Exkurzia po miestach ťažby a spracovania anorganických surovín na Slovensku

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

Prírodovedecká fakulta

EXKURZIA PO MIESTACH ŤAŽBY A SPRACOVANIA

ANORGANICKÝCH SUROVÍN NA SLOVENSKU

KAROL JESENÁK, jesenakfns.uniba.sk

2010

Elektronickú publikáciu ako PDF-súbor nájdete na adrese

Publikácia v PDF formáte

* * *

Exkurzia po miestach ťažby a spracovania anorganických surovín na Slovensku

Recenzenti:

Prof. RNDr. Martin Chovan, CSc.

RNDr. Milan Kohút, CSc.

© Doc. Ing. Karol Jesenák, PhD.

Všetky práva vyhradené. Tento dokument ani jeho časti nesmú byť žiadnym spôsobom reprodukované, ukladané alebo rozširované bez písomného súhlasu autora.

Za odbornú a jazykovú stránku tejto publikácie zodpovedá autor.

ISBN 978-80-223-2838-8

Vydala: Univerzita Komenského v Bratislave

Dokument je prístupný na internetovej stránke 

Fotografie na obálke a titulnej stránke: Karol Jesenák