Peter FEDOR

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

Spellerberg, Ian F. - Fedor, Peter J.: A tribute to Claude Shannon (1916-2001) and a plea for more rigorous use of species richness, specie diversity and the "Shannon-Wiener" Index. In: Global Ecology and Biogeography. - Vol. 12, No. 3 (2003), s. 177-179. - ISSN 0960-7447.

http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:379740&fromLocationLink=false&theme=EPC

Fedor, Peter J. - Malenovský, Igor - Vaňhara, Jaromír - Sierka, Wojciech - Havel, Josef: Thrips (Thysanoptera) identification using artificial neural networks, In: Bulletin of Entomological Research. - Vol. 98, No. 5 (2008), s. 437-447. - ISSN 0007-4853.

http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:208401&fromLocationLink=false&theme=EPC

Fedor, Peter J. - Vaňhara, Jaromír - Havel, Josef - Malenovský, Igor - Spellerberg, Ian: Artificial intelligence in pest insect monitoring. In: Systematic Entomology. - Vol. 34, No. 2 (2009), s. 398-400. - ISSN 0307-6970.

http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:214853&fromLocationLink=false&theme=EPC

Fedor, Peter - Zvaríková, Martina: Biodiversity Indices. In: Encyclopedia of Ecology. - Amsterdam : Elsevier, 2019. - S. 337-346 ISBN 978-0-444-64130-4.

http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:356639&fromLocationLink=false&theme=EPC

Prokop, Pavol - Zvaríková, Martina - Zvarík, Milan - Pazda, Adam - Fedor, Peter: The Effect of Animal Bipedal Posture on Perceived Cuteness, Fear, and Willingness to Protect Them. In: Frontiers in Ecology and Evolution. - Roč. 9 (2021), s. [1-12], art. no. 81241

http://alis.uniba.sk:9909/lib/item?id=chamo:379594&fromLocationLink=false&theme=EPC 

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

From conservation of the Norik of Muran - an endangered Central European horse breed to hippotherapy and traditional countryside sustainability, Kód: FPA2 3145 Druh: vedecko-výskumný projekt z nadácie The Prince Albert II of Monaco Foundation Doba riešenia: 2021 – 2023 Finančný prínos pre SR: 100 000 EUR Zúčastnené krajiny: Monako, Slovenská republika Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

Role of the Natura 2000 network and management of some prioritized habitats in the integrated landscape protection in the Slovak Republic Kód: LIFE19 IPE/SK/000003 Druh: projekt financovaný EK Doba riešenia: 2021 – 2030 Finančný prínos pre SR: 485 925 EUR Zúčastnené krajiny: Slovenská republika Pozícia v projekte: riešiteľ

Potenciál druhovej špecifickej fenotypovej „explózie“ vo forenznej rekonštrukcii introdukcie karanténnych Thysanoptera v umelo inteligentnom rozhraní Kód: VEGA 1/0286/20 Druh: vedecký projekt Doba riešenia: 2020 - 2023 Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

Zelená Univerzita Komenského: Rozvojový projekt MŽP SR Pozícia v projekte: zodpovedný riešiteľ

Ekológia pohlavného výberu. Kód: APVV č. 20-0081 Druh: vedecký projekt Doba riešenia: 2021 – 2023 Pozícia v projekte: riešiteľ

Ekologické špecifiká opeľovania a disperzie semien v urbánnom prostredí. Kód: VEGA 1/0007/21 Druh: vedecký projekt Doba riešenia: 2021 – 2024 Pozícia v projekte: riešiteľ

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

Biodiverzita 3 - 2/Z P

Všeobecná ekológia pre environmentalistov - 1/Z 4 P

Ochrana a využívanie prírodných zdrojov - 1/L 3 PV

Živočíšna ríša a ľudská spoločnosť - 3/Z 2 V

Človek ako súčasť prírody - 2/Z 3 V

Magisterské štúdium: 

