Martina ZVARÍKOVÁ

Publikačná činnnosť - výber

- publikácie (v EPČ UK)

1.     Fedor P, Zvaríková  M  (2018)  Conservation  ecology:  biodiversity  indices.  In  Fath  B.D.  (ed.):  Encyclopedia  of  Ecology. Elsevier, Amsterdam, pp. 337–346.

2.      Zvaríková M, Masarovič R, Prokop P, Fedor P (2020) An updated checklist of thrips from Slovakia with emphasis on economic species. Plant Prot Sci 56(4):292–304. https://doi.org/10.17221/87/2020-PPS

3.      Zvaríková M, Kiseľák J, Zvarík M, Masarovič R, Prokop P, Fedor P (2016) Ecological gradients and environmental impact in the forest dwelling Haplothrips subtilissimus (Thysanoptera: Phlaeothripidae) phenotypic variability. Ecol Indic 66:313–320. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2016.01.038

4.      Masarovič R, Štefánik M, Zvaríková M, Sigmund J, Fedor P (2017) First record of a new alien economically important thrips Dichromothrips corbetti (Priesner, 1936) (Thysanoptera: Thripidae) in Slovakia–short communication. Plant Prot Sci 53:177–180. https://doi.org/10.17221/141/2016-PPS

5.      Zvaríková, M., Prokop, P., Zvarík, M., Ježová, Z., Medina-Jerez, W., Fedor, P. (2021) What makes spiders frightening and disgusting to people?. Front Ecol Evol, 9: 694569, https://doi.org/10.3389/fevo.2021.694569

Projekty

(zoznam aktuálnych projektov, na ktorých zamestnanec participuje):

2020 – 2023 VEGA 1/0286/20 Potenciál druhovej špecifickej fenotypovej „explózie“ vo forenznej rekonštrukcii introdukcie karanténnych Thysanoptera v umelo inteligentnom rozhraní (Artificially intelligent forensic reconstruction of quarantine Thysanoptera introduction and potential of phenotypic“explosion)

2021-2024 VEGA 1/0007/21  Ekologické špecifiká opeľovania a disperzie semien v urbánnom prostredí (Ecological specificity of pollination and seed dispersal in the urban environment)

2021 – 2026 APVV-20-0081 Ekológia pohlavného výberu (Ecology of sexual selection)

2021-2022  Visegrad and Ukraine Dialogues on Climate Change and Sustainable Development (Project ID: 22110149)

2021-2023 Projekt „Divé lúky“, GRANVIA a.s. (Wild Meadows)

Pedagogika

Bakalárske štúdium: 

Všeobecná ekológia pre environmentalistov, 1. semester, 4 kredity, Povinný predmet

Biodiverzita 3, 2/Z, 8 kreditov, Povinný predmet

Terénne práce z biodiverzity, 2/L, 3 kredity, Povinný predmet

Regionálna biogeografia, 3/Z, 4 kredity, Povinne-voliteľný predmet

Zoosozologické praktikum 2, 3/L, 3 kredity, Povinne-voliteľný predmet

Človek ako súčasť prírody, 1,2,3/Z, 3 kredity, Výberový predmet

Environmental Monitoring, 3/L, 3 kredity, Výberový predmet (EnST)

Magisterské štúdium:

Dynamika biologických systémov, 1/Z, 5 kreditov, Povinný predmet

Metódy ekologického výskumu a ekozosologickej aplikácie, 1/Z, 4 kredity, Povinný predmet

Ekológia urbanizovaného prostredia, 1/Z, 4 kredity, Povinne voliteľný predmet

Vybrané kapitoly z aplikovanej ekológie, 1/L, 2S, Výberový predmet 

Výskum a jeho aplikácia

Martina Zvaríková sa v rámci svojej vedeckej činnosti venuje predovšetkým faune Thysanoptera a jej ekologickým a environmentálnym aspektom (Zvaríková et al., 2020). Dôležitou súčasťou jej záujmu je práve problematika biologických invázií a včasnej detekcie fytopatogénneho hmyzu (najmä z radu Thysanoptera) pre možnosti úspešnej mitigácie ich fytopatogénneho potenciálu. Morfometrické analýzy populácií strapiek ako aj intenzívne štúdium ich spoločenstiev zameriava okrem iného na vývoj umelo-inteligentných nástrojov na identifikáciu škodcov (Fedor et al. 2014), či indikáciu stability a stavu ekosystémov s rôznym stupňom antropického impaktu (e.g. Fedor et Zvaríková, 2018; Zvaríková et al., 2016; Doričová et Fedor, 2012). Mnohé z jej prác sa dotýkajú práve allochtónnych druhov, ktoré sa na naše územie dostávajú vplyvom globalizácie (škodce) alebo klimatickej zmeny  (e.g. Masarovič et. al. 2018, Zvaríková et al. 2018). Skúsenosti so štúdiom skleníkových škodcov a ich komparačnou morfológiou získala aj v rámci stáže vo Vineland Research Centre v Ontariu v Kanade a na UMCS v Lubline v Poľsku. V posledných rokoch sa do centra jej záujmu premieta aj problematika opeľovačov (VEGA 1/0007/21, projekt „Divé lúky“ GRANVIA ), postoj človeka k živočíchom (Zvaríková et al., 2021, Prokop et al. 2021) a úloha prírody v rôznych aspektoch ľudského života. 

Projekty

Projekty VEGA - zástupca vedúceho (aktuálny grant):

VEGA 1/0104/16: "Fenotypová variabilita v primárnej fáze introdukcie alochtónnych fytopatogénnych Thysanoptera ako kľúčový problém optimalizácie online RIS (remote identification systems) modulov vo fytosanitárnej praxi"