie vplyvu antropogénnych aktivít na biodiverzitu v rôznych typoch krajiny, ochranu a tvorbu krajiny a štúdium vplyvu fragmentácie biotopov na biodiverzitu živočíšstva (predovšetkým stavovcov), sledovanie migrácií vybraných druhov v rôznych typoch krajiny a hodnotenie migračných bariér v krajine. V rámci pôsobenia v pedagogickom smere štúdia (učiteľstvo Environmentalistika - Biológia) sa venuje hodnoteniu, rekonštrukciám a návrhom náučných chodníkov v rôznych typoch slovenskej krajiny a ich využitiu v pedagogickom procese.

Získané poznatky terénneho výskumu sú aplikované v rámci nižšie uvedených predmetov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia v študijných programoch Environmentalistika (bakalársky stupeň), Environmentálna ekológia (magisterský stupeň) a učiteľstvo predmetov v kombinácii Environmentalistika-Biológia.

Výučba (Pedagogická činnosť)

Výučba predmetov: 

* Ekosozológia

* Základy ekosozológie pre geografov

* Regionálna ekosozológia Slovenska

* Ekosystémy Slovenska

* Starostlivosť o chránené územia

* Územná ochrana a využívanie krajiny

* Ekológia urbanizovaného prostredia

* Metódy propagácie ochrany prírody

* Životné prostredie a legislatíva

* Metódy ekologického výskumu a ekosozologickej aplikácie

* Regionálna biogeografia

* Revitalizácia a manažment ekosystémov

* Seminár k didaktike environmentalistiky

* Terénne práce z ochrany a využívania krajiny

Projekty (výber)

05/2019-12/2021

Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska (dr. Ružičková, dr. Nevřelová)

 

VEGA 1/9109/02: "Vzťah alfa a beta diverzity bioty k priestorovej distribúcii a kvalite krajinných prvkov v podmienkach Podunajska"

VEGA 1/0334/08 "Hodnotenie funkčnosti a kvality biokoridorov v kontaktnej zóne Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny".

VEGA 1/1139/11 "Zmeny konektivity krajiny v kontaktnej zóne Malých Karpát a priľahlých nížin - CONNECA"

KEGA 70UK-4/2015 "NATUR-Edu – spoznávanie a ochrana prírody v meste"

KEGA 029UK-4/2016 "Príprava environmentálnych databáz, ich systematizácia a využívanie pri tvorbe vzdelávacích materiálov"

KEGA 003UK-4/2017 "Terénne vyučovanie geovied s využitím vybraných náučných chodníkov"

Publikačná činnosť (výber za posledných 10 rokov)

- publikácie

Nevřelová, M., 2008: ENVIRONMENTÁLNA VÝUČBA VO VÝCHOVNO-VZDELÁVACOM PROCESE, monografia, CICERO s.r.o., Bratislava, 90 s. ISBN 978-80-969678-2-7 (AAB)

Nevřelová, M., Kyselicová, Z., 2009: CICAVCE BIOTOPOV MARTINSKÉHO LESA (OKRES SENEC), Acta Environmentalica UC (Bratislava), vol.17, 2(2009), s. 66-72 (ADF)

Nevřelová, M., 2010: CICAVCE VYBRANÝCH TYPOV BIOTOPOV TRNAVSKEJ PAHORKATINY (MODELOVÉ ÚZEMIA MARTINSKÝ LES A LINDAVA), Tribun, s.r.o., Brno, 86 s., ISBN 978-80-970530-6-2 (AAB)

Ružičková, J., Lehotská, B., Ďugová, O., Gombíková, Z., Haceková, Z., Kalivodová, E., Janitor, A., Moravčíková, Z., Nevřelová, M., Petrovič, F., 2011: VYBRANÉ TERESTRICKÉ BIOKORIDORY A BIOCENTRÁ V KONTAKTNEJ ZÓNE TRNAVSKEJ PAHORKATINY A MALÝCH KARPÁT: HODNOTENIE BIOTICKÝCH POMEROV, KRAJINNEJ ŠTRUKTÚRY A FUNKČNOSTI, CD-ROM, Univerzita Komenského Bratislava, 204 pp. (13,1 AH) AAB (10%) ISBN 978-80-223-2776-3

Nevřelová, M., 2011: CICAVCE LESNÝCH BIOTOPOV TRNAVSKEJ PAHORKATINY, Acta Environmentalica UC (Bratislava), Vol. 19, No. 1 (2011), s. 56-64. ADF

Nevřelová, M., 2012: DROBNÉ ZEMNÉ CICAVCE NELESNÝCH BIOTOPOV TRNAVSKEJ PAHORKATINY. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Vol. 20, No. 2 (2012), s. 64-70. ADF

Nevřelová, M., 2012: CICAVCE BIOTOPOV MARTINSKÉHO LESA. In: Fedor, P., Vidlička, Ľ. (eds.): Príroda Martinského lesa (vybrané kapitoly). Bratislava: Ústav zoológie SAV, s. 208-214. (ISBN 978-80-970326-2-3) AED

Nevřelová, M., 2013: EKOSOZOLÓGIA. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 80 s. (ISBN: 978-80-223-3508-9) ACB