Biomonitoring - 1/L 3 P

Ekológia ekosystémov - 1/Z 5 P

Bioindikácia a biomonitoring - 1/L 5 P

Výskum a jeho aplikácia

Ekologický kontext mojej práce sa koncentruje predovšetkým okolo vplyvov aktuálnych klimatických trendov v synergii s ďalšími sprievodnými civilizačnými fenoménmi (napr. globalizácia trhu s biologickými komoditami) na štruktúru, dynamiku, homeostatické a homeorhetické mechanizmy ekologických systémov, s osobitným zreteľom na agrocenózy a synantropné spoločenstvá, vrátane urbánnych. Tieto javy sa v súčasnom období podpisujú pod zavlečenie a etablovanie druhov (napr. Echinothrips americanus - Thysanoptera: Thripidae, Varga et Fedor, 2008 - Plant Protection Science), ktoré v minulosti na našom území veľmi často a bežne narážali na izolačné klimatické bariéry, dnes však infiltrujú do širšieho extravilánu poľnohospodárskej krajiny a v niektorých prípadoch sa podieľajú na významných ekonomických škodách (v mojom výskume najmä transmisia tospovírusov). Špecifické klimatické trendy sa odrážajú aj v neštandardnej oscilácii a fluktuácii populácie, sprevádzanej hromadným premnožením (Fedor et al., 2010 - Entomologica Fennica, aplikácia nonparametrických ANOVA testov), ktoré postihuje ešte rozsiahlejšie územia. Tento jav naberá na intenzite najmä v subtropických a tropických regiónoch. V úsilí minimalizácie ekonomických škôd (praktické výstupy výskumu), ale najmä ochrany ľudského zdravia pred hladom sa podieľam na tvorbe moderných digitálnych nástrojov na báze umelých neurónových sietí (model multilayer perceptron v Trajan simulátore) (Fedor et al., 2008 - Bulletin of Entomological Research, 2009 - Systematic Entomology), na základe ktorých je možné výrazne zvýšiť účinnosť a promptnosť identifikácie a monitoringu karanténnych druhov, často s inváznym potenciálom (Thrips palmi, Frankliniella occidentalis, atď.) a pristúpiť tak k nápravným opatreniam. V prípade problematických taxónov (napr. Thrips sambuci vs. T. fuscipennis) zlyháva vo fytosanitárnej praxi (Fedor et al., 2014) nielen klasická morfologická taxonómia (Varga, Fedor et al., 2010 - Journal of Pest Science), ale často aj moderné molekulárne prístupy (COI v rámci GenBank). V tomto zmysle sme úspešne testovali RIS (remote identification system) software založený na princípoch umelej inteligencie vo Vineland Research and Innovation Centre (Ontario, Canada), ktoré nám poskytlo experimentálne priestory rozsiahlych skleníkov využitých pre pestovanie poľnohospodárskych plodín a dekoratívnych rastlín. Len promptný a reliabilný monitoring, na ktorý poukazujem vo viacerých svojich štúdiách, v kontexte "polyfázického prístupu", teda paralelnej aplikácie viacerých identifikačných metód (morfometria, morfológia, molekulárne analýzy) dokáže včas diagnostikovať karanténne druhy Thysanoptera ako vektorov neliečiteľných tospovírusov. Túto koncepciu som predniesol s pomerne veľkým ohlasom ako pozvanú prednášku (Advances in Artificial Intelligence in Species Identification, 2009) na prestížnej konferencii k 150. výročiu vydania Darwinovho diela O pôvode druhov na University of Toronto (Canada) a následne v Brisbane (Austrália) v rámci svetového kongresu Thysanoptera and Tospoviruses (Artificial intelligence – a challenge for semiautomatic thrips identification, 2009). Naše práce vzbudili v tomto zmysle pozornosť vedeckej komunity nezávislou recenziou v americkom periodiku Vertical News (Atlanta) s názvom Study findings from Comenius University broaden understanding of systematic entomology (April, 2009). Vedecké výstupy v tejto oblasti sa usilujem pretaviť do dlhodobej praktickej spolupráce s Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym, ktorý má v koncepcii a náplni monitoring kritických a karanténnych druhov s inváznym potenciálom pre poľnohospodársku krajinu. V súvislosti s aplikáciou umelých neurónových sietí v aplikovanej sfére výskumu by som rád pripomenul aj moju participáciu na zahraničných učebných textoch (Havel et al., 2011: Aplicaciones de Redes Neuronales (ANN) en Ciencia) vydaných na Universidad de La Laguna, Španielsko.

