Jana RUŽIČKOVÁ

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

1.     Pazúrová, Z.,  Pouwels, R., Ružičková, J., Bolliger, J., Krokusová, J., Oťaheľ, J., Pazúr, R., 2018: Effects of Landscape Changes on Species Viability: a Case Study from Northern Slovakia. In Sustainability, 2018, Vol. 10, No. 10, Art. No. 3602. Sustainability | Free Full-Text | Effects of Landscape Changes on Species Viability: A Case Study from Northern Slovakia (mdpi.com)

2.     Ružičková, J., Lehotská, B., Takáčová, A., Semerád, M., 2020: Morphometry of alien species Pistia stratiotes L. in natural conditions of the Slovak Republic. Biologia. - Roč. 75, č. 1 (2020), s. 1-10 Morphometry of alien species Pistia stratiotes L. in natural conditions of the Slovak Republic | SpringerLink

3.     Nevřelová, M., Ružičková, J., 2019: Educational potential of educational trails in terms of their using in the pedagogical process (Outdoor Learning). European journal of contemporary education. - Roč. 8, č. 3 (2019), s. 550-561 EJ1228748.pdf (ed.gov)

4.     Ružičková, J., Lehotská, B., 2017: Assessment of landscape changes and processes along selected hydric biocorridors.  Geographia Cassoviensis. - Roč. 11, č. 1 (2017), s. 51-69 2017_1-Ruzickova_Lehotska_final.pdf (upjs.sk)

5.     Ružičková Jana, Lehotská Blanka, Kalivodová Eva, 2015: Vybrané hydrické biokoridory a biocentrá v kontaktnej zóne Trnavskej pahorkatiny a Malých Karpát. Bratislava, Univerzita Komenského, 2015, 1. vyd., 180 s. ISBN 978-80-223-3781-6 Microsoft Word - titul_obsah.doc (researchgate.net)

6.     Ružičková Jana, Lehotská Blanka, Nevřelová Marta, 2016: Stanovenie spoločenskej hodnoty biotopov a druhov lesa Lindava. Acta Universitatis Prešoviensis. Folia Oecologica, roč. 8, č. 2 (2016), s. 37-51. AUP-Folia Oecologica-2016-Vol. 8, No. 2.pdf (unipo.sk)

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

Projekt VEGA, kt. č. je 1/0658/19 a názov: Ekosystémové prístupy k hodnoteniu antropogénne zmenených území podľa vybraných indikačných skupín druhov (Ecosystem approaches to assessing of anthropogenic changed territories according to selected indicating groups of species) - spoluriešiteľ. 

Projekt VEGA 1/0332/18 Toxické účinky ťažkých kovov na fotosyntetizujúce organizmy a biotu v environmentálne znečistenom prostredí (vedúca projektu)  - spoluriešiteľ. 

Projekt ITMS 2014+: 310011N463: Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska - spoluriešiteľ.

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

Biodiverzita 2, 1/L, 6 kreditov, povinný predmet

Územná ochrana a využívanie krajiny 3/Z, 5 kreditov, povinný predmet

Fytosozologické praktikum 1, 3/Z,  3 kredity, povinne voliteľný predmet

Fytosozologické praktikum 2, 3/L,  3 kredity, povinne voliteľný predmet

Applied Conservation Biology, 3/L. 3 kredity, povinne voliteľný predmet

Magisterské štúdium:

Metódy ekologického výskumu a ekosozologickej aplikácie, 1/Z, 4 kredity, povinný predmet

Diplomová prax, 1/L, 2 kredity, povinný predmet

Diplomová práca 1, 2/Z, 1 kredit, povinný predmet

Diplomová práca 2, 2/L, 1 kredit, povinný predmet

Územná ochrana a využívanie krajiny pre učiteľov, 1/Z , 5 kreditov, povinný predmet

Ekonomické aspekty v ekosozológii, 1/Z, 4 kredity, povinne voliteľný predmet

Ekológia urbanizovaného prostredia, 1/Z, 4 kredity, povinne voliteľný predmet

Ekologické siete v poľnohospodárskej krajine, 1/L,  3 kredity, povinne voliteľný predmet

Ekosystémy Slovenska, 1/L,  3 kredity, povinne voliteľný predmet

Revitalizácia a manažment ekosystémov, 2/Z, 4 kredity, povinne voliteľný predmet

Praktické aspekty v ochrane biodiverzity,  2/Z, 4 kredity, povinne voliteľný predmet

Invázne rastliny, 1, 2/Z, 3 kredity, výberový predmet

Invázna botanika v krajine, 1, 2/L, 3 kredity, výberový predmet

Výskum a jeho aplikácia

RNDr. Jana Ružičková, PhD. sa vo vedeckej aj pedagogickej činnosti zameriava na témy, ktoré súvisia s problematikou ochrany a využívania krajiny, vývoja krajinnej štruktúry ekologických sietí. Ďalším okruhom vedeckého záujmu je biodiverzita rastlinstva vo vzťahu k fragmentácii krajiny, vplyv zmien v krajine na chránené a ohrozené druhy rastlín, na lesné aj nelesné fytocenózy a ekologické vzťahy medzi živočíchmi a rastlinstvom (potravná ponuka pre vtáctvo, ohryzy drevín a pod.).   V rámci vedeckého aj  pedagogického procesu, vedeckých projektov a vedenia diplomových prác rieši aktuálne environmentálne témy hodnotenia stavu biotopov, rozširovania inváznych druhov rastlín,  ekonomických aspektov ochrany prírody a služieb ekosystémov.

