Katarína PAVLIČKOVÁ

English

Na stránke sa pracuje.

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

Pavličková, K. - Vyskupová, M.: A method proposal for cumulative environmental impact assessment based on the landscape vulnerability evaluation

In: Environmental Impact Assessment Review. - Vol. 50, January (2015), s. 74-84. - ISSN 0195-9255

Igondová, E.- Pavličková, K. - Majzlan, O.: The ecological impact assessment of a proposed road development (the Slovak approach)

In: Environmental Impact Assessment Review. - Vol. 59, July (2016), s. 43-54. - ISSN 0195-9255

Vyskupová, M. - Pavličková, K. - Baus, P.: A landscape vulnerability analysis method proposal and its integration in the EIA

In: Journal of Environmental Planning and Management. - Vol. 60, No. 7 (2017), s. 1193-1213. - ISSN 0964-0568

Labuda, M. - Pavličková, K. - Števová, Jana: Dark Sky Parks - New Impulse for Nature Tourism Development in Protected Areas (National Park Muranska Planina, Slovakia)

In: e-Review of Tourism Research [elektronický zdroj]. - Vol. 13, No. 5/6 (2016), s. 536-549 [online]

Geghamyan, S. - Pavličková, K.: Does the Current State of Environmental Impact Assessment in Armenia Pose a Challenge for the Future?

In: Journal of Environmental Assessment Policy and Management. - Vol. 21, No. 2 (2019), s. [1-28], Art. No. 1950004. - ISSN (print) 1464-3332

Vyskupová, M. – Krnáčová, Z. – Pavličková, K.: Vulnerability of the landscape as a tool for determining a suitable model of tourism development

In: Sustainability, 2021, [elektronický zdroj] Vol. 13, article No. 5 622

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

Projekt VEGA č. 1/0155/19: Dôsledky vplyvu cestných komunikácií na biotu a krajinu v podmienkach zmeny klímy

Program CEEPUS – sieť CII-CZ-0311-02-0910 „Landscape management – Sustainable Land Use Perspectives in the Central European Region

Projekt EK: ENLIGHT (European university Network to promote quality of Life sustainability and Global engagement through Higher education Transformation) 

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

Environmentálne problémy regiónov SR

Environmentálne plánovanie a manažment

Tvorba a manažment priestorov rekreácie

Magisterské štúdium:

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov

Metódy hodnotenia vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov

Vybrané certifikácie v environmentálnom manažmente

Ekosystémové služby 2

Bakalárske, diplomové a doktorandské semináre (v študijnom programe Environmentálna ekológia). 

Výskum a jeho aplikácia

Doc. Pavličková je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde vyštudovala biológiu pôdy, ktorej sa prvé roky svojho pracovného života venovala. Po nástupe na fakultu (16.3.1992) sa plne zapojila do výskumných, pedagogických a organizačných prác spojených s kreovaním náplne Environmentálnej sekcie. V tomto napĺňaní úloh sekcie pokračuje dodnes. Od r. 2003 do r. 2020 bola vedúcou Katedry krajinnej ekológie, od r. 2005 docentkou Environmentalistiky. Bola a je členkou mnohých komisií, kde vždy zastupovala oblasť Environmentalistiky, a to aj s celoslovenskou pôsobnosťou. Okrem príbuzných univerzitných pracovísk úzko spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia SR a Slovenskou agentúrou životného prostredia. Z hľadiska medzinárodnej spolupráce bola zapojená do viacerých environmentálnych projektov, v súčasnosti je napr. hodnotiteľkou projektov a štipendií v rámci Horizontu 2020 pre oblasť životné prostredie.

Hlavný dôraz vo vedeckej oblasti je  určený zisťovaniu vzťahov medzi  aktivitami človeka a využitím krajiny vrátane ich dopadov na životné prostredie. Tu sa sústreďuje na hľadanie nových metodických postupov, najmä z hľadiska kumulatívnych a synergických vplyvov, na ktoré sa pozerá cez hodnotenie krajiny a biodiverzity. Zároveň dáva dôraz na vzťah medzi ochranou krajiny a jej rekreačným využitím. Veľkú pozornosť venuje zapojeniu verejnosti do environmentálnych procesov. Na túto oblasť, oblasť hodnotenia vplyvov na životné prostredie, je zameraná jej publikačná činnosť v časopisoch, monografiách, učebniciach a skriptách.

V rámci pedagogickej činnosti zastrešuje problematiku environmentálneho plánovania a manažmentu. Vychovala desiatky bakalárov Environmentalistiky, desiatky magistrov v študijnom programe Environmentálne plánovanie a manažment, 9 doktorandov v študijných programoch Environmentalistika, Environmentálne plánovanie a manažment ako aj Environmentálna ekológia.