Juraj LITAVSKÝ

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

1. Gajdoš, P., Majzlan, O., David, S., Purgat, P., Litavský, J. 2023: Assemblages of ground-living spiders (Araneae) and harvestmen (Opiliones) of the recultivated old chemical waste dump in Vrakuňa (Bratislava, Slovakia). Biologia 78, 149–162. https://doi.org/10.1007/s11756-022-01247-9

2. Litavský, J., Majzlan, O., Stašiov, S., Svitok, M., Fedor, P. 2021: The associations between ground beetle (Coleoptera: Carabidae) communities and environmental condition in floodplain forests in the Pannonian Basin. European Journal of Entomology. 118, 14–23, https://doi.org/10.14411/eje.2021.002

3. Litavský, J., Majzlan, O., Stašiov, S., Svitok, M., Žarnovičan, H., Fedor, P. 2021: Soil-dwelling communities of weevils (Coleoptera, Curculionoidea: Brentidae, Curculionidae) in Central European floodplain forests: a comparative interaction with environmental parameters. Biologia, 76:179–192, https://doi.org/10.2478/s11756-020-00539-2

4. Stašiov, S., Litavský, J., Majzlan, O., Svitok, M., Fedor, P. 2021: Influence of Selected Environmental Parameters on Rove Beetle (Coleoptera: Staphylinidae) Communities in Central European Floodplain Forests. Wetlands, 41:115, https://doi.org/10.1007/s13157-021-01496-5

5. Litavský, J., Stašiov, S., Svitok, M., Michalková, E., Majzlan, O., Žarnovičan, H., Fedor, P. 2018: Epigean communities of harvestmen (Opiliones) in Pannonian Basin floodplain forests: an interaction with environmental parameters, Biologia, 73(8): 753–763, https://doi.org/10.2478/s11756-018-0084-8

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje): 

- ITMS (2019–2023): Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska (Proactivities for biodiversity in the regions of Slovakia) [ITMS 2014+: 310011N463]

- KEGA (2020–2023): Arachnológia – vysokoškolská učebnica a webová platforma (Arachnology – university textbook and web platform) [KEGA 020UK-4/2020]

- Granvia (2022–2023): Projekt „Divé lúky“, GRANVIA a.s. (Wild Meadows)

- APVV: Ekológia pohlavného výberu (Ecology of sexual selection) [APVV-20-0081]

- VEGA (2021–2024): Ekologické špecifiká opeľovania a disperzie semien v urbánnom prostredí (Ecological specifics of pollination and dispersion of seeds in urban environment) [1/0007/21]

- VEGA (2023–2026): Cestná sieť ako líniový prvok pre migráciu a šírenie organizmov v podmienkach prebiehajúcej zmeny klímy (Road network as a linear element for the migration and spreading of organisms in the context of ongoing climate change) [VEGA 1/0255/23]

- LIFE (2021–2030) IP NATURA 2000 SVK Role of the Natura 2000 network and management of some prioritized habitats in the integrated landscape protection in the Slovak Republic [LIFE19 IPE/SK/000003]

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

Biodiverzita 3, II. ročník, ZS, 6 kreditov, povinný

Monitoring životného prostredia, III. ročník, LS, 3 kredity, povinný

Magisterské štúdium:

Ekosystémy Slovenska, I. ročník, LS, 4 kredity, povinný

Ochrana a manažment krajiny, II. ročník, ZS, 3 kredity, povinný

Terénne práce z ekológie a ochrany životného prostredia, I. ročník, LS, 3 kredity, povinne voliteľný

Život v pôde, I. ročník, ZS, 3 kredity, výberový

Fauna vybraných typov biotopov, I. ročník, LS, 3 kredity, výberový

Výskum a jeho aplikácia

Juraj Litavský sa venuje štúdiu bioindikačných skupín organizmov (Opiliones, Carabidae), citlivo reagujúcich na antropické vplyvy v krajine, schopných detegovať stav a dynamiku jej zmien. Skúma väzbu študovaných organizmov k rôznym typom habitatov, zohľadňujúc autekologické a environmentálne atribúty prostredia.