Martin ŠALKOVIČ

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

Šalkovič, M. & Bajuszová, M., 2021: Vhodnosť variantov rýchlostnej cesty R1 v úseku Ružomberok, Juh - križovatka D1 z hľadiska stability svahov. In:Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - : 1. vyd. ISBN 978-80-223-5132-4. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK. - S. 1014-1019 [online]

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:377667&fromLocationLink=false&theme=EPC

Šalkovič, M., 2020: Vhodnosť variantov rýchlostnej cesty R3 v úseku Hubová – Dolný Kubín z hľadiska stability svahov. In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2020 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - : 1. vyd. ISBN 978-80-223-5032-7. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. - S. 1076-1081 [online]

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:375901&fromLocationLink=false&theme=EPC

Pauditšová, E.; Kozová, M.; Petrovič, F.; Piteková, J.; Rakytová, I.; Šalkovič, M.; Šlávka, M.; Tomčíková, I.; Papčo, P.; Vantara, P.; et al., 2019: Krajinná Štúdia—Vlkolínec; Verbum: Ružomberok, Slovakia; p. 101. ISBN 978-80-561-0668-6.

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:363488&fromLocationLink=false&theme=EPC

Pauditšová, E. & Šalkovič, M., 2019: Termovízne snímkovanie mestských povrchov na účely návrhu adaptačných opatrení. In: Zmena Klímy 2019, výzvy a riešenia [elektronický dokument] : Zborník abstraktov príspevkov a posterov. - : 1. vyd. Bratislava : Slovenská agentúra životného prostredia. - S. 39-39 [print]

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:364727&theme=EPC

Šalkovič, M., 2019: Vhodnosť variantov diaľnice D1 v úseku Turany – Hubová z hľadiska stability svahov. In: Študentská vedecká konferencia PriF UK 2019 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - : 1. vyd. ISBN 978-80-223-4711-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. - S. 1195-1200 [print]

https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:356957&theme=EPC

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

Grant Európskeho hospodárskeho priestoru a Finančného mechanizmu Nórskeho kráľovstva:  ACC01/P03 Klimaticky odolná Bratislava – Pilotný projekt zameraný na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou v mestskom prostredí, číslo projektu: (2021–2023), člen riešiteľského kolektívu

Horizont 2020 ARCH Advancing Resilience of Historic Areas against Climate-related and other Hazards (2019–2022), člen riešiteľského kolektívu

VEGA č. 1/0658/19: Ekosystémové prístupy k hodnoteniu antropogénne zmenených území podľa vybraných indikačných skupín (r. 2019-2022), člen riešiteľského kolektívu

Revitalizácia krajiny s ohľadom na dôsledky klimatickej zmeny v regióne Bratislavského samosprávneho kraja, ID: 5017711 (2019–2021), člen riešiteľského kolektívu

Manažmentový plán 2022–2031 pre lokalitu svetového dedičstva UNESCO Vlkolínec, Mesto Ružomberok, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky MK-2122/2021-423 (2021–2022), člen riešiteľského kolektívu

Pedagogika

Magisterské štúdium:

Geografické informačné systémy 1 (Kód predmetu: PriF.KEM/N-mEXX-115/15)

Geografické informačné systémy 2 (Kód predmetu: PriF.KEM/N-mEXX-116/15)

Výskum a jeho aplikácia

Vo svojom vedecko-výskumnom zameraní sa v rámci doktorandského štúdia venujem teplotným prejavom počasia v lokalite Bratislavy. Špecializujem sa aj na krajinu ako takú a hrozby, ktoré predstavuje napr. v podobe povodňovej hrozby alebo zosuvného hazardu. Analyzujem termálne satelitné snímky, ktoré napomáhajú tvorbe modelu mesta zobrazujúceho variabilitu mestského tepelného komfortu. Starám sa o sieť meteostaníc (od montáže po prácu s nameranými údajmi) umiestnených v rámci  meste Bratislava.