Rudolf MASAROVIČ

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

1. Masarovič, Rudolf, Doričová, Martina, Prokop, Pavol, Fedor, Peter J.: „Testing the limits“ – an interesting record of the exotic banded greenhouse thrips Hercinothrips femoralis (Thysanoptera: Thripidae: Panchaetothripinae) at high Carpathian mountain altitudes. Biologia, Vol. 69, No. 11 (2014), s. 1631 – 1634.

2. Fedor, Peter J., Doričová, Martina, Masarovič, Rudolf, Sierka, Wojciech: Strapky (Thysanoptera) Slovenska. Bratislava: Univerzita Komenského, 2012, 1. vyd., 184 s. [10,2 AH]. (ISBN 978‑80‑223-3316-0)

3. Zvaríková, Martina, Kiseľák, Jozef, Zvarík, Milan, Masarovič, Rudolf, Prokop, Pavol, Fedor, Peter J.: Ecological gradients and environmental impact in the forest dwelling Haplothrips subtilissimus (Thysanoptera: Phlaeothripidae) phenotypic variability. Ecological Indicators, Vol. 66, July (2016), s. 313 – 320.

4. Masarovič, Rudolf, Štefánik, Martin, Zvaríková, Martina, Sigmund, Jakub, Fedor, Peter J.: First record of a new alien economically important thrips Dichromothrips corbetti (Priesner, 1936) (Thysanoptera: Thripidae) in Slovakia – Short Communication. Plant Protection Science, Vol. 53, No. 3 (2017), s. 177 – 180.

5. Zvaríková, Martina, Masarovič, Rudolf, Prokop, Pavol, Fedor, Peter J.: An updated checklist of thrips from Slovakia with empahsis on economic species. Plant Protection Science. Roč. 56, č. 4 (2020), s. 292 – 304. 

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

VEGA 1/0286/20 - Potenciál druhovej špecifickej fenotypovej „explózie“ vo forenznej rekonštrukcii introdukcie karanténnych Thysanoptera v umelo inteligentnom rozhraní

VEGA 1/0007/21 - Ekologické špecifiká opeľovania a disperzie semien v urbánnom prostredí

APVV-20-0081 - Ekológia pohlavného výberu 

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

Všeobecná ekológia pre environmentalistov, 1. ročník, ZS, PP

Biodiverzita 3, 2. ročník, ZS, PP

Terénne práce z biodiverzity, 2. ročník, LS, PP

Regionálna biogeografia, 3. ročník, ZS, PV

Zoosozologické praktikum (2), 3. ročník, LS, PV
Úvod do biodiverzity Slovenska, 1. ročník, LS, PP 

Magisterské štúdium: 

Dynamika biologických systémov, 1. ročník, ZS, PP

Vybrané kapitoly z aplikovanej ekológie, 1. a 2. ročník, LS, VP

Výskum a jeho aplikácia

Ekológ a zoológ, ktorý svoju pozornosť sústreďuje na výskum biologickej rozmanitosti fauny v kontexte antropogénne podmienených zmien. Zdravá miera biodiverzity spoločenstiev je v jeho ponímaní základným predpokladom pre správne fungovanie ekologických systémov a poskytovanie ekosystémových služieb. Preto v rámci svojej odbornej práce hľadá vhodné biologické indikátory na druhovej a cenotickej úrovni poukazujúce na ľudskú činnosť v ekologickom systéme. V tomto zmysle sa zaoberá najmä spoločenstvami hmyzu, predovšetkým modelovou skupinou Thysanoptera (strapky). Navyše sa špecializuje na monitoring nepôvodných druhov s dôrazom na fytopatogénne a invázne druhy z radu Thysanoptera, pri ktorých v rámci vedeckého tímu poukazujú na etablovanie umelej inteligencie ako nástroja promptnej a spoľahlivej detekcie inváznych organizmov. Okrem iného sa zaujíma o ochranu biodiverzity hmyzu v súvislosti s manažmentom krajiny a zmien biotopov podmienených ľudskou činnosťou. Desať rokov pôsobí ako člen komisie biologickej olympiády pre bratislavský kraj. Prednáša témy z oblasti ekológie, zoológie, entomológie a biodiverzity. Je (spolu)autorom viacerých vedeckých a odborných publikácií (napr. články, monografie) s účasťou na domácich a medzinárodných konferenciách.