Juraj LITAVSKÝ

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

1. Litavský, J., Majzlan, O., Stašiov, S., Svitok, M., Fedor, P. 2021: The associations between ground beetle (Coleoptera: Carabidae) communities and environmental condition in floodplain forests in the Pannonian Basin. European Journal of Entomology. 118, 14–23, https://doi.org/10.14411/eje.2021.002

2. Litavský, J., Majzlan, O., Stašiov, S., Svitok, M., Žarnovičan, H., Fedor, P. 2021: Soil-dwelling communities of weevils (Coleoptera, Curculionoidea: Brentidae, Curculionidae) in Central European floodplain forests: a comparative interaction with environmental parameters. Biologia, 76:179–192, https://doi.org/10.2478/s11756-020-00539-2

3. Stašiov, S., Litavský, J., Majzlan, O., Svitok, M., Fedor, P. 2021: Influence of Selected Environmental Parameters on Rove Beetle (Coleoptera: Staphylinidae) Communities in Central European Floodplain Forests. Wetlands, 41:115, https://doi.org/10.1007/s13157-021-01496-5

4. Litavský, J., Stašiov, S., Svitok, M., Michalková, E., Majzlan, O., Žarnovičan, H., Fedor, P. 2018: Epigean communities of harvestmen (Opiliones) in Pannonian Basin floodplain forests: an interaction with environmental parameters, Biologia, 73(8): 753–763, https://doi.org/10.2478/s11756-018-0084-8

5. Fedor, P., Sigmund, J., Zvaríková, M., Masarovič, R., Štefánik, M., Krumpál, M., Litavský, J., Prokop, P. 2018: The Most Northern Record of the Alien Composite Thrips Microcephalothrips abdominalis in Europe - Short Communication. Plant protection science, 54(1): 43–47, https://doi.org/10.17221/42/2017-PPS

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje): 

VEGA č. 1/0007/21 Ekologické špecifiká opeľovania a disperzie semien v urbánnom prostredí

VEGA č. 1/0155/19 Vplyv cestných komunikácií na biotu poľnohospodárskej krajiny v podmienkach zmeny klímy

KEGA č. 020UK-4/2020 Arachnológia – vysokoškolská učebnica a webová platforma.

Operačný program Kvalita ŽP (Kohézny fond EÚ) "Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska", ITMS 2014+: 310011N463

LIFE IP NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/003)

Projekt „Divé lúky“, GRANVIA a.s. (Wild Meadows)

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

Obec a životné prostredie, III. Ročník, LS, 2 kredity, povinne voliteľný 

Magisterské štúdium:

Udržateľný rozvoj – od teórie k praxi, I. ročník, ZS, 3 kredity, povinný

Terénne práce z manažmentu krajiny, I. ročník, LS, 3 kredity, povinný

Špeciálny seminár, II. ročník, LS, 2 kredity, povinný

Vybrané certifikácie v environmentálnom manažmente, I. ročník, LS, 4 kredity, povinne voliteľný

Výskum a jeho aplikácia

Juraj Litavský sa venuje štúdiu bioindikačných skupín organizmov (Opiliones, Carabidae), citlivo reagujúcich na antropické vplyvy v krajine, schopných detegovať stav a dynamiku jej zmien. Skúma väzbu študovaných organizmov na rôzne typy habitatov, zohľadňujúc autekologické a environmentálne atribúty prostredia.