S aplikovanou ekológiou úzko súvisí aj môj príspevok k bioindikačnému potenciálu sledovaných taxocenóz (najmä Thysanoptera) pri detekcii stability ekologických systémov, ich zmien a disturbancie. V tejto súvislosti možno za najcitovanejšie moje dielo považovať štúdiu o Shannonovej diverzite (Spellerberg et Fedor, 2003), publikované v periodiku Global Ecology and Biogeography), ktoré vzniklo pri mojej odbornej stáži na Lincoln University (New Zealand) u prof. Iana Spellerberga. Ekologická diverzita (vrátane ekvitability) sa prostredníctvom mnohorozmerných analýz (Principal Component Analysis, Partial Principal Component Analysis, Redundancy Analysis, atď.) javí byť aplikovateľná pri hodnotení stability (rezistencie aj reziliencie) a dynamiky ekologických komplexov (Fedor, 2001, Dubovský, Fedor et al., 2010 - Sylwan). Rozmanitosť ako taká sa dotýka mojich prác nielen v rovine biocenotickej, ale rovnako preniká do dimenzie fenotypovej plasticity, ktorej disperzia môže byť využitá aj v bioindikácii. V našej štúdii (Zvaríková et al., 2016) analyzujeme potenciál intrašpecifickej variability Haplothrips subtilissimus (Thysanoptera: Phlaeothripidae), predovšetkým na úrovni morfometrie pronóta (nonparametrické ANOVA testy) pri evaluácii stability ekologického systému.

V intenciách štúdia fauny Thysanoptera, Ensifera a Caelifera sa moja pozornosť koncentruje na výskum vo viacerých "centrách endemizmu" a "biodiversity hotspots", v súčasnom období predovšetkým na región rovníkovej Afriky (Kamerun) a juhoamerických stolových hôr (Venezuela), v rámci ktorých som sa podieľal na opise viacerých nových druhov pre vedu. K najzaujímavejším patrí opis Hydrolutos breweri (Derka et Fedor, 2010 - Zootaxa), ktorý sa ako zástupca fylogeneticky starobylej čeľade Anostostomatidae sekundárne adaptoval na troglobiontný a (semi)akvatický spôsob života v jaskynnom systéme Churí-tepui (Venezuela) prostredníctvom špecificky formovaného sternálneho plastrónu. Objav vzbudil pozornosť svetovej vedy, keď bol v roku 2011 oficiálne označený ako zoologický unikát v rámci Bio-fresh Cabinet of Freshwater Curiosities. Lokálny invázny potenciál druhu a jeho ekonomické konsekvencie (poľnohospodárstvo, lesníctvo, ľudské zdravie) sa okrem iného odvíja od oscilačných a fluktuačných špecifík populácie a schopnosti migrovať na väčšie vzdialenosti, či prežívať v nových ekologických podmienkach. Tieto aspekty som sledoval na úrovni potenciálne ekonomicky významných Thysanoptera (Limothrips denticornis, L. cerealium Thysanoptera: Thripidae), schopných pasívneho transportu na vyšších stavovcoch (Aves, Mammalia). V tomto kontexte som venoval pozornosť aj nidikolným synúziam (Pelikán, Fedor et al., 2002 - Ekológia, Fedor et al., 2008 - Acta Phytopathologica en Entomologica Hungarica).

Fotogaléria

Po kliknutí na náhľad sa fotografia zväčší. Pri podržaní kurzora myši na náhľade sa ukáže titulok fotografie. :)