Dôležité formuláre a dokumenty pre študentov

Vnútorné predpisy o štúdiu

Študijný poriadok PRIF UK (prílohy

Študijný poriadok Univerzity Komenského


Štipendijný poriadok PRIF UK (dodatok 1, dodatok 2)

Štipendijný poriadok Univerzity Komenského

Školné a poplatky spojené so štúdiom

Výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v AR 2023/24

Cenník služieb na UK v AR 2023/24

Tlačivá a formuláre pre študentov

Súhlas s neskorším vydaním dokladov o ukončení štúdia
Súbor na stiahnutie: [pdf]

Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu 
Súbor na stiahnutie: [pdf]

Žiadosť o prerušenie alebo zanechanie štúdia 
Súbor na stiahnutie: [pdf

Žiadosť o zmenu študijného programu 
Súbor na stiahnutie: [pdf

Žiadosť o písanie záverečnej práce v cudzom jazyku
Súbor na stiahnutie: [pdf

Žiadosť (všeobecná) 
Súbor na stiahnutie: [pdf

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov
Súbor na stiahnutie: [pdf

Žiadosť o uznanie kreditov za absolvované predmety
Online žiadosť: [link

Žiadosť o uznanie predmetov v rámci študentskej mobility Erasmus+
Súbor na stiahnutie: [docx

Tlačivá pre podporu študentov so špecifickými potrebami

Potvrdenie o poruchách učenia 
Súbor na stiahnutie: [pdf]

Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení 
Súbor na stiahnutie: [pdf]

Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami
a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb
Súbor na stiahnutie: [pdf]

Kontakt pre podporu študentov so špecifickými potrebami

Akademický informačný systém AIS - príručky a návody

Manuál pre študentov a učiteľov

Návod pre vkladanie záverečných prác do systému AIS

Manuál WIFI Eduroam