MAGISTERSKÉ štúdium

Prijímačky na Mgr. štúdium

Magisterské štúdium na Prif UK v Bratislave

Štátne záverečné skúšky - komisie, termíny

- sylaby pre prijímacie skúšky na magisterské štúdium v študijnom odbore ekologické a environmentálne vedy, v programe ekológia a ochrana životného prostredia (od šk.r. 2022/2023) (zverejnené 3.4.2023)

Dôležité termíny:

1.4.-31.5.2024 - podanie elektronickej prihlášky na Mgr. štúdium - informácie k podaniu prihlášky

25.6.2024 - prijímacie skúšky na magisterské štúdium na Katedre (oznam)

Promócie

27.10.2022 o 14:00 v Aule Univerzity Komenského v Bratislave na Šafárikovom nám. 6 budú promócie úspešne ukončených magistrov študijného programu Environmentálna ekológia

Magisterské štúdium v programe "Ekológia a ochrana životného prostredia"

- študijné ročenky

- TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC na šk. rok 2020/2021

- okruhy štátnicových otázok pre jednoodborové štúdium (platné od šk.r. 2022/2023) - nové!!!

- náležitosti záverečnej práce

- odoslanie práce do AIS (čítajte pozorne a do konca!!!)

Magisterské štátnice (PREZENČNE)

Diplomové práce treba nahrať do systému AIS najneskôr do pondelka 6. mája 2024 (vrátane).

* * *

Od roku 2024 sa ZP odovzdávajú LEN ELEKTRONICKY. Odovzdanie tlačenej verzie ZP do katedrovej knižnice je dobrovoľné. Licenčnú zmluvu tlačiť a podpisovať netreba, stačí jej vyplnenie v AISe. 

* * *

súťaž Najdiplomovka

1.-30.6.2024 súťaž Slovnaft ľuďom o Najdiplomovku - odmena 1000 € pre študenta a 2000 € pre Fakultu

Magisterské štátnice - OPRAVNÝ TERMÍN (PREZENČNE)

Diplomové práce treba nahrať do systému AIS najneskôr do pondelka 29. júla 2024 (vrátane).

* * *

Od roku 2024 sa ZP odovzdávajú LEN ELEKTRONICKY. Odovzdanie tlačenej verzie ZP do katedrovej knižnice je dobrovoľné. Licenčnú zmluvu tlačiť a podpisovať netreba, stačí jej vyplnenie v AISe.

* * *