Štátne záverečné skúšky

Skúšobné komisie pre štátne skúšky

Bc. a Mgr. štátne skúšky ON-LINE

Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o základných náležitostiach záverečných prác č. 2/2018

Návod pre vkladanie záverečných prác do systému AIS

Centrálny register záverečných prác


Upozornenie: Finálna verzia záverečnej práce sa do AIS môže vložiť IBA RAZ!! Po uložení sa nemôžu v práci robiť žiadne ďalšie úpravy.

FAQ 

Kedy a ako sa treba prihlásiť na štátne skúšky?
Na štátne skúšky sa na PriF UK prihlasuje podľa harmonogramu štúdia pre aktuálny akademický rok iba elektronicky v AISe. Prihlásenie je možné len v prípade, že predmety štátnej skúšky máte pridané do zápisného listu. 

Mám možnosť sa zo štátnych skúšok odhlásiť?
Po uzavretí prihlasovania na štátne skúšky majú študenti ešte 2 dni možnosť sa odhlásiť. 

Musím sa prihlásiť na všetky predmety štátnej skúšky v tom istom termíne alebo je možné si napr. pre obhajobu záverečnej práce zvoliť augustový termín?
Augustový termín štátnych skúšok je výlučne opravný. Ak sa na niektorý predmet alebo na obhajobu záverečnej práce neprihlásite, najbližší možný termín je až v nasledujúcom akademickom roku. 

Nespravil/a som časť štátnych skúšok. Ako mám teraz postupovať?
Musíte napísať žiadosť o zaradenie na opravný termín, ktorú po schválení predsedom skúšobnej komisie odovzdáte do podateľne. 

Ukončil/a som štúdium úspešným absolvovaním štátnych skúšok. Dokedy mám štatút študenta?
Deň poslednej skúšky je dňom ukončenia štúdia. V prípade, že sú všetky výsledky štátnych skúšok v systéme zapísané, môžete na študijnom oddelení získať potvrdenie o ukončení štúdia.

Potrebujem diplom aj v anglickom jazyku. Čo treba spraviť?
Všetky doklady o ukončení štúdia na Univerzite Komenského sa vydávajú v dvojjazyčnej SK-EN verzii.

Nemôžem sa zúčastniť promócií. Kde si môžem vyzdvihnúť diplom s dodatkom?
V obmedzenom časovom období počas určených hodín si môžete doklady vyzdvihnúť na Oddelení vzdelávania v budove Rektorátu UK (Šafarikovo nám. 6). Termín si treba dohodnúť vopred s príslušnou referentkou (agendu PriF UK má na starosti p. Viktória Pajerová)