Nevřelová, M., Ružičková, J., Lehotská, B., 2014: PRAX ABSOLVENTOV ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU OCHRANA A VYUŽÍVANIE PRÍRODY A KRAJINY PRE POTREBY RIEŠENIA AKTUÁLNYCH PROBLÉMOV V OCHRANE BIODIVERZITY. Practice of college graduates of study program Nature and Landscape Conservation and Land Use for necessity of actual problems solving in biodiversity conservation. s. 11-12. In: Urban, P., (ed.) 2014: (Ako) Učiť ochranu prírody na vysokých školách? Zborník abstraktov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou (Banská Bystrica 6.-8.11.2014). Banská Bystrica: Belianum, 26 s. AFH

Nevřelová, M., 2014: CICAVCE LESNÝCH BIOTOPOV BRATISLAVY A JEJ OKOLIA (MALÉ KARPATY, TRNAVSKÁ PAHORKATINA), s. 141-148 In: Fedor, P., Molnárová, M., (eds.), 2014: Nové horizonty environmentálnej ekológie a ochrany životného prostredia 2014, CD zborník recenzovaných vedeckých príspevkov, Univerzita Komenského v Bratislave, 182 s., ISBN 978-80-223-3728-1 AED

Nevřelová, M., Vaškovičová, C., 2014: VPLYV BARIÉR NA JARNÚ MIGRÁCIU DRUHU BUFO BUFO V OBLASTI KUČIŠDORFSKEJ DOLINY V MALÝCH KARPATOCH, Folia faunistica Slovaca 19 (3) 2014: 261–267 ISSN 1335-7522 (tlačená verzia) ADF

Nevřelová, M., Štefancová, D., 2014: PRIECHODNOSŤ ÚZEMIA PRE RATICOVÚ ZVER Z HĽADISKA PREFERENCIE KRAJINNÝCH PRVKOV PRI MIGRÁCIÁCH. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Vol. 22, No. 1 (2014), s. 62-71 ADF

Ružičková, J., Nevřelová, M., Lehotská, B., 2015: ENVIRONMENTÁLNE VZDELÁVANIE PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ A OCHRANU BIODIVERZITY V RÁMCI VYBRANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (Environmental education for sustainable development and biodiversity conservation in selected study programmes at the Faculty of Natural Sciences of Comenius University in Bratislava), Envigogika 10 (2), Charles University E-journal for Environmental Education ISSN 1802-3061, 19 pp. ADE

Nevřelová, M., Ružičková, J., 2015: WOODY PLANTS AFFECTED BY UNGULATES IN WINTER PERIOD, IMPACTS AND BARK RENEWAL. Ekológia (Bratislava), Vol. 34, No. 3, p. 235–248, DOI:10.1515/eko-2015-0023 ADN

Ružičková, J., Nevřelová, M., Lehotská, B., 2015: STANOVENIE SPOLOČENSKEJ HODNOTY BIOTOPOV A DRUHOV MARTINSKÉHO LESA A ŠENKVICKÉHO HÁJA, Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Vol. 23, 1(2015): 66-76 ADF

Nevřelová, M., Becková, B., 2015: INVÁZNE DRUHY ŽIVOČÍCHOV NA SLOVENSKU – PÔVOD, ŠÍRENIE, OPATRENIA, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 128 s. (ISBN: 978-80-223-3982-7) ACB

Lehotská, B., Ružičková, J., Nevřelová, M., 2015: TERÉNNE EXKURZIE AKO VÝZNAMNÝ PRVOK AKTÍVNEJ FORMY VÝUCBY OCHRANY PRÍRODY – MODELOVÉ PRÍKLADY, Quaestiones rerum naturalium, Vol. 2. No. 1, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, 2015, s. 69 – 88. AFD

Ružek, I., Brisuda, J., Nevřelová, M., 2015: OBRAZOVÝ ATLAS DREVÍN. Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava, 118 s. BCI

Ružičková, J., Lehotská, B., Nevřelová, M., 2016: STANOVENIE SPOLOČENSKEJ HODNOTY BIOTOPOV A DRUHOV LESA LINDAVA. Assessment of socio-economic value of biotopes and species in the area of Lindava forest. Folia Oecologica, Vol. 8, No.2, p. 37-51 ADF

Nevřelová, M., Ružek, I., 2017: GEOPARKY – POTENCIÁL PRE EXTERIÉROVÚ VÝUČBU PREDMETOV GEOGRAFIA A BIOLÓGIA. Scientia in educatione 8(1), 2017 p. 1–16 ISSN 1804-7106 ADE

Nevřelová, M., Ružek, I., Noga, M., 2017: BIOTIC INVASIONS IN EUROPE AND THE POSSIBILITY OF USING KNOWLEDGE ABOUT INVASIVE SPECIES IN EDUCATION OF NATURAL SCIENCES (GEOGRAPHY AND BIOLOGY), Geographia Cassoviensis XI, 2/2017, p.167-183 ADN

Na stiahnutie: Marta Nevřelová (2010): Cicavce vybraných typov biotopov Trnavskej pahorkatiny (modelové územia Martinský les a Lindava)

Fotogaléria

Po kliknutí na obrázok sa fotografia zväčší. Pri podržaní kurzora myši na obrázku sa ukáže titulok fotografie. :)