Projekty

05/2019-12/2021

Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska (dr. Ružičková, dr. Nevřelová)

Medzinárodné projekty

TEMPUS PHARE S-JEP-09176/95 - výkonný koordinátor projektu: "Biodiversity Protection and Environmental Management - Nové prístupy k ochrane biodiverzity a environmentálny manažmen

TEMPUS PHARE IB-JEP-14196/1999 - koordinátor projektu: "Distance Learning Course on Biodiversity Protection

Domáce vedecké a vzdelávacie granty

Vedenie projektov

Grant Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation - koordinátor projektu: "Dištančný kurz ochrany biodiverzity (BIODIS) pre štátnu správu, odborné organizácie ochrany prírody a pre samosprávu

VEGA 1/0334/08: "Hodnotenie funkčnosti a kvality biokoridorov v kontaktnej zóne Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny".

VEGA 1/1139/11: "Zmeny konektivity krajiny v kontaktnej zóne Malých Karpát a priľahlých nížin – CONNECA"

Spoluriešiteľ projektov

KEGA 3/4183/06: "Využitie moderných informačných technológií v environmentálnom vzdelávaní na vysokých školách a pri posilňovaní ekologického  povedomia širokej verejnosti"

KEGA 3/5149/07: "Medziuniverzitná obsahová integrácia študijných programov zameraných na krajinné plánovanie"

VEGA 1/2372/05: "Gradient zmien vegetačných štruktúr v urbanizovanom území stanovený podľa kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (modelové územie hl. mesto SR Bratislava)

VEGA 1/0098/14: "Hodnotenie environmentálnych záťaží z banskej a priemyselnej činnosti parametrami fyto- a genotoxicity"

KEGA 070UK-4/2015: "NATUR-Edu – spoznávanie a ochrana prírody v meste"

KEGA 029UK-4/2016: "Príprava environmentálnych databáz, ich systematizácia a využívanie pri tvorbe vzdelávacích materiálov"

VEGA 1/0332/18: "Toxické účinky ťažkých kovov na fotosyntetizujúce organizmy a biotu v environmentálne znečistenom prostredí"

Publikačná činnosť (výber)

- publikácie

Sabo, P., Koreň, M., sr., Šteffek, J., Ružičková, J., Koreň, M., jr., Kramárik, J., Maglocký, Š., Straka, P., 1996:  The Slovak approach to ecological networks. Perspectives on Ecological Networks. Tilburg: ECNC, 1996, s. 31-48. (ISBN 90-802482-3-1)

Ružičková, J., 2003: Sequence of wood fragmentation and isolation in the Trnava upland since 18th century. Ekológia Bratislava, 22 (Supl), s 92-107

Reháčková, T., Ružičková, J., 2007: Fragmenty lesov na území Bratislavy. Fragmenty lesov v zastavanom území Bratislavy. Bratislava: Cicero, 2007, s. 41-116. (ISBN 978-80-969678-3-4)

Bohuš, M.,  Ružičková, J., Lehotská, B. 2011: Dunaj, jeho ekosystémy a ľudská činnosť (CD-ROM) [elektronický dokument]. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. - 370 s. [14,6 AH + prílohy] ISBN 978-80-223-3136-4

Pišút, P., Ružičková, J., Timár, G., 2012: Martinský les a Šenkvický háj na starších mapách. s. 5-66. In: Fedor, P., Vidlička, Ľ., eds. 2012: Príroda Martinského lesa (vybrané kapitoly), Ústav zoológie SAV, Bratislava, 225 s.

Ružičková, J., 2012: Charakteristika flóry a vegetácie Martinského lesa pri Senci. s. 67-98 In: Fedor, P., Vidlička, Ľ., eds. 2012: Príroda Martinského lesa (vybrané kapitoly), Ústav zoológie SAV, Bratislava, 225 s.

Kalivodová, E., Ružičková, J., 2012: Avifauna dubových porastov v povodí Stoličného potoka (Trnavská pahorkatina). Folia faunistica Slovaca 17 (2) 2012, s. 173–178, ISSN 1336-4529

Menkynová, J., Badidová -Brinzíková, M., Immerová, B., Janák, M., Ružičková, J., Benesch, E., 2012: Alpsko-karpatský koridor, ekologické siete v praxi, dajme zvieratám zelenú. Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava, 62 s. + príloha (44 s.) ISBN 978-80-89133-24-6

Ružičková, J., 2013: Martinský les očami botanikov od minulosti po súčasnosť. In: Strešňák, G. [ed.] : Senec, stáročia mesta. 1. vyd., Mesto Senec, s. 239-252 ISBN 978 80-971518-5-0.

