Portál absolventa

PROMÓCIE

Termín bakalárskych a magisterských promócií pre absolventov v AR 2022/23 je stanovený na 13. októbra 2023.

Bližšie informácie o priebehu promócií študenti dostanú v pozvánke po úspešnom absolvovaní štátnych záverečných skúšok.

Harmonogram bakalárskych a magisterských promócií október 2023

Nemôžem sa zúčastniť promócií. Kde si môžem vyzdvihnúť diplom s dodatkom?

V obmedzenom časovom období počas určených hodín si môžete doklady vyzdvihnúť na Oddelení vzdelávania v budove Rektorátu UK (Šafarikovo nám. 6). Termín si treba dohodnúť vopred s príslušnou referentkou (agendu PriF UK má na starosti p. Viktória Pajerová)

Potrebujem diplom aj v anglickom jazyku. Čo treba spraviť?
Všetky doklady o ukončení štúdia na Univerzite Komenského sa vydávajú v dvojjazyčnej SK-EN verzii.

ALUMNI PRIF UK

Pri fakulte pôsobí Klub absolventov fakulty (alumni klub), ktorý je voľným záujmovým združením absolventov fakulty. Primárnym poslaním klubu absolventov fakulty je udržiavanie kontaktu, vytváranie a prehlbovanie väzieb a posilňovanie spolupatričnosti absolventov ku materskej fakulte.

Klub absolventov je zriadený dodatkom č. 6 k Organizačnému poriadku Univerzity Komenského v Bratislave, Prírodovedeckej fakulty Vnútorný predpis podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [.pdf]

Štatút klubu absolventov PriF UK v Bratislave: [pdf]  [Sharepoint]

Žiadosť o členstvo v klube absolventov:  [doc]  [pdf]  [Sharepoint]

POTVRDENIE O DOBE ŠTÚDIA NA PRIF UK

Žiadosť o dobe štúdia
Súbory na stiahnutie: [docx]  [pdf

Žiadosť je možné zaslať poštou alebo e-mailom. K žiadosti je potrebné priložiť šek o zaplatení alebo o prevode na účet.


Potvrdenie o dobe štúdia je spoplatnené v zmysle Smernice rektora UK č. 4/2010 sumou 7 €

Ďalšie poplatky: 

  • Výpis výsledkov štúdia: 3,30 € akademický rok 
  • Výpis výsledkov štúdia v anglickom jazyku: 6,60 € / akademický rok 
  • Výpis výsledkov štúdia absolventovi štúdia 16,60 €
  • Kópia vysvedčenia:
    do roku 2015 suma 33 €
    od roku 2016 žiadať ARCHÍV Rektorátu UK
     

UPOZORNENIE:

1) V prípade ukončenia štúdia matematiky a fyziky na MFF UK (FMFI UK) po roku 1980 (aj keď štúdium bolo začaté na PriF UK), je potrebné žiadať o potvrdenie na FMFI UK.

2) 
Výpis výsledkov štúdia v anglickom jazyku je dostupný iba pre absolventov končiacich štúdium po roku 2008.


Zodpovedná osoba za vybavenie žiadostí na PriF UK:

Dáša Štefunková (dasa.stefunkova@uniba.sk, 02/90 149 676)

Bankové spojenie s PRIF UK za účelom zaplatenia poplatku za potvrdenie o dobe štúdia

Číslo účtu:  SK3481800000007000082845

BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 649099

Poznámka k platbe: meno a priezvisko žiadateľa