Štátne záverečné skúšky

Záverečné práce

Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác č. 32/2023 (prílohy)

Smernica rektora UK k používaniu nástrojov umelej inteligencie č. 2/2024 (príloha 1) (príloha 2)

Návod pre vkladanie záverečných prác do systému AIS

Centrálny register záverečných prác


Vzor obalu a titulnej strany bakalárskej práce
Súbor na stiahnutie: [docx]

Vzor obalu a titulnej strany diplomovej práce
Súbor na stiahnutie: [docx]

Vzor čestného vyhlásenia študenta k záverečnej práci
Súbor na stiahnutie: [docx]


Upozornenie: Finálna verzia záverečnej práce sa do AIS môže vložiť IBA RAZ!! Po uložení sa nemôžu v práci robiť žiadne ďalšie úpravy.

Štátne skúšky

Skúšobné komisie pre štátne skúšky (Bc. a Mgr. stupeň štúdia)

Harmonogram ŠZS a obhajob 2023/2024

RIADNÝ TERMÍNBc. štúdiumMgr. štúdium
Prihlášky na štátne skúškydo 24. 5. 2024 (vrátane) do 10. 5. 2024 (vrátane) 
Odovzdanie záverečných prácdo 20. 5. 2024 (vrátane)do 6. 5. 2024 (vrátane)
Štátne skúškyx*27. 5. 2024 - 14. 6. 2024
Obhajoby záverečných prác10. 6. 2024 - 19. 6. 202427. 5. 2024 - 14. 6. 2024
OPRAVNÝ TERMÍN - AUGUSTBc. štúdiumMgr. štúdium
Prihlášky na štátne skúškydo 29. 7. 2024 (vrátane) do 29. 7. 2024 (vrátane) 
Odovzdanie záverečných prácdo 29. 7. 2024 (vrátane)do 29. 7. 2024 (vrátane)
Štátne skúškyx*27. 5. 2024 - 14. 6. 2024
Obhajoby záverečných prác19. 8. 2024 - 30. 8. 202419. 8. 2024 - 30. 8. 2024
MIMORIADNÝ OPRAVNÝ TERMÍN - JANUÁRBc. štúdiumMgr. štúdium
Prihlášky na štátne skúškydo 2. 1. 2024 (vrátane) do 2. 1. 2024 (vrátane) 
Odovzdanie záverečných prácdo 2. 1. 2024 (vrátane)do 2. 1. 2024 (vrátane)
Štátne skúškyx*23. 1. 2024 - 26. 1. 2024
Obhajoby záverečných prác23. 1. 2024 - 26. 1. 202423. 1. 2024 - 26. 1. 2024

* Pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia sa štátna skúška skladá iba z obhajoby bakalárskej práce.

FAQ 

Kedy a ako sa treba prihlásiť na štátne skúšky?
Na štátne skúšky sa na PriF UK prihlasuje podľa harmonogramu štúdia pre aktuálny akademický rok iba elektronicky v AISe. Prihlásenie je možné len v prípade, že predmety štátnej skúšky máte pridané do zápisného listu. 

Mám možnosť sa zo štátnych skúšok odhlásiť?
Po uzavretí prihlasovania na štátne skúšky majú študenti ešte 2 dni možnosť sa odhlásiť. 

Musím sa prihlásiť na všetky predmety štátnej skúšky v tom istom termíne alebo je možné si napr. pre obhajobu záverečnej práce zvoliť augustový termín?
Augustový termín štátnych skúšok je výlučne opravný. Ak sa na niektorý predmet alebo na obhajobu záverečnej práce neprihlásite, najbližší možný termín je až v nasledujúcom akademickom roku. 

Nespravil/a som časť štátnych skúšok. Ako mám teraz postupovať?
Musíte napísať žiadosť o zaradenie na opravný termín, ktorú po schválení predsedom skúšobnej komisie odovzdáte do podateľne. 

Ukončil/a som štúdium úspešným absolvovaním štátnych skúšok. Dokedy mám štatút študenta?
Deň poslednej skúšky je dňom ukončenia štúdia. V prípade, že sú všetky výsledky štátnych skúšok v systéme zapísané, môžete na študijnom oddelení získať potvrdenie o ukončení štúdia.

Do akého študijného priemeru mám nárok na „červený diplom“?
Podľa študijného poriadku sa celkový výsledok riadne skončeného štúdia hodnotí stupňom prospel s vyznamenaním, ak študent: a) za celé štúdium vrátane štátnych skúšok dosiahol študijný priemer menší alebo rovný 1,30, za študijný priemer sa považuje vážený študijný priemer, do výpočtu ktorého sa zahrnú všetky predmety zapísané študentom; b) vykonal riadne termíny štátnych skúšok len so známkami A alebo B, pričom počet hodnotení známkou A nesmie byť menší ako počet hodnotení známkou B.

Potrebujem diplom aj v anglickom jazyku. Čo treba spraviť?
Všetky doklady o ukončení štúdia na Univerzite Komenského sa vydávajú v dvojjazyčnej SK-EN verzii.

Kedy sú plánované promócie pre absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia?
Aktuálny termín promócií nájdete na podstránke pre absolventov PriF UK.

Nemôžem sa zúčastniť promócií. Kde si môžem vyzdvihnúť diplom s dodatkom?
V obmedzenom časovom období počas určených hodín si môžete doklady vyzdvihnúť na Oddelení vzdelávania v budove Rektorátu UK (Šafarikovo nám. 6). Termín si treba dohodnúť vopred s príslušnou referentkou (agendu PriF UK má na starosti p. Viktória Pajerová)