Ružičková J., Hegedüšová K., Lehotská B., 2014: Spoločenstvá obnaženého dna vodných nádrží na území Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny. Phytopedon (Bratislava), Vol. 13, No. 2 (2014), s. 39-45. ISSN 1336-1120

Ružičková J., Lehotská B., 2014: Hodnotenie a pasport podchodov na železničnej trati medzi Pezinkom a Báhoňom. Nové horizonty environmentálnej ekológie a ochrany životného prostredia [elektronický zdroj] Bratislava : Univerzita Komenského, s. 159-169 [CD-ROM] ISBN 978-80-223-3728-1

Hegedüšová K., Ružičková J., 2014: Lesné spoločenstvá Lindavy, kontaktná zóna Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny. Phytopedon (Bratislava). Vol. 13, No. 2 (2014), s. 1-8.  ISSN 1336-1120

Reháčková T., Ružičková J.,  2014: Charakteristika flóry a vegetácie skalného výbežku pod hradným vrchom v Bratislave. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Vol. 22, No. 1 (2014), s. 97-108 ISSN 1335-0285

Nevřelová M., Ružičková J., 2015: Woody plants affected by ungulates in winter period, impacts and bark renewal. Ekológia [Bratislava], Vol. 34, No. 3 (2015), s. 235-248. . ISSN 1335-342X

Ružičková J., Lehotská B., Kalivodová E., 2015: Vybrané hydrické biokoridory a biocentrá v kontaktnej zóne Trnavskej pahorkatiny a Malých Karpát. Bratislava, Univerzita Komenského, 2015, 1. vyd., 180 s. [11,4 AH]. ISBN 978-80-223-3781-6

Ružičková J., Nevřelová M., Lehotská B., 2015: Environmentálne vzdelávanie pre udržateľný rozvoj a ochranu biodiverzity v rámci vybraných študijných programov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Envigogika [elektronický zdroj] . - Vol. 10, No. 2 (2015), nestr. [19 s.] [online]. ISSN 1802-3061.

Ružičková J., Nevřelová M., Lehotská B., 2015: Stanovenie spoločenskej hodnoty biotopov a druhov Martinského lesa a Šenkvického hája. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae, Vol. 23, No. 1 (2015), s. 66-76

Lehotská B., Ružičková J. , Nevřelová M., 2015: Terénne exkurzie ako významný prvok aktívnej formy výučby ochrany prírody - modelové príklady. Quaestiones rerum naturalium [elektronický zdroj] . - Vol. 2, No. 1 (2015), s. 69-88 [online]. ISSN 1339-7907

Ružičková J., Nevřelová M., Lehotská B., 2015: Environmentálne vzdelávanie pre udržateľný rozvoj a ochranu biodiverzity v rámci vybraných študijných programov na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Envigogika [elektronický zdroj] . - Vol. 10, No. 2 (2015), nestr. [19 s.] [online]. ISSN 1802-3061.

Ružičková J., Lehotská B., Kalivodová E., 2016: Assessment of ornithochory in the north-western part of the Podunajská nížina Lowland (SW Slovakia), Folia Oecologica, Vol. 43, No. 1, s. 50-63. ISSN 1336-5266

Ružičková J., Lehotská B., Kalivodová E.,  2016: Hodnotenie biotopov vybraných biocentier v Piešťanoch. Bratislava, Univerzita Komenského, 1. vyd. 116 s.

Ružičková J., Lehotská B., Nevřelová, M., 2016: Stanovenie spoločenskej hodnoty biotopov a druhov lesa Lindava. Acta Universitatis Prešoviensis. Folia Oecologica, roč. 8, č. 2 (2016), s. 37-51. ISSN 1338-080X

Ružičková, J., Lehotská, B., 2017: Assessment of landscape changes and processes along selected hydric biocoridors.  Geographia Cassoviensis. - Roč. 11, č. 1 (2017), s. 51-69

Pazúrová, Z.,  Pouwels, R., Ružičková, J., Bolliger, J., Krokusová, J., Oťaheľ, J., Pazúr, R., 2018: Effects of Landscape Changes on Species Viability: a Case Study from Northern Slovakia. In Sustainability, 2018, Vol. 10, No. 10, Art. No. 3602. ISSN 2071-1050.

Fotogaléria

Po kliknutí na obrázok sa fotografia zväčší. Pri podržaní kurzora myši na obrázku sa ukáže titulok fotografie. :)

Lindava (2019)
Výučba botaniky v teréne (2019)
Výučba botaniky v teréne (2019)