Podpora študentov so špecifickými potrebami

Na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobí Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Centrum poskytuje informácie, poradenstvo, podporné služby a vzdelávacie aktivity pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami, učiteľov a širšiu verejnosť.

Centrum je lokalizované na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej doline.  Bližšie informácie sú na webovej stránke: htp://www.cezap.sk

Na každej fakulte UK pôsobia koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami.

Koordinátorka na Prírodovedeckej fakulte UK

doc. PaedDr. Zuzana Haláková, PhD.
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky
pavilón CH 2, miestnosť č. 217
telefón +421 2 9014 9311
mail  zuzana.halakovauniba.sk

Tlačivá

Potvrdenie o poruchách učenia [.pdf]

Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení [.pdf]

Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami
a súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb [.pdf]

Žiadosť o primerané úpravy [.rtf]

<output>

Na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobí Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Centrum poskytuje informácie, poradenstvo, podporné služby a vzdelávacie aktivity pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami, učiteľov a širšiu verejnosť.

Centrum je lokalizované na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej doline. Bližšie informácie sú na webovej stránke: www.cezap.sk

Na každej fakulte UK pôsobia koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami.

Koordinátorka na Filozofickej fakulte UK

doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
Katedra psychológie
tel.: + 421 2 59339167
miestnosť: 357 (budova na Gondovej, 3. poschodie)
e-mail: milica.schraggeova@fphil.uniba.sk

</output>