Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Martina ZVARÍKOVÁ

Výskum a jeho aplikácia

Základná rovina vedecko-výskumnej činnosti Martiny Zvaríkovej je spojená s problematikou včasnej detekcie fytopatogénnych a inváznych Thysanoptera, kde sa pre potreby zjednodušenia determinácie týchto druhov strapiek v praxi podieľa na vývoji semiautomatických mechanizmov determinácie prostredníctvom umelých neurónových sietí (Fedor, ..., Zvaríková et al., 2014). Pomerne intenzívne sa venovala geobiontným synúziám strapiek v zmysle hodnotenia ich synekologických a autekologických aspektov v procese bioindikácie (Zvaríková et al. 2016), avšak zameriava sa aj na širšie spektrum ekologických gíld (nidikolné, či graminikolné Thysanoptera) a hodnotenie ekologickej stability (Fedor & Zvaríková, 2018). Zároveň sa zaoberá aj históriou štúdia strapiek na území Slovenska (Fedor, Zvaríková et al. 2010). V rámci svojej vedeckej činnosti absolvovala niekoľko stáží ako napr. stáž vo Vineland Research Centre v Ontariu v Kanade, či na Univerzite Marii Curie-Skłodowskej v Lubline. Je spoluautorkou prvej vedeckej monografie venovanej strapkám Slovenska.

V súčasnosti aktívne spolupracuje s viacerými domácimi aj zahraničnými inštitúciami (problematika matematického modelovania, semiautomatickej identifikácie strapiek a bioštatistických nástrojov s , (Fedor, ..., Zvaríková et al. 2011, Fedor, ..., Zvaríková et al., 2014, Zvaríková et al., 2016); oblasť fytopatogénneho a invázneho potenciálu strapiek, ich determinácia a taxonómia (Zvaríková & Kucharczyk, 2012; Evdokarova & Doričová (Zvaríková), 2013; Fedor, Zvaríková, Vaňhara, 2014 etc.), ako napr. Inštitút matematiky UPJŠ, Košice; FMFI UK, Bratislava; Univerzita Marii Curie-Skłodowskej, Lublin, Poľsko; Masarykova Univerzita, Brno, Česká republika; Russian Academy of Sciences, Yakutsk, Rusko; Szent István Univerzity v Budapešti, Maďarsko; BOKU, Viedeň, Rakúsko; Vineland Research Centre, Ontario, Kanada. 

Projekty

Projekty VEGA - zástupca vedúceho (aktuálny grant):

VEGA 1/0104/16: "Fenotypová variabilita v primárnej fáze introdukcie alochtónnych fytopatogénnych Thysanoptera ako kľúčový problém optimalizácie online RIS (remote identification systems) modulov vo fytosanitárnej praxi"

Publikačná činnosť (výber)

- publikácie

Vedecké monografie a kapitoly vo vedeckých monografiách

Fedor, P., Zvaríková, M.: Biodiversity Indeces, In: Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, 2018, DOI: 10.1016/B978-0-12-409548-9.10558-5

Fedor, Peter J., Zvaríková, Martina: Strapky (Thysanoptera) Bratislavy, [Thrips (Thysanoptera) of Bratislava]. 1. vyd., Bratislava : Univerzita Komenského, 2009,120 s., ISBN 978-80-223-2656-8

Fedor, Peter, Zvaríková, Martina Masarovič, Rudolf, Sierka, Wojciech: Strapky (Thysanoptera) Slovenska. - 1. vyd. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012, ISBN 978-80-223-3316-0

Vedecké práce v karentovaných časopisoch

Zvaríková, Martina, Kiseľák, Jozef, Zvarík, Milan, Masarovič, Rudolf, Prokop, Pavol, Fedor, Peter J.: Ecological gradients and environmental impact in the forest dwelling Haplothrips subtilissimus (Thysanoptera: Phlaeothripidae) phenotypic variability. In: Ecological Indicators. Vol. 66, July (2016). ISSN 1470-160X

Fedor, Peter J., Pena-Mendez, Eladia Maria, Kucharczyk, Halina, Vaňhara, Jaromír, Havel, Josef, Zvaríková, Martina, Prokop, Pavol: Artificial neural networks in online semiautomated pest discriminability: an applied case with 2 Thrips species. In: Turkish Journal of Agriculture and Forestry. Vol. 38, No. 1 (2014), s. 111-124. ISSN 1300-011X

Fedor, Peter J., Zvaríková, Martina Prokop, Pavol, Mound, Laurence A.: Heinrich Uzel, the father of Thysanoptera studies In: Zootaxa. Iss. 2645 (2010), s. 55-63. ISSN 1175-5326

Fedor, Peter J., Zvaríková, Martina, Dubovský, Michal, Prokop, Pavol, Sierka, Wojciech Kiseľák, Jozef, Zvarík, Milan: Cereal pests among nestparasites - the story of barley thrips, Limothrips denticornis Haliday (Thysanoptera: Thripidae). In: Entomologica Fennica. Vol. 21, No. 4 (2010), s. 221-231. ISSN 0785-8760

Výučba (Pedagogická činnosť)

Bakalársky stupeň

Regionálna biogeografia

(študijné programy Environmentalistika; počet kreditov: 4, zimný semester)

Zoológia bezstavovcov pre environmentalistov

(študijné programy Environmentalistika; počet kreditov: 6, zimný semester)

Zoosozologické praktikum (2)

(študijné programy Environmentalistika; počet kreditov: 3, letný semester)

Magisterský stupeň

Biodiverzita

(študijný program Environmentálna ekológia; počet kreditov: 4, zimný semester)

Ekológia urbanizovaného prostredia

(študijný program Environmentálna ekológia a Environmentálne plánovanie a manažment; počet kreditov: 4, zimný semester)

Metódy ekologického výskumu a ekosozologickej aplikácie

(študijný program Environmentálna ekológia; počet kreditov: 3, zimný semester)