Príspevky na konferenciách a seminároch pre učiteľov chémie

prof. Ing. Karol Jesenák, PhD.

Email: karol.jesenakuniba.sk

Web fns.uniba.sk/jesenak

Úvodný komentár

Do tohto súboru sú zaradené texty k prednáškam, ktoré odzneli na seminároch s názvom „Súčasné problémy vo vyučovaní chémie“. Tie sa organizovali pre stredoškolských učiteľov chémie a konali sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Zároveň je tu aj príspevok zo Zborníka 5. Národnej konferencie učiteľov chémie, ktorá sa konala v roku 2017 na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. O prednášky na týchto podujatiach som bol požiadaný ich organizačnými výbormi. Veľká časť príspevkov na uvedených seminároch (vrátane mojich) však obsahovo nezapadá do témy deklarovanej názvom týchto seminárov. Ich obsahový posun smeroval skôr k spestreniu chemického učiva preberaného na stredných školách.

1. (2006) Ploché tvary v anorganickej chémii alebo tak trochu zablatená veda  [.pdf]

2. (2008) Ako sa chytá hviezdny prach alebo Čo sú to sól-gélové metódy  [.pdf]

3. (2010) Anorganické suroviny na Slovensku (Stručná informácia o verejne prístupnej elektronickej publikácii)  [.pdf]

4. (2010) Z čoho sú odvodené názvy minerálov  [.pdf]

5. (2016) Význam analýzy veľkosti častíc v chémii a iných prírodných vedách   [.pdf]

6. (2016) Význam veľkosti častíc v chémii, prírodných a technických vedách  [.pdf]

7. (2019) História výroby výbušnín na Slovensku  [.pdf]

Súčasné problémy vo vyučovaní chémie 2021 (webinár)

1. (2021) Tradičné modré pigmenty z pohľadu chémie, fyziky a geológie [.pdf]

2. (2021) Čo je v anorganickej chémii najdôležitejšie [.pdf]

3. (2021) Poznámka k Fotosúťaži časopisu Quark [.pdf]

4. (2021) Stredoškolská chémia a epidémia koronavírusu [.pdf]

5. (2021) Prehľad obrázkov z prednášky: Tradičné modré pigmenty z pohľadu chémie, fyziky a geológie [.pdf]