Hubert ŽARNOVIČAN

Publikačná činnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

1.      Hegedüšová, K., Žarnovičan, H., Kanka, R., Šuvada, R., Kollár, J., Galvánek, D., Roleček, J. 2021: Thermophilous oak forests in Slovakia: clasification of vegetation and an expert system. Preslia, 93: 89–123. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:378442&fromLocationLink=false&theme=EPC

2.      Žarnovičan, H., Kollár, J., Falťan, V., Petrovič, F., Gábor, M. 2021: Management and Land Cover Changes in the Western Carpathian Traditional Orchard Landscape in the Period after 1948. Agronomy, 11, 366. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:375892&fromLocationLink=false&theme=EPC

3.      Dlapa, P., Hriník, D., Hrabovský A., Šimkovic, I., Žarnovičan, H., Sekucia, F., Kollár, J. 2020: The Impact of Land‐Use on the Hierarchical Pore Size Distribution and Water Retention Properties in Loamy Soils. Water, 12, 339. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:365906&fromLocationLink=false&theme=EPC

4.      Žarnovičan, H., Kanka, R., Kollár, J. Sivecká, A., Tichá, A., Fašungová, S., Kršiaková, D. 2020: Traditional orchard management in the Western Carpathians (Slovakia): evolution between 1955 and 2015. Biologia, 75: 535–546. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:366138&fromLocationLink=false&theme=EPC

5.      Žarnovičan, H., Kollár, J., Škodová, I. 2017: Grassland communities of traditional orchards in the Western Carpathians (Slovakia). Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 86(1): 3552. https://alis.uniba.sk:8444/lib/item?id=chamo:330396&fromLocationLink=false&theme=EPC

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

1.      Od 2021 zástupca vedúceho projektu LIFE IP NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/003) Úloha siete sústavy Natura 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrany krajiny v Slovenskej republike.

2.      Od 2020 člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA č. 1/0286/20, Potenciál druhovej špecifickej fenotypovej „explózie“ vo forenznej rekonštrukcii introdukcie karanténnych Thysanoptera v umelo inteligentnom rozhraní.

3.      Od 2019 člen riešiteľského kolektívu projektu VEGA č. 1/0247/19, Hodnotenie dynamiky využitia krajiny a zmien krajinnej pokrývky

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

Úvod do vysokoškolského štúdia, ročník: 1, semester: Z, počet kreditov: 1, typ predmetu: P

Úvod do biodiverzity Slovenska, ročník: 1, semester: L, počet kreditov: 3, typ predmetu: P

Biodiverzita 2, ročník: 1, semester: L, počet kreditov: 6, typ predmetu: P

Pedagogická prax 1 (A), ročník: 3, semester: L, počet kreditov: 2, typ predmetu: P

Pedagogická prax 1 (B), ročník: 3, semester: L, počet kreditov: 2, typ predmetu: P

Biotopy 1, ročník: 3, semester: Z, počet kreditov: 4, typ predmetu: PV

Manažment chránených území, ročník: 2, semester: Z, počet kreditov: 2, typ predmetu: PV

Človek ako súčasť prírody, ročník: 1, 2, 3, semester: Z, počet kreditov: 3, typ predmetu: V

Zelená univerzita 1, ročník: 1, 2, 3, semester: Z, L, počet kreditov: 2, typ predmetu: V

Zelená univerzita 2, ročník: 1, 2, 3, semester: Z, L, počet kreditov: 2, typ predmetu: V 

Magisterské štúdium: 

Manažment krajiny 1, ročník: 1, semester: Z, počet kreditov: 4, typ predmetu: P

Terénne práce z manažmentu krajiny, ročník: 1, semester: L, počet kreditov: 3, typ predmetu: P

Diplomová práca 1, ročník: 1, semester: L, počet kreditov: 4, typ predmetu: P

Diplomová práca 2, ročník: 2, semester: Z, počet kreditov: 6, typ predmetu: P

Diplomová práca 3, ročník: 2, semester: L, počet kreditov: 14, typ predmetu: P

Špeciálny seminár, ročník: 2, semester: L, počet kreditov: 2, typ predmetu: P

Ekosystémové služby 1, ročník: 2, semester: Z, počet kreditov: 4, typ predmetu: P

Pedagogická prax 2 (A), ročník: 1, semester: L, počet kreditov: 2, typ predmetu: P

Pedagogická prax 2 (B), ročník: 1, semester: L, počet kreditov: 2, typ predmetu: P

Pedagogická prax 3 (A), ročník: 2, semester: Z, počet kreditov: 3, typ predmetu: P

Pedagogická prax 3 (B), ročník: 2, semester: Z, počet kreditov: 3, typ predmetu: P

Flóra a vegetácia vybraných typov biotopov, ročník: 1, semester: Z, počet kreditov: 3, typ predmetu: V

Zelená univerzita 1, ročník: 1, 2, semester: Z, L, počet kreditov: 2, typ predmetu: V

Zelená univerzita 2, ročník: 1, 2, semester: Z, L, počet kreditov: 2, typ predmetu: V

Výskum a jeho aplikácia

Hubert Žarnovičan sa venuje fytocenologickému a ekologickému výskumu lesných a travinno-bylinných spoločenstiev (Žarnovičan et al. 2017, Hegedüšová et al. 2021), manažmentu biotopov a jeho vplyvu na rastlinstvo (Žarnovičan et al. 2020, 2021). Osobitnú pozornosť venuje lesopoľnohospodárskym systémom Slovenska – ovocným sadom (Dlapa et al. 2020, Žarnovičan et al. 2017, 2020, 2021).