Študentský preukaz ISIC/NO-ISIC

ISIC

Univerzitný preukaz študenta ISIC je preukaz študenta, ktorý slúži na identifikáciu študenta príslušnej univerzity. Ide o jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí. Má v sebe bezkontaktný čipumožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností jednotlivej univerzity. Najčastejšie využívanými aplikáciami sú napríklad vstup do budovy, do knižníc, aplikácia stravovacích systémov, aplikácia v mestskej hromadnej doprave a pod.

Platnosť preukazu: od dňa zápisu na VŠ do 30. 9. nasledujúceho kalendárneho roka. Upozornenie: pri zápise do ďalšieho roka denného štúdia je potrebné zakúpiť prolongačnú známku ISIC, ktorá predĺži platnosť univerzitného preukazu a zároveň predĺži členstvo ISIC až do 30.9. nasledujúceho kalendárneho roka. Podmienkou je byť riadne zapísaným denným študentom v aktuálnom akademickom roku.

V prípade straty, odcudzenia alebo mechanického poškodenia pôvodného preukazu sa vydáva duplikát platného preukazu študenta. Každý preukaz má jedinečné číslo čipu (SNR), ktoré je neprenosné.

Zľavy na ISIC: kompletný zoznam je k dispozícii na https://isic.sk/zlavy-na-slovensku/
 

NO-ISIC

Na Univerzite Komenského v Bratislave majú denní študenti možnosť požiadať o vydanie študentského preukazu bez licencie ISIC, tzv. NO-ISIC preukaz. 

Rozdiel oproti preukazu s vizuálom ISIC spočíva v nepristúpení na členstvo v Združení CKM SYTS, z ktorého vyplývajú rôzne komerčné zľavy viažuce sa práve na platnú ISIC licenciu a vizuál, čo sa odráža aj na nižšom poplatku za vystavenie preukazu ako i na jeho ďalšej bezplatnej prolongácii známkou NO ISIC - neplatí na ISIC zľavy.

Preukaz denného študenta UK bez ISIC licencie je plnohodnotne použiteľný a platný pri uplatňovaní študentských zliav u dopravcov na Slovensku, pri splnení podmienok dodávateľa dopravnej aplikácie.

V prípade straty, odcudzenia alebo mechanického poškodenia pôvodného preukazu sa vydáva duplikát platného preukazu študenta. Každý preukaz má jedinečné číslo čipu (SNR), ktoré je neprenosné.

Aktivácia zľavy na dopravu

Návod na aktiváciu dopravnej aplikácie

Cenník služieb za študentské preukazy

Cenník platný pre AR 2023/2024

Spôsob úhrady poplatku za študentský preukaz

Názov banky: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK34 8180 0000 0070 0008 2845

Variabilný symbol: 213141

Špecifický symbol: rodné číslo študenta

Poznámka k platbe: meno a priezvisko študenta

Názov účtu: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava


Dokladom o úhrade poplatku (napr. výpis z účtu) sa preukazujete na študijnom oddelení, kde Vám bude aktivovaný preukaz, prípadne vydaná známka.

FAQ

Ak už mám preukaz ISIC z inej vysokej školy, musím si ho kupovať ešte raz?
Áno. Nový preukaz nepotrebujete len v prípade, ak Vám bol predchádzajúci vydaný v rámci inej fakulty Univerzity Komenského. 

Čo znamená aktivovať študentský preukaz?
Aktivovať znamená priložiť preukaz k terminálu a podržať niekoľko sekúnd, kým sa nezobrazí hlásenie: "Dáta na karte boli úspešne aktualizované". POZOR! Pri skoršom odtiahnutí preukazu môže dôjsť k neúplnému zápisu a váš preukaz potom nemusí fungovať správne.

Je možné aktivovať si študentský preukaz na hociktorom termináli?
Áno, pokiaľ je terminál na pôde UK. Okrem PriF UK je to možné napríklad na týchto miestach: 

  • Internát Mlyny v Mlynskej doline, Staré Grunty 36, budova "Štúrak" 
  • Rektorát – historická budova UK, Šafárikovo nám. 6

Som po zápise, no po priložení preukazu na terminál mi napíše: "Neznáma karta"
Skúste opakovane prikladať preukaz k terminálu, prípadne skúste iný terminál UK. V prípade, že sa problém trvá, overte si na Študijnom oddelení, či máte v AISe vyplnené a zakliknuté všetky potrebné údaje. 

Preukaz nemám viditeľne poškodený, ale nefunguje - na koho sa obrátiť?
Priložte kartu znovu k terminálu a zapamätajte si, čo vypíše. Potom sa obráťte na servisné pracovisko služby Univerzitný preukaz

Na študentskom preukaze, ktorý mi prestal fungovať, som mal/a zakúpenú električenku. Budem si musieť znovu kúpiť električenku aj na obdobie, ktoré som si už raz zaplatil/a?
Nie. Na študijnom oddelení požiadate o "Potvrdenie o zablokovaní starého preukazu a o vydaní nového preukazu" , s ktorým sa preukážete na pracovisku Dopravného podniku Bratislava na Olejkárskej ul. 2. , kde vám za poplatok 1€ prenesú zakúpený časový lístok na nový, už validovaný, preukaz ISIC.

Ak som ukončil/a štúdium, dokedy mi platí študentský preukaz?
Každá zmena ohľadne štúdia, čiže aj ukončenie štúdia z akéhokoľvek dôvodu, sa na preukaze aktualizuje priložením k čítaciemu zariadeniu (napr. terminál, revízia cestovných lístkov v MHD, kontrola preukazu vo vlaku...) už nasledujúci deň.

Stratil/a som študentský preukaz. Čo mám spraviť?
Kontaktujte Vašu študijnú referentku, aby Vám stratený preukaz deaktivovala a objednala duplikát. Nový preukaz si po oznámení via email vyzdvihnete na študijnom oddelení a následne aktivujete priložením k terminálu.